LNVF / Teisės aktai / LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMAS

Įstatymas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 94-2918
Neoficialus įstatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AVIACIJOS
ĮSTATYMAS
2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066
Vilnius
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis įstatymas nustato aviacijos valdymą, oro erdvės, orlaivių, kitų įrenginių naudojimą aviacijoje, oro uostų veiklą, vežimą, paiešką ir gelbėjimą, subjektų, susijusių su aviacija, turtinę atsakomybę bei draudimą.
2. Šis įstatymas taip pat nustato reikalavimus aviacijos specialistams, orlaivių gamybos, aerodromų statybos ir naudojimo reikalavimus.
3. Šio įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-113, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-971 (2005-03-05)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Aerodromas – nustatytas žemės arba vandens paviršiaus visas plotas (įskaitant visus statinius, įrenginius ir įrangą) arba jo dalis, skirti orlaiviams atskristi, išskristi ir judėti žemės arba vandens paviršiumi.
2. Aviacijos specialistas – asmuo, turintis specialų aviacijos išsilavinimą ir tam tikrą kvalifikaciją.
3. Bendrosios aviacijos orlaivis – civilinis orlaivis, naudojamas ne komerciniams oro transporto vežimams ir ne specialiesiems aviacijos darbams atlikti.
4. Civilinės aviacijos saugumas – priemonių ir procedūrų, žmonių ir materialinių išteklių visuma, skirta apsaugoti civilinę aviaciją nuo neteisėto įsikišimo į jos veiklą.
5. Civilinis aerodromas – aerodromas, turintis tinkamumo naudoti pažymėjimą.
6. Civilinis orlaivis – orlaivis, įregistruotas civilinių orlaivių registre.
7. Karinė aviacija – bet kokia aviacinė veikla, reguliuojama karinės vadovybės.
8. Karinis aerodromas – aerodromas, turintis tinkamumo naudoti karinei aviacijai pažymėjimą, išduotą kariuomenės vado.
9. Karinis orlaivis – orlaivis, įregistruotas karinių orlaivių registre.
10. Kontroliuojamoji teritorija – oro uosto judėjimo laukas, gretima teritorija ir pastatai ar jų dalys, į kuriuos patekimas yra kontroliuojamas.
11. Koordinuojamas oro uostas – oro uostas, kuriame oro vežėjas ar bet kuris kitas orlaivio naudotojas nutūpimui ar pakilimui turi koordinatoriaus jam paskirtą laiko tarpsnį. Tai netaikoma valstybiniams skrydžiams, nutūpimams avariniais atvejais ir humanitariniams skrydžiams.
12. Kovinio valdymo tarnyba – karinis padalinys, įkurtas siekiant teikti nurodymus karinei aviacijai jo jurisdikcijai priklausančiuose konkrečiuose rajonuose.
13. Laikinai išskirta zona – nustatyto dydžio erdvė, kurios veiklai reikia rezervuoti erdvę konkretiems naudotojams išimtinai naudoti apibrėžtu laikotarpiu.
14. Licencija oro susisiekimui vykdyti – leidimas, suteikiantis teisę už užmokestį arba užsakymo pagrindu vežti keleivius, krovinius ir (arba) paštą.
15. Meteorologijos paslaugos – paslaugos ir įrenginiai, kuriais orlaiviui teikiamos meteorologinės prognozės, instrukcijos ir apžvalgos, taip pat kita meteorologinė informacija ir duomenys, kuriuos valstybė teikia oro navigacijos tikslais.
16. Orlaivio įgula – orlaivio skrydžio įgula, orlaivio palydovai ir operatoriai.
17. Orlaivio naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal sutartį ar kitu teisėtu pagrindu savo vardu naudoja orlaivį.
18. Orlaivio vadas – orlaivio savininko arba naudotojo paskirtas pilotas, atsakingas už orlaivio eksploatavimą ir saugą viso skrydžio laiku.
19. Orlaivis – kiekvienas aparatas (mašina), kuris atmosferoje laikosi dėl sąveikos su oru, bet ne dėl oro atoveikio nuo žemės paviršiaus.
20. Oro eismo paslaugos – tam tikros skrydžių informacijos paslaugos, aliarmo skelbimas, konsultacinės oro eismo ir skrydžių valdymo paslaugos.
21. Oro eismo paslaugų maršrutas – nustatytas maršrutas, kurio paskirtis yra reikiamai nukreipti eismo srautą oro eismo paslaugoms teikti.
22. Oro eismo paslaugų oro erdvė – raidėmis pažymėta nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje galimi konkretaus tipo skrydžiai ir kuriems yra nustatytos oro eismo paslaugos bei skrydžių taisyklės.
23. Oro eismo vadyba – bendrasis terminas, apimantis oro eismo paslaugas, oro eismo srautų vadybą ir oro erdvės tvarkybą.
24. Oro navigacijos paslaugos – oro eismo paslaugos, ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos, meteorologijos paslaugos oro navigacijai, oro navigacijos informacijos paslaugos.
25. Oro susisiekimas – keleivių, krovinių, bagažo ir (arba) pašto vežimas už užmokestį arba užsakymo pagrindu.
26. Oro uostas, kurio darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius – oro uostas, kuris tam tikru dienos, savaitės ar metų laiku gali būti perpildytas, veikiantis savanoriškai bendradarbiaujant oro vežėjams ir dėl to jame, oro vežėjų darbui palengvinti, yra paskirtas tvarkaraščių sudarytojas.
27. Oro uosto infrastruktūra – transporto infrastruktūros dalis, kurią sudaro žemės sklypas, aerodromas, specifinės paskirties statiniai ir įrenginiai.
28. Pripažinimo pažymėjimas – specialisto licencijos priedas, patvirtinantis užsienyje išduotos specialisto licencijos eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti orlaivį, registruotą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, galiojimą.
29. Skrydžio įgula – asmenys, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė eksploatuoti orlaivį.
30. Skrydžio įgulos narys – specialisto licenciją turintis įgulos narys, atsakantis už orlaivio eksploatavimą skrydžio laiku.
31. Skrydžio laikas – bendras laikas nuo to momento, kai orlaivis pajuda, ketindamas kilti, iki galutinio sustojimo pasibaigus skrydžiui.
32. Specialieji aviacijos darbai – orlaivio naudojimas už užmokestį specializuotoms paslaugoms teikti žemės ūkyje, statybose, fotodarbams – fotografijai ir topografijai, taip pat stebėjimo ir patruliavimo bei paieškos ir gelbėjimo darbams, oro reklamai ir kita.
33. Tarptautinio oro uosto žemė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ribų žemės plotas, skirtas tarptautinio oro uosto reikmėms.
34. Tarptautinis oro uostas – oro uostas, į kurį atskrenda ir iš kurio išskrenda tarptautinius skrydžius atliekantys orlaiviai, kuriame taip pat atliekamos pasienio, muitinės, medicininio karantino, higieninės kontrolės ir kitos procedūros.
35. Valdomoji oro erdvė – nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje teikiamos skrydžių valdymo paslaugos skrydžiams pagal vizualiųjų skrydžių taisykles ir skrydžių pagal prietaisus taisykles, atsižvelgiant į oro erdvės klasifikaciją.
36. Valstybės orlaivis – krašto apsaugos, muitinės ir vidaus reikalų tarnybų naudojamas orlaivis.
37. Vežėjas – įmonė, turinti galiojantį vežėjo pažymėjimą.
38. Vežėjo pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis, kad vežėjas turi profesinių ir organizacinių pajėgumų saugiai verstis vežėjo pažymėjime nurodyta veikla.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1175, 2002-11-05, Žin., 2002, Nr. 112-4979 (2002-11-22)
Nr. X-113, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-971 (2005-03-05)
Nr. X-386, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5103 (2005-12-03)
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

