LNVF / Teisės aktai / DAIKTŲ PARDAVIMO NE PREKYBAI SKIRTOSE PATALPOSE TAISYKLĖS

DAIKTŲ PARDAVIMO NE PREKYBAI SKIRTOSE PATALPOSE TAISYKLĖS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO NE PREKYBAI SKIRTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. liepos 11 d. Nr. 226

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.357 straipsnio 2 dalį ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 113-3631) 3.2.5 punktą,

t v i r t i n u Daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisykles (pridedama).

 

L.e. ŪKIO ministro pareigas Eugenijus Gentvilas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

2001 07 05 raštu Nr. 01-05-0104305/0103198

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2001 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 226

 

Daiktų Pardavimo ne prekybai skirtose patalpose

taisyklės

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato daiktų (prekių) pardavimo ir paslaugų teikimo pirkėjams (vartotojams) ne prekybai ir ne paslaugų teikimui skirtose patalpose organizavimo reikalavimus.

2. Parduodant daiktus ne prekybai skirtose patalpose taikomi ir bendrieji daiktų pardavimo reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 “Dėl Mažmeninių prekybos taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 51-1778) patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse.

Daiktai ženklinami bei jų kainos nurodomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daiktų trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami vadovaujantis ūkio ministro patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

3. Šios taisyklės netaikomos sutartims:

3.1. dėl maisto produktų ar kitų kasdieniam vartojimui skirtų daiktų pirkimo-pardavimo ir (arba) pristatymo;

3.2. dėl daiktų pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas atvyksta pagal aiškiai pareikštą pirkėjo (vartotojo) prašymą, išskyrus atvejus, jeigu pirkėjui (vartotojui) pateikiami kiti daiktai ar paslaugos, nei jis prašė;

3.3. dėl draudimo paslaugų teikimo;

3.4. dėl vertybinių popierių pirkimo-pardavimo;

3.5. dėl daiktų pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo, kai pagal sudarytą sutartį pirkėjas (vartotojas) turi mokėti ne daugiau kaip du šimtus litų;

3.6. kai buvo sudaryta notarinės formos sutartis.

4. Draudžiama ne prekybai ir ne paslaugų teikimui skirtose patalpose parduoti daiktus ir teikti paslaugas, kurių:

4.1. mažmeninė prekyba ar teikimas yra uždraustas įstatymais;

4.2. mažmeninė prekyba ar teikimas licencijuojamas.

5. Prekybos ir paslaugų teikimo turgavietėse (prekyvietėse) bei viešosiose vietose (lauko (gatvės) prekybos objektuose) tvarką, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) ir kitais teisės aktais, nustato savivaldybių tarybos.

 

II. DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO NE PREKYBAI IR NE PASLAUGŲ TEIKIMUI SKIRTOSE PATALPOSE YPATUMAI

 

6. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas, parduodami daiktus ir teikdami paslaugas ne prekybai ir ne paslaugų teikimui skirtose patalpose, turi įteikti pirkėjui (vartotojui) dokumentą, kuriame turi būti nurodyta:

6.1. dokumento įteikimo pirkėjui (vartotojui) data;

6.2. daikto ar paslaugos pavadinimas;

6.3. daikto ar paslaugos kaina, įskaitant visus mokesčius;

6.4. pardavėjo ar paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas bei vieta, kurioje keičiami ar grąžinami netinkamos kokybės daiktai arba daiktai, kurių pirkėjui (vartotojui) nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, išskyrus ūkio ministro patvirtintose Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nurodytus daiktus;

6.5. asmens, kurio vardu sutarties atsisakęs pirkėjas (vartotojas) gali adresuoti savo atsisakymą ar kreiptis dėl netinkamos kokybės daiktų arba daiktų, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keitimo ar grąžinimo, išskyrus ūkio ministro patvirtintose Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nurodytus daiktus, pavadinimas (vardas, pavardė);

6.6. pirkėjo (vartotojo) teisė nutraukti sutartį šių taisyklių 8 - 14 punktuose nustatyta tvarka.

7. Pareiga įrodyti, kad šių taisyklių 6 punkte nurodytas dokumentas buvo įteiktas pirkėjui (vartotojui), tenka pardavėjui ar paslaugų teikėjui.

8. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti sutarties, sudarytos ne prekybai ir ne paslaugų teikimui skirtose patalpose, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui ar paslaugos teikėjui per septynias dienas nuo šių taisyklių 6 punkte nurodyto dokumento gavimo dienos.

Šios pirkėjo (vartotojo) teisės negalima suvaržyti jokiais papildomais įpareigojimais ar įmokomis ar bet kokiu būdu apriboti ar panaikinti. Jeigu šių taisyklių 6 punkte nurodytas dokumentas pirkėjui (vartotojui) nebuvo įteiktas, pirkėjas (vartotojas) turi teisę nutraukti sutartį per tris mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.

9. Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti šių taisyklių 8 punkte numatyta teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti esminiais daikto išvaizdos pakeitimais.

10. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti šių taisyklių 8 punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu sutartis sudaryta dėl paslaugų, kurios pirkėjo (vartotojo) sutikimu pradėtos teikti nesibaigus šių taisyklių 8 punkte nurodytam terminui.

11. Pardavėjas, gavęs šių taisyklių 8 punkte numatytą pranešimą dėl sutarties nutraukimo, privalo per penkiolika dienų atsiimti daiktą ir grąžinti pirkėjui (vartotojui) už daiktą sumokėtų pinigų sumą, o paslaugų teikėjas - grąžinti už paslaugą sumokėtų pinigų sumą. Šalys savo prievoles šiuo atveju privalo įvykdyti kartu.

12. Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir dalyvaujant pirkėjui (vartotojui) pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

13. Jeigu pirkėjas (vartotojas) šių taisyklių 8 punkte numatyta tvarka atsisakė sutarties, bet daiktas negali būti grąžintas, nes jis žuvo ar sugedo dėl pirkėjo (vartotojo) kaltės, tai pirkėjas (vartotojas) turi grąžinti jo vertę ar vertės sumažėjimą. Kai pažeidžiant šių taisyklių 6 punkto reikalavimus pirkėjui (vartotojui) nebuvo tinkamai pranešta apie jo teisę atsisakyti sutarties, pirkėjas (vartotojas) privalo grąžinti žuvusio ar sugadinto daikto vertę arba jos sumažėjimą tik tuo atveju, jeigu jis nebuvo tiek rūpestingas, koks būtų buvęs rūpestingas turto saugotojas.

14. Už daikto naudojimą bei kitas paslaugas, suteiktas iki teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo momento, pirkėjas (vartotojas) turi sumokėti pagal jų vertę. Tačiau pirkėjas (vartotojas) neprivalo atlyginti daikto vertės sumažėjimo dėl jo naudojimo pagal paskirtį.

 

III. PIRKĖJŲ (VARTOTOJŲ) TEISIŲ GYNIMAS

 

15. Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdo pirkėjo (vartotojo) reikalavimų, pirkėjas (vartotojas) turi teisę kreiptis į:

15.1. Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos dėl pirkėjų (vartotojų) pažeistų teisių gynimo;

15.2. teismą dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo bei nuostolių atlyginimo.

16. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos, nustačiusi, kad pardavėjas ar paslaugos teikėjas nevykdo šių taisyklių 11 punkto reikalavimų, turi teisę kreiptis į teismą dėl daiktų pirkimo-pardavimo ar paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir pirkėjo (vartotojo) sumokėtų pinigų grąžinimo.

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31