LNVF / Teisės aktai / LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 44-1073
Neoficialus įstatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ALKOHOLIO KONTROLĖS
ĮSTATYMAS

1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857
Vilnius

Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m. gegužės 1 d.:
Nr. IX-2052, 2004-03-09, Žin., 2004, Nr. 47-1548 (2004-03-30)
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šio Įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, nustatyti teisės gaminti, parduoti, įvežti, importuoti ir eksportuoti šiame Įstatyme reglamentuojamus alkoholio produktus suteikimo ūkio subjektams teisinius pagrindus.
2. Šis Įstatymas reglamentuoja santykius, susijusius su alkoholio produktų, maisto ir kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, eksportu, vartojimu, reklama, rėmimu, ir nustato valstybės alkoholio kontrolės Lietuvos Respublikoje pagrindus.
3. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais Įstatymo priede.

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
1. Alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1,2 procento (alaus – didesnė kaip 0,5 procento).
2. Alkoholio kontrolė – šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų alkoholio produktų gamybos, įvežimo, importo, eksporto, prekybos, vartojimo, alkoholio reklamos visos valstybinio reglamentavimo priemonės, skirtos mažinti alkoholio bendrąjį suvartojimą, taip pat alkoholinių gėrimų, kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, vartojimo kenksmingas pasekmes sveikatai ir ūkiui.
3. Alkoholio produktai – nedenatūruotas ir denatūruotas (įskaitant dehidratuotą ir denatūruotą) žemės ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (toliau – etilo alkoholis), alkoholiniai gėrimai, maistiniai ir nemaistiniai alkoholiniai tirpalai su kvapiųjų medžiagų priedais (toliau – alkoholiniai tirpalai) ir etilo alkoholio turinčios žaliavos (toliau – žaliavos).
4. Alkoholio reklama – bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, skatinanti įsigyti ar vartoti alkoholio produktus.
5. Eksportas – alkoholio produktų išvežimas iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, išskyrus valstybes Europos ekonominės erdvės susitarimo šalis (Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybes) (toliau – Europos ekonominės erdvės valstybės) ir Turkiją.
6. Etilo alkoholis (toliau – alkoholis) – sotusis monohidroksilis alkoholis, kuris veikia psichiką ir gali lemti pripratimą bei priklausomybę nuo jo.
7. Importas – alkoholio produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.
8. Įvežimas –alkoholio produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką (išskyrus fizinių asmenų įvežamus alkoholio produktus) iš Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos.
9. Masiniai renginiai – šventės, festivaliai ir kiti renginiai, kuriuos organizuoja valstybės ar savivaldybių institucijos, taip pat kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, suderinę renginio laiką ir kitą jo organizavimo tvarką su atitinkamomis savivaldybės institucijomis (kai toks suderinimas būtinas pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą).
10. Namų gamybos alkoholiniai gėrimai – fizinio asmens pagaminti alkoholiniai gėrimai.
11. Natūralios fermentacijos alkoholiniai gėrimai – gėrimai, kuriuose visas etilo alkoholis yra gautas alkoholio rauginimo būdu, toliau nedistiliuojant ir nepridedant alkoholio produktų, turinčių distiliuoto ar rektifikuoto etilo alkoholio.
12. Nestacionarios viešojo maitinimo įmonės – viešojo maitinimo įmonės, įrengtos laikantis viešojo maitinimo įmonėms taikomų higienos normų ir taisyklių laikinuose statiniuose (kuriuose vykdoma viešojo maitinimo veikla), neregistruojamuose nekilnojamojo turto registre.
13. Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis – etilo alkoholis, pagamintas iš produktų, nenurodytų Europos Bendrijos steigimo sutarties 1 priede.
14. Orlaivių ir laivų atsargos – alkoholiniai gėrimai, skirti keleiviams naudoti (vartoti) orlaiviuose ir (arba) laivuose.
15. Specializuota alkoholinių gėrimų prekybos įmonė (prekybos įmonės specializuotas alkoholinių gėrimų prekybos skyrius) – prekybos įmonė (prekybos įmonės skyrius), kurios (kurio) prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai arba alkoholiniai gėrimai ir lydimojo asortimento prekės (nealkoholiniai gėrimai, sultys, butelių atidarymo ir uždarymo įrankiai, pakuotės buteliams, taurės, stiklinės, tabako gaminiai, degtukai ir žiebtuvėliai).
16. Partija – vienodomis sąlygomis pagaminto arba supakuoto parduoti skirtų alkoholio produkto vienetų grupė, kuriai taikomi tie patys produkto saugos ir atitikties reikalavimai.
17. Stacionarios prekybos įmonės ir stacionarios viešojo maitinimo įmonės – prekybos ir viešojo maitinimo įmonės, kurių pastatams (kuriuose vykdoma prekybos ar viešojo maitinimo veikla), kaip nekilnojamajam turtui, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nustato teisinę registraciją.
18. Ugdymo įstaigos – formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos.
19. Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis – etilo alkoholis, pagamintas iš žemės ūkio kilmės produktų, nurodytų Europos Bendrijos steigimo sutarties 1 priede.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-2542, 2004-11-04, Žin., 2004, Nr. 168-6174 (2004-11-20)
Nr. X-1198, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 77-3041 (2007-07-12)
Nr. X-1750, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4660 (2008-10-25)