3 straipsnis. Įstatymo taikymas
1. Aviacijos veikla suverenioje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurią sudaro žemės gelmės, vidaus vandenys, teritoriniai vandenys ir oro erdvė virš jų, galima tik vadovaujantis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.
2. Šis įstatymas bei jo pagrindu priimti kiti teisės aktai taikomi taip pat ir už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų esantiems Lietuvos Respublikoje registruotiems orlaiviams, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams tos valstybės, kurios teritorijoje yra minėti orlaiviai.
3. Užsienio valstybių teisės aktai taikomi šių valstybių orlaiviams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu jie neprieštarauja šiam įstatymui ir kitiems teisės aktams.
4. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyti kitokie reikalavimai nei tie, kuriuos numato aviacijos santykius reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai, taikomi tarptautinių sutarčių reikalavimai.
5. Šis įstatymas netaikomas bemotoriams orlaiviams, kurių minimalus greitis ne mažesnis kaip 45 kilometrai per valandą, maksimali pakilimo masė neviršija 170 kilogramų, kai šie orlaiviai naudojami vaikų aviaciniam švietimui ir mokymui.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-2399, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 120-4438 (2004-08-03)

4 straipsnis. Kiti civilinės aviacijos teisės aktai
Civilinę aviaciją reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai turi atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) reikalavimus ir, kiek tai priimtina Lietuvos Respublikai, šios konvencijos prieduose pateiktus standartus, rekomenduojamą praktiką bei procedūras, taip pat atitinkamus Europos Sąjungos bei Jungtinės aviacijos institucijos reikalavimus.

5 straipsnis. Aviacijos valstybinis valdymas
Aviacijos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, kariuomenės vadas ir Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

6 straipsnis. Civilinės aviacijos administracija
1. CAA pagal savo kompetenciją įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją ir teikia Susisiekimo ministerijai siūlymus rengiant civilinės aviacijos plėtros programas.
2. CAA, jei tai būtina, suderinusi su kariuomenės vadu, nustato reikalavimus civilinei aviacijai šiam įstatymui įgyvendinti ir vykdo civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą.
3. CAA organizuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą, išduoda licencijas, pažymėjimus, taip pat atlieka kitas teisės aktų jai suteiktas funkcijas.
4. CAA yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas bei naudojimąsi oro uostais. Šių atskaitymų dydį nustato Vyriausybė.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-386, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5103 (2005-12-03)

