LNVF / Naujienos / 2009 08 03 Pasiūlymai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniams nuostatams

2009 08 03 Pasiūlymai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniams nuostatams

2009 08 03 Pasiūlymai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniams nuostatams

Dėl LRV 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

P A S T A B O S

LRV nutarimo projektui

1. Vertiname pozityviai ir pritariame tokioms svarbioms naujoms Projekto nuostatoms:

a) įvestam naujam administratoriaus veiklos objektui – namo bendrojo naudojimo objektų remonto, atnaujinimo (modernizavimo) darbų metiniams ir ilgalaikiams planams;

b) įvestoms privalomoms įmokoms į kaupiamąjį fondą namui atnaujinti (modernizuoti);

c) įvestam namo įgaliotojo atstovo (atstovų) institutui.

Manome, kad šios nuostatos yra reikšmingos daugiabučių namų ūkiams.

2) Vertiname neigiamai ir nepritariame fizinių asmenų pašalinimui iš daugiabučių namų administravimu galinčių užsiimti subjektų sąrašo. Tiek ekonomiškai, tiek teisiškai tai labai žalinga nuostata, iš esmės susiaurinanti administravimo paslaugų rinką, nulemianti žemą šių paslaugų kokybę ir įtvirtinanti dabar administruojančių įmonių monopolinę/oligopolinę padėtį. Be to, ji prieštarauja CK.

Jeigu šios nepriimtinos nuostatos atsiradimo priežastimi yra nuogąstavimai dėl fizinių asmenų galimybių piktnaudžiauti namo sąskaita, tai ši problema nesunkiai sprendžiama, organizuojant namų sąskaitų tvarkymą per savivaldybės administracijos centralizuotą buhalteriją arba per savivaldybės specializuotą įmonę ir apribojant administratoriaus galimybes disponuoti namo sąskaitos lėšomis.

3) Neaiškūs ir taisytini momentai:

a) 2.1 punkte netikslinga nustatyti, kad savivaldybių tarybos nustato įmonių atrankos tvarką. Savivaldybių tarybos yra perdėm šališkos, o tokia tvarka turi būti vieninga visoje šalyje;

b) Savokų dalyje apibrėžimai „šiltos patalpos“, „iš visų pusių šiltomis atitvaromis apribotoje erdvėje“ netinkami ir keistini;

c) Iš 5.4 (juodintu šriftu) paskutiniojo sakinio siūlome išbraukti pirmąją dalį iki kablelio. Darbų planai privalo būti pristatomi susirinkime bet kuriuo atveju;

d) 8.5 ir 8.6 punktuose nustatyti mokėjimai nepriskirtini mėnesiniams mokesčiams. Už juose nustatytus darbus turėtų būti apmokama iš namo sukauptų lėšų;

e) 5.5 nustato, kad įgaliotinis gali būti išrinktas, tuo tarpu 12 išlygos nebėra ir atrodo, kad įgaliotinis privalo būti išrenkamas visais atvejais.

4) Platesniame kontekste, neapsiribojant vien Projekto tekstu, turime tokias pastabas:

a) Reikia atskirai parengti Daugiabučio namo kaupiamojo fondo nuostatus;

b) Siūlome atsitraukti nuo jau prigijusio termino „bendrosios nuosavybės objektų valdymas“ ir persiorientuoti į „daugiabučio namo valdymą ir priežiūrą“. Kitaip nuolat turėsime problemų – pvz. sutarties dėl šiukšlių išvežimo sudarymas ar namo suvartotos šilumos išdalijimo butų savininkams apmokėti metodo pasirinkimas – ar tai bendrojo naudojimo objektų valdymas? O šie dalykai yra labai svarbūs ir juos turi organizuoti administratorius;

c) Įgaliotinio institutą būtina ne tik paminėti, bet ir reglamentuoti – nustatyti jo teises, pareigas, apibrėžti pagrindines veiklas. Tai gali būti padaryta per įgaliotinio (atstovų grupės) nuostatus. Tikslinga nustatyti, kad esant namo atstovų grupei, kuri yra įteisinta jungtinės veiklos sutartimi, šios grupės teisės yra didesnės negu individualaus įgaliotinio. Turi būti nustatyta galimybė įgaliotiniui gauti namo susirinkime nuspręstą atlygį iš namo lėšų, kitaip žmonės nesiims tokios veiklos.

d) Mūsų nuomone, daugiabučių valdymo problemų jau susikaupė tiek, kad jų sprendimui geriausia būtų parengti Daugiabučių namų administravimo (valdymo) įstatymo projektą. Į jį būtų galima sudėti daug svarbių nuostatų, kurių šiandien trūksta, tame tarpe ir nuostatų, liečiančių administruojamų namų renovaciją. Tai valstybinės svarbos problema.

Prezidentė A.Armanavičienė,

LNVF ekspertas R.Zabarauskas

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31