3 straipsnis. Valstybės alkoholio kontrolės politikos principai
Valstybės alkoholio kontrolės politikos principai yra:
1) mokesčiais mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą;
2) valstybinio reglamentavimo priemonėmis užtikrinti valstybės alkoholio kontrolės, gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, nepilnamečių švietimo programų finansavimą;
3) teikti pirmenybę natūralios fermentacijos alkoholinių gėrimų gamybai, importui ir pardavimui;
4) riboti alkoholinių gėrimų pardavimo ir vartojimo skatinimą;
5) drausti priemones, skatinančias jaunimą pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus;
6) skatinti juridinius asmenis, kurie verčiasi alkoholio verslu, prisidėti įgyvendinant valstybės alkoholio kontrolės politiką;
7) didinti visuomenės informuotumą alkoholio vartojimo daromos socialinės ir ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui klausimais;
8) remti sveikatos ir blaivybės organizacijų veiklos programas ir tuo didinti alkoholinių gėrimų nevartojančių gyventojų skaičių;
9) skatinti nealkoholinių gėrimų gamybą ir prekybą;
10) remti laisvos nuo alkoholio gyvenamosios aplinkos planavimą;
11) skatinti socialinės aplinkos be alkoholio kūrimą;
12) skatinti mokslinius tyrimus bei informacijos apie alkoholio vartojimo žalą sveikatai skleidimą visuomenei;
13) stiprinti bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis alkoholio vartojimo mažinimo klausimais.

II SKYRIUS
ALKOHOLIO IR KITŲ PRODUKTŲ, KURIUOSE YRA ETILO ALKOHOLIO, GAMYBOS, PREKYBOS, ĮVEŽIMO, IMPORTO, EKSPORTO IR VARTOJIMO VALSTYBINIO REGLAMENTAVIMO YPATUMAI. ALKOHOLIO PRODUKTŲ KLASIFIKAVIMO, KOKYBĖS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMŲ BEI RODIKLIŲ REGLAMENTAVIMAS

4 straipsnis. Alkoholio produktų gamybos, prekybos, įvežimo, importo ir eksporto
valstybinio reglamentavimo ypatumai
1. Alkoholio produktai yra priskiriami specialiems gaminiams, kurių apskaitai, gamybai, įvežimui, importui, eksportui, prekybai ir vartojimui pagal šį ir kitus įstatymus bei teisės aktus taikomas ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas.
2. Už vyno sektorių reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimą atsako Žemės ūkio ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

5 straipsnis. Produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, gamybos, prekybos, įvežimo,
importo ir vartojimo valstybinio reglamentavimo ypatumai
1. Jei skysčiai (technologiniai, parfumerijos, kosmetikos, buitinės chemijos pramonės gaminiai ir kt.), kuriuose yra etilo alkoholio, vartojami kaip apsvaigimą sukeliantys gėrimai, tai Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę, remdamasi šių skysčių vartojimo ir jo sukeliamų žalingų pasekmių sveikatai statistikos atrankinių tyrimų duomenimis, nustatyti jų apskaitą, gamybą, įvežimą, importą, prekybą ir vartojimą pagal šio Įstatymo normas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, remdamasi šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, gali nustatyti maisto produktų, kuriuose yra alkoholio, apskaitos, gamybos, įvežimo, importo bei prekybos tvarką.