7 straipsnis. Kariuomenės vadas
1. Kariuomenės vadas pagal savo kompetenciją įgyvendina karinės aviacijos politiką ir teikia siūlymus rengiant karinės aviacijos plėtros programą.
2. Kariuomenės vadas, jei tai būtina, suderinęs su CAA, nustato reikalavimus karinei aviacijai šiam įstatymui įgyvendinti ir vykdo karinės aviacijos, įskaitant antžeminius įrenginius ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą. Tuo tikslu karinėse oro pajėgose turi būti įsteigtas Skrydžių saugos departamentas.
3. Kariuomenės vadas koordinuoja karinių skrydžių saugos programos įgyvendinimą, išduoda licencijas, pažymėjimus ir vykdo kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas.
4. Kariuomenės vadas nustato reikalavimus kariniams aerodromams.
5. Įstatymų nustatyta tvarka kariuomenės vadas gali deleguoti šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas karinių oro pajėgų vadui. Deleguojamas teises ir pareigas kariuomenės vado siūlymu tvirtina krašto apsaugos ministras.

8 straipsnis. Civilinės aviacijos objektų nuosavybė
1. Civiliniai orlaiviai, oro uostai ir aerodromai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei, savivaldybei, fiziniams asmenims ir Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniams asmenims.
2. Skrydžių valdymo sistemos įrenginiai ir tarptautinių oro uostų infrastruktūra yra valstybės nuosavybė.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1175, 2002-11-05, Žin., 2002, Nr. 112-4979 (2002-11-22)

9 straipsnis. Orlaivių nacionalinė priklausomybė
1. Lietuvos Respublikos civilinių arba karinių orlaivių registre registruotas orlaivis turi Lietuvos nacionalinę priklausomybę.
2. Lietuvos Respublikoje, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, leidžiama naudoti tik tuos orlaivius, kurie turi Lietuvos nacionalinę priklausomybę.
3. Orlaiviai, turintys kitos valstybės nacionalinę priklausomybę, Lietuvos Respublikoje gali būti naudojami tik pagal Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį su juos registravusia valstybe arba pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka suteiktą leidimą.

10 straipsnis. Statinių statyba ir ženklinimas bei žiburių įrengimas
1. Statinių statyba bei rekonstrukcija ir ūkinė veikla aerodromo apsaugos bei sanitarinėse apsaugos zonose leidžiama Vyriausybės nustatyta tvarka.
2. Aerodromo sanitarinės apsaugos zonos teritorijos ribos nustatomos atsižvelgiant į triukšmo, elektromagnetinės energijos dydžius, oro, dirvožemio bei vandens taršą.
3. Aukšti statiniai turi būti ženklinami tam tikrais nakties ir dienos ženklais. Jų įrengimo ir naudojimo tvarką nustato CAA, suderinusi su kariuomenės vadu.
4. CAA ir kariuomenės vadas atitinkamai turi teisę uždrausti civilinių ir karinių aerodromų apsaugos zonose įrengti arba naudoti žiburius, galinčius kelti pavojų orlaivių skrydžių saugai.

11 straipsnis. Aerodromų naudojimas civilinių ir valstybės orlaivių reikmėms
Civilinių aerodromų naudojimo valstybės orlaivių reikmėms ir karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms tvarką ir sąlygas nustato Vyriausybė.

12 straipsnis. Valstybės orlaivių eksploatavimas
1. Kariuomenės vadas nustato karinių orlaivių skrydžiams taikomus reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti tokie, kad nekeltų grėsmės civilinių orlaivių saugai, ir todėl turi būti derinami su CAA. Karinių orlaivių eksploatavimo priežiūrą atlieka kariuomenės vadas.
2. Nekariniai valstybės orlaiviai registruojami Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre ir jiems taikomos šio įstatymo III skyriaus civilinės aviacijos taisyklės. Tokiems nekariniams valstybės orlaiviams CAA gali padaryti šio įstatymo III skyriaus taisyklių išimtis, jeigu atitinkami skrydžiai nekenks tarptautiniam ar komerciniam vidaus eismui, įskaitant oro erdvę ir oro uostus, naudojamus šiam eismui. Prireikus CAA nustato ir kitus reikalavimus. Nekarinių valstybės orlaivių eksploatavimą prižiūri CAA.
3. Jeigu konkrečiais atvejais Vyriausybė nenusprendžia kitaip, karinių orlaivių avarijos ir incidentai tiriami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

II SKYRIUS
ORO ERDVĖ, ORO NAVIGACIJOS IR KITOS PASLAUGOS
Skyriaus pavadinimas keistas:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

13 straipsnis. Lietuvos Respublikos oro erdvė
1. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę, esančią virš jos sausumos teritorijos, vidaus ir teritorinių vandenų.
2. Vyriausybė užtikrina tinkamą Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimą, paskirstymą ir kontrolę, siekdama užtikrinti, kad civiliniai orlaiviai ją naudotų efektyviausiai, atsižvelgdami į oro erdvės poreikius nacionalinio saugumo tikslams.
3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarką.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