6 straipsnis. Alkoholio produktų saugos ir kokybės rodiklių reglamentavimas
Juridinių asmenų, taip pat Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, filialų bei atstovybių (toliau – užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės) Lietuvos Respublikoje gaminamų, į Lietuvos Respubliką importuojamų, įvežamų ir joje realizuojamų alkoholio produktų (toliau – alkoholio produktai) saugos ir kokybės rodikliai privalo atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.

7 straipsnis. Alkoholio produktų ir teisės aktų reikalavimų atitikties nustatymas
1. Alkoholio produktų saugos ir kokybės rodiklių ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų atitiktį pagal kompetenciją kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Alkoholio produktų tyrimus atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintos laboratorijos, turinčios teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus.
2. Vyno produktų gamyboje naudojamas vyndarystės technologijas kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
3. Jeigu šio Įstatymo ir kitų teisės aktų įgaliotos kontrolės institucijos, tirdamos nustatyta tvarka paimtus alkoholio produktų pavyzdžius, nustato, kad šie neatitinka teisės aktų reikalavimų, laikoma, kad šių reikalavimų neatitinka visa alkoholio produktų partija, iš kurios buvo paimti pavyzdžiai, ir taikomos įstatymų nustatytos rinkos ribojimo priemonės.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1198, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 77-3041 (2007-07-12)

8 straipsnis. Alkoholinių gėrimų klasifikavimas
Lietuvos Respublikoje gaminami, į Lietuvos Respubliką importuojami, įvežami ir joje realizuojami alkoholiniai gėrimai pagal žaliavas ir gamybos technologijas skirstomi į grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas. Alkoholinių gėrimų, išskyrus tuos, kurių klasifikavimas nustatytas tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktais, grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

9 straipsnis. Alkoholinių gėrimų ženklinimas
Lietuvos Respublikoje parduodami alkoholiniai gėrimai turi būti paženklinti teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
ALKOHOLIO PRIEINAMUMO RIBOJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
ALKOHOLIO PRODUKTŲ GAMYBOS VALSTYBINIS REGLAMENTAVIMAS

10 straipsnis. Namų gamybos alkoholinių gėrimų gamybos valstybinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikoje draudžiama gaminti namų gamybos alkoholinius gėrimus, išskyrus fizinių asmenų asmeniniam naudojimui (t.y. ne parduoti, o tik savo ar šeimos poreikiams tenkinti) gaminamus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 18 procentų (alaus – ne didesnė kaip 9,5 procento).

11 straipsnis. Alkoholio produktų gamybos Lietuvos Respublikoje valstybinio reglamentavimo ypatumai
1. Alkoholinių gėrimų, maisto gamyboje naudojamų etilo alkoholio turinčių produktų gamybai naudojamas etilo alkoholis turi būti pagamintas tik iš žemės ūkio kilmės produktų ir nedenatūruotas. Etilo alkoholio pripažinimo denatūruotu kriterijus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
2. Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta alkoholio produktų partija privalo turėti šių produktų atitiktį patvirtinantį dokumentą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, suderinusi su Žemės ūkio ministerija, patvirtina laboratorijų, turinčių teisę išduoti tokius dokumentus, sąrašą. Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos alaus gamybos įmonės, kurios pagal sutartį naudojasi nustatyta tvarka atestuotų kitų institucijų ar įmonių maisto produktų kokybės tyrimo laboratorijų paslaugomis, remdamosi šių laboratorijų išduotais alaus tyrimo protokolais, gali išduoti savo gaminamo alaus atitikties deklaraciją.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1198, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 77-3041 (2007-07-12)

12 straipsnis. Teisės gaminti alkoholio produktus suteikimas
1. Gaminti alkoholio produktus (išskyrus šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytus namų gamybos alkoholinius gėrimus, kuriuos pasigamina fiziniai asmenys asmeniniam naudojimui) leidžiama tik įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau – įmonė), kurie turi Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba) išduotą licenciją gaminti šiuos produktus. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
2. Licencija gaminti alkoholio produktus išduodama tik toms įmonėms, kurios turi nustatyta tvarka patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius šių produktų saugos ir kokybės rodiklius, taip pat technologijos reikalavimus atitinkančią įrangą ir patalpas, alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratoriją ir reikiamos kvalifikacijos personalą. Personalo kvalifikacijos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonės, gaminančios per metus iki 50 000 dekalitrų alaus ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pagal sutartis naudojasi nustatyta tvarka atestuotų kitų institucijų ar įmonių maisto produktų kokybės tyrimo laboratorijų paslaugomis.
3. Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisykles, remdamasi šiuo Įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas) ir Europos Sąjungos teisės reikalavimais, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1198, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 77-3041 (2007-07-12)
Nr. X-1750, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4660 (2008-10-25)

ANTRASIS SKIRSNIS
ALKOHOLIO PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, IMPORTO IR EKSPORTO VALSTYBINIS REGLAMENTAVIMAS

13 straipsnis. Alkoholio produktų įvežimo ir importo tvarka
1. Importuoti vyną, vynuogių misą (toliau – vyno produktai) ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholį leidžiama tik įmonėms, turinčioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą importo licenciją.
2. Importuoti šio straipsnio 1 dalyje nenurodytus kitus alkoholio produktus leidžiama tik įmonėms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka informavusioms apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją. Importavusios alkoholio produktus, įmonės privalo laikytis šio Įstatymo III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytų realizavimo, laikymo, gabenimo reikalavimų.
3. Importuoti alkoholio produktus įmonėms leidžiama tik tuo atveju, kai jos turi užsienio valstybės kompetentingos institucijos pripažintų subjektų (laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo) išduotus alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, kuriuose taip pat privalo būti pateikti ir deklaruojami kokybės bei nekenksmingumo rodikliai, o importuojant vyno produktus – jų gabenimo dokumentą ir dokumentą, nurodantį vyno produktų analizės duomenis. Atvejai, kada importuojant vyno produktus nereikalaujama turėti šių dokumentų, nustatyti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.
4. Įvežti alkoholio produktus leidžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms. Įvežę alkoholio produktus, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės privalo laikytis šio Įstatymo III skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytų realizavimo, laikymo, gabenimo reikalavimų.

14 straipsnis. Licencijų importuoti vyno produktus ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholį
išdavimo tvarka
1. Licencijas importuoti vyno produktus ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholį išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų alkoholio produktų importo licencijavimo taisykles, remdamasi šiuo Įstatymu ir Europos Sąjungos teisės reikalavimais, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

15 straipsnis. Alkoholio produktų eksporto valstybinis reglamentavimas
1. Eksportuoti vyno produktus ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholį leidžiama tik įmonėms, turinčioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą eksporto licenciją.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų alkoholio produktų eksporto licencijavimo taisykles, remdamasi šiuo Įstatymu ir Europos Sąjungos teisės reikalavimais, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