14 straipsnis. Oro erdvės tvarkyba ir skrydžių taisyklės
1. Oro erdvės organizavimas ir skrydžių taisyklės turi kiek įmanoma tiksliau atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) standartus ir rekomenduojamą praktiką. Specialūs reikalavimai, taikomi tik karinių orlaivių skrydžiams, turi būti tokie, kad nekeltų grėsmės civilinių orlaivių saugai.
2. Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimą ir skrydžių taisykles kartu rengia CAA ir kariuomenės vadas, o tvirtina Vyriausybė. Specialius reikalavimus, taikomus tik karinių orlaivių skrydžiams, nustato kariuomenės vadas.
3. Oro erdvėje virš jūros dalies, esančios už teritorinių vandenų, kurioje Lietuvos Respublika pagal tarptautines sutartis yra prisiėmusi atsakomybę teikti oro eismo paslaugas, taikomos Lietuvos Respublikos skrydžių taisyklės.
4. Karinės būtinybės arba visuomenės saugos sumetimais susisiekimo ministras gali paskelbti tam tikras oro erdvės dalis kaip draudžiamas, ribojamas arba pavojingas civilinei aviacijai zonas, kuriose taikomos specialios procedūros. Tokie sprendimai priimami CAA teikimu, suderintu su kariuomenės vadu. Draudimai ir apribojimai neturi būti taikomi ilgiau, negu to reikalauja juos sukėlusios priežastys.

14(1) straipsnis. Oro navigacijos paslaugos
1. Oro navigacijos paslaugas gali teikti tik juridiniai asmenys, turintys atitinkamą oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą.
2. Oro navigacijos paslaugų teikėjai, norintys gauti oro navigacijos paslaugų arba atskiros rūšies oro navigacijos paslaugos teikėjo pažymėjimą, turi atitikti 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004, nustatančio bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (Pagrindų reglamentas), 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (Paslaugų teikimo reglamentas), 2005 m. gruodžio 20 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2096/2005, nustatančio bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus, įgyvendinimo taisyklių, kurias Europos Komisija priima įgyvendindama Pagrindų reglamento 3 straipsnyje nurodytas priemones, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus.
3. Oro navigacijos paslaugų teikėjų pažymėjimų išdavimo tvarką nustato, juos išduoda arba kitose Europos Bendrijos valstybėse išduotą pažymėjimą pripažįsta CAA.
4. CAA turi teisę visada patikrinti, ar oro navigacijos paslaugų teikėjai atitinka keliamus reikalavimus ir kaip teikiamos oro eismo paslaugos, o jos įgalioti atstovai, laikydamiesi įslaptintos informacijos apsaugai taikomų reikalavimų, turi teisę nekliudomi patekti į oro eismo paslaugų teikėjo administracines ir gamybines patalpas, susijusias su oro eismo paslaugų teikimu, apžiūrėti įrenginius, taip pat susipažinti su visa reikalinga informacija ir dokumentais.
Įstatymas papildytas straipsniu:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

15 straipsnis. Oro eismo paslaugos
1. Oro eismo paslaugas civiliniams ir valstybės orlaiviams taikos metu teikia susisiekimo ministro paskirtas juridinis asmuo, turintis atitinkamą oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą.
*2. Oro eismo paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką kartu rengia CAA ir kariuomenės vadas, o tvirtina susisiekimo ministras.
Pastaba. 2 dalis įsigalioja nuo 2007 m. rugpjūčio 29 d.

3. Susisiekimo ministras Vyriausybės pritarimu turi teisę sudaryti su atitinkamais kitų valstybių paslaugų teikėjais, turinčiais Bendrijoje išduotą paslaugų teikėjo pažymėjimą, institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis sutartis dėl oro eismo paslaugų teikimo ir su tuo susijusių kitų funkcijų perdavimo tam tikrose Lietuvos Respublikos oro erdvės dalyse arba prisiimti tokius įsipareigojimus iš kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

16 straipsnis. Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos bei skrydžių valdymo įrenginiai
*1. Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas nustato CAA.
Pastaba. 1 dalis įsigalioja nuo 2007 m. rugpjūčio 29 d.

2. Teikiant oro eismo paslaugas galima naudoti tik tuos ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginius, kurie atitinka CAA nustatytus reikalavimus. Karinėje aviacijoje ir koviniam valdymui naudojamiems įrenginiams, kurie gali turėti įtakos civilinių orlaivių skrydžių saugai, taikomi CAA nustatyti reikalavimai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

17 straipsnis. Oro navigacijos informacijos paslaugos
*1. Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas nustato CAA.
Pastaba. 1 dalis įsigalioja nuo 2007 m. rugpjūčio 29 d.

2. Asmenys, turintys oro navigacijos informacijos, privalo ją nemokamai teikti CAA arba jos įgaliotam juridiniam asmeniui.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1175, 2002-11-05, Žin., 2002, Nr. 112-4979 (2002-11-22)
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

18 straipsnis. Meteorologijos paslaugos
1. Meteorologijos paslaugas teikia aplinkos ministro paskirtas juridinis asmuo, turintis atitinkamą oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą.
*2. Meteorologijos paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas rengia CAA su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, o tvirtina aplinkos ministras ir susisiekimo ministras.
Pastaba. 2 dalis įsigalioja nuo 2007 m. rugpjūčio 29 d.