TREČIASIS SKIRSNIS
DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLIO PRODUKTAIS VALSTYBINIS REGLAMENTAVIMAS

16 straipsnis. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijos
1. Didmenine prekyba alkoholio produktais leidžiama verstis tik įmonėms, turinčioms Tarnybos išduotas licencijas verstis didmenine prekyba jais. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Licencijose verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, be kita ko, turi būti įrašyti leidžiami parduoti alkoholio produktai, nurodytos alkoholinių gėrimų grupės, taip pat alkoholinių gėrimų prekybos ir laikymo vieta.
2. Įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholio produktus, turi teisę verstis ir didmenine prekyba savo pagamintais produktais.
3. Mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžiama verstis tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Licencijas išduoda atitinkamos savivaldybės vykdomoji institucija neterminuotam laikui. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi ir alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortuose ir kitose savivaldybių tarybų nustatytose poilsio bei turizmo teritorijose išduodamos savivaldybių tarybų nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiui. Vienkartinės licencijos prekybos ir viešojo maitinimo įmonėms prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, taip pat prekiauti visais alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.
4. Įmonėms, norinčioms verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, licencijos išduodamos, jeigu šios įmonės pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (sutikimą pasirašantys asmenys gali jame nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką).
5. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarką nustato ir visuomenės informavimo priemonėse skelbia savivaldybės taryba. Licencijų išdavimą savivaldybėse kontroliuoja Tarnyba.
6. Licencijose verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, be kita ko, turi būti įrašytos leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų grupės, taip pat alkoholinių gėrimų prekybos ir laikymo vieta.
7. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykles, remdamasi šiuo Įstatymu, Civiliniu kodeksu ir Europos Sąjungos teisės reikalavimais, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1198, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 77-3041 (2007-07-12)
Nr. X-1750, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4660 (2008-10-25)