3. Aplinkos ministras Vyriausybės pritarimu turi teisę sudaryti su atitinkamais kitų valstybių paslaugų teikėjais, turinčiais Bendrijoje išduotą paslaugų teikėjo pažymėjimą, institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis sutartis dėl meteorologijos paslaugų teikimo ir su tuo susijusių kitų funkcijų perdavimo tam tikrose Lietuvos Respublikos oro erdvės dalyse arba prisiimti tokius įsipareigojimus iš kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

19 straipsnis. Paieška ir gelbėjimas
1. Paieškos ir gelbėjimo darbus, įvykus ar gresiant orlaivio avarijai, vykdo Vyriausybės įgaliotos institucijos.
2. Paieškos ir gelbėjimo darbų, įvykus ar gresiant orlaivio avarijai, organizavimo ir vykdymo taisykles nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

III SKYRIUS
CIVILINĖ AVIACIJA

Pirmasis skirsnis
ORLAIVIŲ REGISTRAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

20 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytojas
Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytojas yra CAA.

21 straipsnis. Civilinių orlaivių registravimo sąlygos
1. Orlaivis registruojamas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, jeigu:
1) orlaivio savininkas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybė arba savivaldybė;
2) orlaivis turi tinkamumo skraidyti pažymėjimą;
3) orlaivis neregistruotas kitos valstybės orlaivių registre.
2. Užsienio valstybės juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantis orlaivis, jeigu jis yra nuolat eksploatuojamas iš Lietuvos Respublikos oro uosto, gali būti registruojamas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre nepaisant šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų sąlygų.
3. Orlaivis, kurio naudotojas yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, gali būti registruojamas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, jeigu šis orlaivis nuolat eksploatuojamas iš Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos oro uosto, nepaisant šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų sąlygų.
4. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyti reikalavimai netaikomi tais atvejais, kai tinkamumo skraidyti pažymėjimui išduoti būtina atlikti bandomuosius skrydžius.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1175, 2002-11-05, Žin., 2002, Nr. 112-4979 (2002-11-22)
Nr. X-386, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5103 (2005-12-03)

22 straipsnis. Dokumentai, reikalingi orlaiviui registruoti
Orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo raštu pateikti CAA paraišką registruoti orlaivį. Prie paraiškos turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas yra orlaivio savininkas, ir įvykdytos kitos šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

23 straipsnis. Registruotina informacija
CAA turi įrašyti į Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą informaciją apie orlaivį, jo savininką ir orlaivio naudotoją, orlaivio įkeitimą, jeigu šis įkeistas, arba orlaivio areštą.

24 straipsnis. Laikinas registravimas
Orlaivis gali būti laikinai įrašytas į Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro priedą, savininkui arba jo įgaliotam atstovui pateikus paraišką, jeigu orlaivis yra užsienyje, o jo nuosavybės teisės perduotos savininkui Lietuvos Respublikoje, tačiau ne visos sąlygos, būtinos galutiniam įregistravimui, yra patenkintos. Tam, kad orlaivis būtų įregistruotas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro priede, turi būti įvykdytos šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų sąlygos.

25 straipsnis. Pranešimas apie kitoje valstybėje registruotų orlaivių naudojimą
Tais atvejais, kai kitoje valstybėje registruotu orlaiviu pagal susitarimą naudojasi Lietuvos Respublikos pilietis arba juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybė arba savivaldybė, jie privalo pranešti CAA orlaivio duomenis ir pateikti tokio susitarimo kopiją. CAA turi sudaryti Lietuvos Respublikoje naudojamų užsienio valstybių orlaivių ir jų naudotojų sąrašą. Apie visus pateiktos informacijos pasikeitimus orlaivio naudotojas turi nedelsdamas pranešti CAA.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1175, 2002-11-05, Žin., 2002, Nr. 112-4979 (2002-11-22)

26 straipsnis. Civilinio orlaivio registravimo panaikinimas
1. Civilinio orlaivio registravimas panaikinamas:
1) jei orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas pateikia prašymą raštu;
2) jei pažeidžiamos šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytos sąlygos;
3) jei orlaivis registruojamas kaip karinis orlaivis;
4) jei orlaivis yra sunaikintas arba prarastas, o prarasto orlaivio paieška nutraukta;
5) jei orlaivis pastaruosius trejus metus neturėjo galiojančio tinkamumo skraidyti pažymėjimo, išskyrus tuos atvejus, kai savininkas arba jo įgaliotas atstovas per CAA nustatytą laiką pateikė įrodymų, kad orlaivis yra tinkamas skraidyti.
2. Jeigu Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre įrašyta, kad orlaivis yra įkeistas arba areštuotas, jo registravimas negali būti panaikintas be įkaito davėjo sutikimo arba atitinkamų institucijų rašytinio pranešimo, kad orlaivio areštas panaikintas.

27 straipsnis. Orlaivio registravimo liudijimas
1. Įregistravus orlaivį, jo savininkui arba įgaliotam atstovui išduodamas orlaivio registravimo liudijimas.
2. Panaikinus civilinio orlaivio registravimą, jo registravimo liudijimas grąžinamas jį išdavusiai institucijai.

28 straipsnis. Nacionaliniai ir registravimo ženklai
1. Orlaiviai, registruoti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, turi būti ženklinami ICAO suteiktu valstybės nacionaliniu ženklu „LY“ bei CAA suteiktu registravimo ženklu.
2. Registravimo ženklų suteikimo bei orlaivių ženklinimo tvarką nustato CAA.

Antrasis skirsnis
ORLAIVIO TINKAMUMAS SKRAIDYTI IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

29 straipsnis. Tinkamumo skraidyti reikalavimai
1. Lietuvos Respublikos oro erdvėje gali skristi tik orlaiviai, kurie yra tinkami skraidyti ir turi galiojantį tinkamumo skraidyti pažymėjimą.
2. Orlaivis gali būti pripažįstamas tinkamu skraidyti, jeigu jis atitinkamai suprojektuotas, pagamintas, įrengtas bei techniškai prižiūrimas ir jo skridimo savybės atitinka skrydžių saugos reikalavimus, kuriuos nustato CAA.
3. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai taikomi ir orlaivio atsarginėms dalims, prietaisams bei įrangai.

30 straipsnis. Tinkamumo skraidyti pažymėjimas
1. Orlaiviui, pripažintam tinkamu skraidyti, CAA išduoda tinkamumo skraidyti pažymėjimą, galiojantį iki jame nustatyto laiko. CAA, atsižvelgdama į orlaivio techninę būklę, gali nustatyti orlaivio eksploatavimo apribojimus, kurie turi būti įrašyti orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo priede.
2. Gavusi rašytinę orlaivio savininko arba naudotojo paraišką, CAA turi teisę pratęsti tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimą, jeigu nustato, kad orlaivis atitinka tinkamumo skraidyti reikalavimus.
3. Jeigu CAA nustato, kad Lietuvos Respublikoje registruotas orlaivis yra netinkamas skraidyti, ji turi sustabdyti tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimą, kol bus nustatyta, kad orlaivis yra tinkamas skraidyti. Tinkamumo skraidyti pažymėjimas, kurio galiojimas buvo sustabdytas, turi būti grąžintas CAA.
4. Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka gali būti pripažįstami Čikagos konvencijos valstybių narių išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimai, jeigu jie išduoti laikantis ne mažesnių nei minimalūs reikalavimų, įrašytų į standartus, parengtus vadovaujantis Čikagos konvencija.
5. Paraiškų gauti orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą pateikimo, tinkamumo skraidyti nustatymo, tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo, galiojimo pratęsimo, sustabdymo ir atšaukimo bei užsienio valstybių išduotų tinkamumo skraidyti pažymėjimų pripažinimo sąlygas ir tvarką nustato CAA.

31 straipsnis. Tinkamumo skraidyti priežiūra
1. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruoto orlaivio tinkamumo skraidyti priežiūrą vykdo CAA.
2. CAA, vykdydama priežiūrą, atlieka orlaivio tinkamumo skraidyti tyrimą šiais būdais:
1) orlaivio savininko arba naudotojo pateiktų techninės priežiūros ir kitų techninių ataskaitų įvertinimu;
2) techninės orlaivio būklės įvertinimu;
3) prireikus bandomaisiais skrydžiais.
3. CAA savo nuožiūra gali patikrinti orlaivio tinkamumą skraidyti viso orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo metu arba patikrinti orlaivį jo savininko arba naudotojo prašymu.
4. Orlaivio savininkas arba naudotojas turi pateikti CAA visą informaciją apie orlaivio tinkamumą skraidyti, techninę priežiūrą, orlaivio dalių pakeitimą ar taisymą, taip pat visą statistinę informaciją apie jo naudojimą. CAA įgalioti atstovai, vykdydami orlaivio tinkamumo skraidyti priežiūrą, turi teisę netrukdomi patekti į savininko arba naudotojo aviacijos paskirties administracines bei gamybines patalpas, taip pat į orlaivį ir juo skristi.
5. Bandomuosius skrydžius turi atlikti savininkas arba naudotojas, prižiūrimas CAA įgalioto atstovo.

32 straipsnis. Atsakomybė už orlaivio tinkamumą skraidyti
1. Už orlaivio tinkamumą skraidyti atsako jo savininkas arba naudotojas.
2. Orlaivio savininkas arba naudotojas privalo laikytis tinkamumo skraidyti nurodymų (direktyvų), išleidžiamų CAA arba valstybės, kurioje orlaivis buvo suprojektuotas ar pagamintas, jeigu CAA nenurodo kitaip.
3. Orlaivio savininkas arba naudotojas nedelsdamas privalo pranešti CAA apie visas aplinkybes, įvykius ir gedimus, kurie gali turėti įtakos orlaivio tinkamumui skraidyti.