17 straipsnis. Alkoholio produktų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai
1. Lietuvos Respublikoje parduoti draudžiama:
1) alkoholio produktus be Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotų alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų;
2) alkoholio produktus, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų;
3) alkoholinius gėrimus (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialiais ženklais – banderolėmis;
4) alkoholinius gėrimus, kurie pagaminti naudojant ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholį;
5) alkoholio produktus, kurių saugos ir (ar) kokybės rodikliai neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų;
6) alkoholinius gėrimus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų;
7) falsifikuotus alkoholio produktus;
8) namų gamybos alkoholinius gėrimus;
9) etilo alkoholį fiziniams asmenims, išskyrus nedenatūruotą žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, parduodamą fiziniams asmenims vaistinėse Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
10) kontrabandinius alkoholio produktus;
11) alkoholio produktus neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos;
12) alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus.
2. Juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje draudžiama:
1) alkoholio produktus be Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotų alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų;
2) alkoholio produktus, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų;
3) alkoholinius gėrimus (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka specialiais ženklais – banderolėmis;
4) alkoholinius gėrimus, kurie pagaminti naudojant ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholį;
5) alkoholinius gėrimus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų;
6) falsifikuotus alkoholio produktus;
7) namų gamybos alkoholinius gėrimus;
8) kontrabandinius alkoholio produktus;
9) alkoholio produktus, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos alkoholio produktų gamybos, importo, didmeninės ar mažmeninės prekybos licencijos, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus;
10) alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje ir (ar) jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus;
11) alkoholinius gėrimus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose.
3. Šio straipsnio 2 dalies 9 punkto reikalavimai netaikomi:
1) alkoholiniams gėrimams, kuriuos laiko ir gabena įmonės, naudojančios šiuos gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, taip pat juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės, įsigiję Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms;
2) etilo alkoholiui, kurį laiko ir gabena įmonės, turinčios teisę importuoti etilo alkoholį;
3) žaliavoms, kurias laiko ir gabena įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholio produktus, įmonės, turinčios teisę importuoti žaliavas, taip pat įmonės, naudojančios sidro, vynuogių, vaisių ir uogų vyno žaliavas actui gaminti;
4) alkoholiniams tirpalams, kuriuos laiko ir gabena įmonės, turinčios teisę importuoti alkoholinius tirpalus, įmonės, naudojančios alkoholinius tirpalus gamybos reikmėms, taip pat įmonės, kurios verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais tirpalais, supilstytais į ne didesnę negu 20 mililitrų vienkartinę tarą;
5) alkoholio produktams, kuriuos, turėdami juridinę galią turinčius privalomus tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentus, laiko ar gabena transportavimo paslaugas teikiantys asmenys, kitų Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių ir Turkijos ūkio subjektai;
6) alkoholiniams gėrimams, kuriuos laiko ir gabena laivų valdytojai ir orlaivių savininkai (ar naudotojai), tiekiantys alkoholinius gėrimus kaip atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais;
7) etilo alkoholiui, naudojamam gamybos (įskaitant biodegalų arba standartus ar teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančių degalų mišinių gamybą, kuriai naudojamas nedenatūruotas dehidratuotas ir dehidratuotas denatūruotas etilo alkoholis, ir atvejus, kai naudojant etilo alkoholį gamybos operacijų metu jis virsta kitu alkoholio produktu, kuris visas sunaudojamas kito galutinio ne alkoholio produkto gamybai), taip pat techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms arba mokslo ir tyrimo darbuose, kurį įsigyja, laiko, gabena ir naudoja įmonės, įstaigos ir organizacijos, turinčios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotus leidimus, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus, kai leidimai nėra privalomi.
4. Fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos. Fiziniams asmenims, turintiems verslo liudijimą, suteikiantį teisę verstis išvežiojamąja prekyba maisto produktais, ir vykdantiems verslo liudijime numatytą veiklą, draudžiama jų darbo metu specialiai šiai prekybai pritaikytuose automobiliuose-parduotuvėse laikyti ir gabenti alkoholio produktus, taip pat taksi vairuotojams jų darbo metu draudžiama taksi automobiliuose laikyti ir gabenti alkoholio produktus. Fiziniams asmenims taikomą alkoholio produktų laikymo ir gabenimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
5. Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba jais ar verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, draudžiama įgalioti kitus asmenis verstis licencijose nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims šią teisę.
6. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje leidžiama juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, licencijas verstis didmenine prekyba jais, o parduoti – įmonėms, kurios turi licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba jais, licencijas eksportuoti vyno produktus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, laivų valdytojams ir orlaivių savininkams (ar naudotojams), tiekiantiems alkoholinius gėrimus kaip atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais, kitų Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių, Turkijos ūkio subjektams ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taip pat leidžiama iš įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įsigyti tų grupių alkoholinių gėrimų, kuriais prekiauti joms teisės nesuteikia jų turima licencija.
7. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje leidžiama juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba licencijas verstis didmenine prekyba jais, o parduoti – fiziniams asmenims, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, taip pat leidžiama Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms iš įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įsigyti tų grupių alkoholinių gėrimų, kuriais prekiauti joms teisės nesuteikia jų turima licencija.
8. Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, leidžiama juos parduoti:
1) įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas eksportuoti vyno produktus;
2) įmonėms, naudojančioms šiuos gėrimus kaip maisto produktų žaliavą;
3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;
4) kitų Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių ir Turkijos ūkio subjektams;
5) laivų valdytojams ir orlaivių savininkams (ar naudotojams), tiekiantiems alkoholinius gėrimus kaip atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais.
9. Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti etilo alkoholį arba verstis didmenine prekyba juo, leidžiama jį parduoti:
1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, naudojančioms etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms, mokslo ir tyrimo darbuose;
2) įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba juo ir licencijas eksportuoti žemės ūkio kilmės etilo alkoholį;
3) kitų Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių ir Turkijos ūkio subjektams.
10. Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti žaliavas arba verstis didmenine prekyba jomis, leidžiama jas parduoti:
1) įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, licencijas verstis didmenine prekyba žaliavomis ir licencijas eksportuoti vyno produktus;
2) įmonėms, naudojančioms sidro, vynuogių, vaisių ir uogų vyno žaliavas actui gaminti;
3) kitų Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių ir Turkijos ūkio subjektams.
11. Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholinius tirpalus arba verstis didmenine prekyba jais, leidžiama juos (supilstytus į didesnę negu 20 mililitrų vienkartinę tarą) parduoti:
1) įmonėms, naudojančioms alkoholinius tirpalus gamybos reikmėms;
2) įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais tirpalais;
3) kitų Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių ir Turkijos ūkio subjektams.
12. Įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus ir licencijas verstis didmenine prekyba jais taip pat leidžiama šiuos produktus ir eksportuoti (eksportuoti vyną, vynuogių misą ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholį leidžiama tik turint eksporto licenciją).
13. Įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, nustatyta tvarka įsigijusioms etilo alkoholio gamybos, techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms arba mokslo ir tyrimo darbams, draudžiama jį naudoti ne pagal paskirtį.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-2542, 2004-11-04, Žin., 2004, Nr. 168-6174 (2004-11-20)
Nr. X-571, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 53-1928 (2006-05-13)
Nr. X-1198, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 77-3041 (2007-07-12)
Nr. X-1750, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4660 (2008-10-25)
Nr. XI-572, 2009-12-17, Žin., 2009, Nr. 154-6951 (2009-12-28)