33 straipsnis. Užsienio valstybių orlaivių tinkamumas skraidyti
1. CAA turi teisę įvertinti Lietuvos Respublikoje esančių užsienio valstybių orlaivių tinkamumą skraidyti.
2. Jeigu CAA nustato, kad užsienio valstybės orlaivis yra netinkamas skraidyti arba orlaivyje yra gedimų, kurie gali turėti įtakos tinkamumui skraidyti, CAA turi teisę neleisti jam pakilti. CAA privalo pranešti tos valstybės atsakingai institucijai apie orlaivio būklę ir CAA sprendimą. Jeigu užsienio valstybės institucija nusprendžia, kad orlaivis yra netinkamas skraidyti, bet tam tikromis sąlygomis jis gali būti perskraidintas į remonto vietą, tokiu atveju, jeigu bus įvykdytos šios institucijos ir CAA nustatytos sąlygos, orlaiviui leidžiama pakilti. Tokio skrydžio metu orlaivyje gali būti tik orlaivio įgula ir techniniai specialistai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-386, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5103 (2005-12-03)

34 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimai
Lietuvos Respublikos oro erdve gali skristi tik orlaiviai, kurių keliamas triukšmas ir emisija neviršija aplinkos ministro ir susisiekimo ministro nustatyto lygio.

35 straipsnis. Leidimai specialiesiems skrydžiams
1. Išimtiniais atvejais CAA gali duoti leidimą specialiajam skrydžiui tokiu orlaiviu, kuriam bendra tvarka negali būti išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas, bet toks orlaivis gali saugiai skraidyti laikydamasis tam tikrų apribojimų.
2. Tokie leidimai gali būti išduodami bandomiesiems skrydžiams, perskraidinti orlaivius į remonto vietą ir kitais atvejais.

36 straipsnis. Civilinių orlaivių, jų įrangos (komponentų) gamyba ir techninė priežiūra
1. CAA nustato civilinių orlaivių ir jų įrangos (komponentų) gamybos ir techninės priežiūros reikalavimus. Lietuvos Respublikoje įmonės gali gaminti civilinius orlaivius ar jų įrangą (komponentus), taip pat atlikti civilinių orlaivių techninės priežiūros darbus tik turėdamos atitinkamą CAA išduotą pažymėjimą bei laikydamosi šiame pažymėjime nurodytų reikalavimų. Vadovaujantis 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą, Lietuvos Respublikoje gaminami orlaiviai sertifikuojami Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
2. Pažymėjimų, suteikiančių civilinių orlaivių, jų įrangos (komponentų) gamybos ir techninės priežiūros darbų atlikimo teisę, išdavimo sąlygas ir tvarką nustato CAA. CAA prižiūri, kaip pažymėjimus turinčios įmonės laikosi nustatytų reikalavimų. CAA atstovai turi teisę nekliudomi apžiūrėti pažymėjimus turinčių įmonių gamybines patalpas ir įrangą, taip pat gauti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su pažymėjime nurodytos veiklos vykdymu.
3. Šio straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi orlaiviams ir jų įrangai (komponentams), kurie neturi EASA išduotų ar pripažintų tipo pažymėjimų, gaminti ar jų techninei priežiūrai vykdyti. Tokių orlaivių gamybos, techninės priežiūros vykdymo, tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo sąlygas bei tvarką nustato CAA.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-386, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5103 (2005-12-03)

Trečiasis skirsnis
ORO UOSTAI, AERODROMAI IR LAUKO AIKŠTELĖS

37 straipsnis. Civilinio aerodromo statyba ir rekonstrukcija
Civilinis aerodromas, taip pat skrydžių valdymo sistemos įrenginiai statomi arba rekonstruojami Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei suderinus su CAA. Civilinio aerodromo vieta numatoma teritorijų planavimo dokumentuose.

38 straipsnis. Reikalavimai oro uostui, iš kurio vyksta oro susisiekimas
1. Oro susisiekimas gali būti vykdomas tik iš oro uostų, kurie atitinka CAA nustatytus reikalavimus.
2. Oro uoste, iš kurio vyksta tarptautiniai skrydžiai, turi būti atitinkamos muitinės, pasienio kontrolės ir kitos tarnybos.

39 straipsnis. Tikrinančiųjų institucijų veikla oro uoste
Tam tikrose tarptautinio oro uosto teritorijos dalyse steigiami ar veikia Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei muitinės kontrolės punktai. Jų teritorijos ribas nustato susisiekimo ministras, suderinęs su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos.

40 straipsnis. Civilinio aerodromo priežiūra
CAA turi teisę visada patikrinti, ar civilinis aerodromas atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. CAA įgalioti atstovai turi teisę nekliudomi įeiti ir apžiūrėti atitinkamus objektus, įrangą bei įrengimus, gauti visą reikiamą informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, susijusius su civilinio aerodromo tinkamumu naudoti.

41 straipsnis. Lauko aikštelės
1. Lauko aikštelė – žemės arba vandens paviršiaus plotas, turintis minimalią įrangą ir skirtas laikinai sraigtasparniams, sklandytuvams ir lengviesiems lėktuvams atskristi, išskristi ir judėti.
2. Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo sąlygas bei tvarką nustato CAA.