18 straipsnis. Prekybos alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo
maitinimo įmonėse tvarka
1. Lietuvos Respublikoje prekiauti leidžiama:
1) alkoholiniais gėrimais – stacionariose specializuotose alkoholinių gėrimų prekybos įmonėse, stacionarių prekybos įmonių specializuotuose alkoholinių gėrimų prekybos skyriuose, stacionariose viešojo maitinimo įmonėse, stacionarių degalinių ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose bei mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose;
2) gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais – kioskuose iki 2012 m. sausio 1 d., paviljonuose, automobiliuose-parduotuvėse (kurios aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka) ir stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose;
3) alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, – nestacionariose viešojo maitinimo įmonėse savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiu;
4) natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, – parodose;
5) natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, – masiniuose renginiuose ir mugėse.
2. Neteko galios nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.
3. Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama:
1) laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų (atstumu, kurį nustato savivaldybės taryba, suderinusi atitinkamai su šių įstaigų vadovais ir religinėmis bendruomenėmis);
2) mažmeninės prekybos įmonėse, kuriose vaikams ir paaugliams skirtų prekių dalis sudaro 30 arba daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos;
3) masiniuose renginiuose ir mugėse (išskyrus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų), parodose (išskyrus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų);
4) iš prekybos automatų;
5) asmenims, jaunesniems kaip 18 metų;
6) nestacionariose mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose bei mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat šio straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytais atvejais;
7) mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo įmonėse ir kioskuose, įrengtuose didmeninės prekybos įmonių bei importuotojų sandėliuose, kuriuose verčiamasi didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
8) mažmeninės prekybos įmonėse, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu;
9) sporto varžybų metu. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų;
10) kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną, išskyrus viešojo maitinimo įmones. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams;
11) nuo 22 valandos iki 8 valandos mažmeninės prekybos įmonėse (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams.
4. Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti:
1) pilstomus alkoholinius gėrimus. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems stacionariose viešojo maitinimo įmonėse, stacionariuose pastatuose vykstančiose parodose bei mugėse, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, alkoholiniams gėrimams (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų), parduodamiems nestacionariose viešojo maitinimo įmonėse savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiu, taip pat pilstomiems alui, alaus mišiniams su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrui, parduodamiems firminėse gamybos įmonių parduotuvėse, pilstomiems alui, alaus mišiniams su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrui (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų), parduodamiems masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse;
2) alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims;
3) alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 18 metų.
5. Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus.
6. Alkoholinių gėrimų pirkėjai turi teisę pardavimo vietoje gauti išsamią, teisingą, tikslią ir aiškią informaciją apie perkamą prekę.
7. Prekybos alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo ir prekybos įmonėse, įskaitant neapmuitinamas parduotuves, taisykles, vadovaudamasi šiuo Įstatymu ir Civiliniu kodeksu, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
8. Savivaldybių tarybos turi teisę riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais švenčių ir masinių renginių dienomis.
9. Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-2542, 2004-11-04, Žin., 2004, Nr. 168-6174 (2004-11-20)
Nr. X-889, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 127-4822 (2006-11-25)
Nr. X-1198, 2007-06-21, Žin., 2007, Nr. 77-3041 (2007-07-12)
Nr. X-1508, 2008-04-18, Žin., 2008, Nr. 48-1771 (2008-04-26)
Nr. X-1750, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4660 (2008-10-25)
Nr. XI-572, 2009-12-17, Žin., 2009, Nr. 154-6951 (2009-12-28)

Įstatymas papildytas ketvirtuoju skirsniu:
Nr. X-1750, 2008-10-14, Žin., 2008, Nr. 123-4660 (2008-10-25)
KETVIRTASIS SKIRSNIS
ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

181 straipsnis. Atsisakymas išduoti licenciją
Licencijos gaminti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba jais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos šiais atvejais:
1) įmonė pateikia ne visus reikiamus dokumentus ir neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;
2) įmonė pateikia nevisiškai arba neteisingai užpildytus dokumentus ir neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;
3) įmonė pateikia dokumentus, neatitinkančius jiems keliamų reikalavimų, ir neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;
4) įmonė turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
5) įmonei buvo panaikintas licencijos galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje ir (ar) 20 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus (licencijos apskritai neišduodamos);
6) norinčių įsigyti licencijas įmonių steigėjai arba vadovai yra buvę įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje ir (ar) 20 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus, steigėjai, vadovai ar kiti šio Įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje nurodyti darbuotojai (licencijos apskritai neišduodamos);
7) įmonėms arba jų vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos ar Tarnybos nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą (licencijos apskritai neišduodamos);
8) norinčių įsigyti licencijas įmonių steigėjai ar vadovai yra ar buvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, steigėjai ar vadovai (licencijos neišduodamos penkerius metus nuo šio pažeidimo nustatymo dienos).

182 straipsnis. Kiti atsisakymo išduoti licenciją atvejai
1. Be šio Įstatymo 181 straipsnyje nustatytų atvejų, licencijos gaminti alkoholio produktus neišduodamos ir šiais atvejais:
1) įmonei buvo panaikintas licencijos gaminti alkoholio produktus galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 20 dalies 1 ir (ar) 5 punktuose nustatytus reikalavimus (licencijos neišduodamos vienerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos);
2) įmonei buvo panaikintas licencijos gaminti alkoholio produktus galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje ir (ar) 20 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus (licencijos neišduodamos penkerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos);
3) norinčių įsigyti licencijas įmonių steigėjai arba vadovai yra buvę įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų gaminti alkoholio produktus galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nustatytus reikalavimus, steigėjai ar vadovai (licencijos neišduodamos penkerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos).
2. Be šio Įstatymo 181 straipsnyje nustatytų atvejų, licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais neišduodamos ir šiais atvejais:
1) įmonei buvo panaikintas licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 20 dalies 1, 2 ir (ar) 5 punktuose nustatytus reikalavimus (licencijos neišduodamos vienerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos);
2) įmonei buvo panaikintas licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje ir (ar) 20 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus (licencijos neišduodamos penkerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos);
3) norinčių įsigyti licencijas įmonių steigėjai arba vadovai yra buvę įmonių, kurioms buvo panaikintas licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nustatytus reikalavimus, steigėjai ar vadovai (licencijos neišduodamos penkerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos);
4) įmonė nevykdo įsipareigojimų muitinei.
3. Be šio Įstatymo 181 straipsnyje nustatytų atvejų, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos ir šiais atvejais:
1) įmonei buvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 20 dalies 1, 2 ir (ar) 5 punktuose nustatytus reikalavimus (licencijos neišduodamos vienerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos);
2) įmonei buvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas pagal šio Įstatymo 34 straipsnio 17, 19 dalyse ir (ar) 20 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus (licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, jį padariusiai įmonei neišduodama vienerius metus nuo anksčiau turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos);
3) įmonė, prekiaudama alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, pažeidė šio Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimą. Šiuo atveju vienerius metus nuo pažeidimo nustatymo dienos neišduodama vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, rengiamuose toje savivaldybėje, kurioje nustatytas pažeidimas;
4) įmonė nevykdo įsipareigojimų muitinei (taikoma įmonėms, norinčioms įsigyti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse).

Plačiau ... http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362847&p_query=&p_tr2=

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31