42 straipsnis. Civilinių aerodromų tinkamumas naudoti
1. Civilinių orlaivių skrydžiams gali būti naudojami tik tie civiliniai aerodromai, kurie atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus ir turi CAA išduotą galiojantį tinkamumo naudoti pažymėjimą.
2. Civilinio aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas išduodamas, pratęsiamas, taip pat nutraukiamas arba sustabdomas jo galiojimas CAA nustatyta tvarka ir sąlygomis.
3. Už tai, kad civiliniai aerodromai atitiktų nustatytus reikalavimus, atsako aerodromą valdantis fizinis ar juridinis asmuo. Civilinį aerodromą valdantis fizinis ar juridinis asmuo nedelsdamas privalo pranešti CAA apie visas aplinkybes, įvykius arba gedimus, kurie gali turėti įtakos aerodromo ir nustatytų reikalavimų atitikčiai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1117, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 59-2279 (2007-05-29)

43 straipsnis. Orlaivių atskridimo ir išskridimo laiko koordinavimas
1. Orlaivių atskridimo ir išskridimo laikas koordinuojamas vadovaujantis 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 793/2004) nuostatomis.
2. Įgyvendindama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą koordinavimą, Susisiekimo ministerija paskelbia oro uostą, kuriame darbas palengvinamas sudarant tvarkaraščius arba kuris yra koordinuojamas, nustato orlaivių atskridimo ir išskridimo laiko koordinavimo oro uostuose sąlygas ir tvarką, skiria oro uosto tvarkaraščių sudarytoją arba laiko tarpsnių koordinatorių, koordinuojamame oro uoste sudaro laiko tarpsnių koordinavimo komitetą.
3. Oro uosto laiko tarpsnių koordinatoriui netaikoma civilinė atsakomybė už žalą, padarytą vykdant šio straipsnio 1 dalyje nurodytame reglamente numatytas funkcijas, išskyrus atvejus, kai žala padaryta dėl didelio neatsargumo ar tyčios.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-113, 2005-02-15, Žin., 2005, Nr. 31-971 (2005-03-05)

44 straipsnis. Tarptautinių oro uostų žemė
1. Tarptautinių oro uostų žemė yra valstybės nuosavybė.
2. Tarptautinį oro uostą valdanti valstybės institucija, valstybės ar savivaldybės įmonė oro uosto žemę valdo, naudoja ir ja disponuoja turto patikėjimo teisėmis, vadovaudamasi šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais. Tarptautinio oro uosto teritorijos ribas ir plotą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
3. Tarptautinį oro uostą valdanti valstybės institucija, valstybės ar savivaldybės įmonė turi teisę išnuomoti tarptautinio oro uosto žemės sklypus su šio oro uosto veikla susijusioms reikmėms, taip pat juridiniams ar fiziniams asmenims, kurių veikla nesusijusi su šio oro uosto veikla, šiems asmenims priklausantiems nuosavybės teise ar nuomojamiems pastatams, statiniams ar įrenginiams, esantiems tarptautinio oro uosto teritorijoje, eksploatuoti. Kontroliuojamoje teritorijoje esanti tarptautinio oro uosto žemė gali būti išnuomojama tik su šio oro uosto veikla susijusioms reikmėms. Žemės sklypai išnuomojami aukciono būdu, išskyrus žemės sklypus, užstatytus fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančiais nuosavybės teise ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ir įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus ir neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių pastatų, statinių ar įrenginių nuomos terminui. Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas pastatams, statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
4. Tarptautinio oro uosto žemės nuomos aukciono ir ne aukciono būdu tvarką, oro uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką ir oro uosto žemės nuomos mokesčio dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
5. Valstybės institucijoms, kurių veikla tarptautiniame oro uoste privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, oro uosto žemė perduodama neatlygintinai naudotis Žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Sprendimus perduoti neatlygintinai naudotis oro uosto žeme priima įmonės vadovas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-386, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5103 (2005-12-03)

Ketvirtasis skirsnis
CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTAI

45 straipsnis. Specialistų rengimas
Specialistus rengti, perkvalifikuoti ir kelti jų kvalifikaciją gali CAA akredituotos mokymo įstaigos. Mokymo įstaigų akreditavimo sąlygas bei tvarką nustato susisiekimo ministras.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1175, 2002-11-05, Žin., 2002, Nr. 112-4979 (2002-11-22)

46 straipsnis. Specialisto licencija
1. Eksploatuoti orlaivius ir atlikti jų techninę priežiūrą bei remonto darbus, taip pat vadovauti skrydžiams leidžiama asmenims, turintiems atitinkamą CAA išduotą specialisto licenciją. Specialisto licencijos išduodamos aviacijos specialistams – skrydžio įgulos nariams, skrydžių vadovams, skrydžių dispečeriams, aviacijos inžinieriams ir technikams bei orlaivių palydovams.
2. Specialistų licencijavimo sąlygas ir tvarką nustato susisiekimo ministras.
3. Licencijuojamų specialistų sveikatos būklės reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras ir susisiekimo ministras.
4. CAA turi teisę pripažinti ir išduoti licencijos, kurią specialistui išdavė užsienio valstybė, pripažinimo pažymėjimą, jei tokia licencija yra išduota pagal ICAO nustatytus arba griežtesnius reikalavimus.

47 straipsnis. Testai ir tikrinimai
CAA turi teisę visada patikrinti asmens, turinčio licenciją ar licencijos pripažinimo pažymėjimą, teorines žinias ir praktinius įgūdžius, taip pat reikalauti pasitikrinti sveikatą.

Plačiau ... http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321389&p_query=&p_tr2=

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31