LNVF / Teisės aktai / LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 66-1984
Neoficialus įstatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ELEKTROS ENERGETIKOS
ĮSTATYMAS
2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881
Vilnius
Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m. liepos 10 d.:
Nr. IX-2307, 2004-07-01, Žin., 2004, Nr. 107-3964 (2004-07-10)

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis įstatymas nustato elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo Lietuvos Respublikoje reguliavimo pagrindus, taip pat elektros energijos paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius bei sąlygas, skatinančias konkurenciją elektros energetikos sektoriuje.
2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Balansavimo energija – elektros energija, kuri vartotojų yra suvartojama (nesuvartojama) ar gamintojų pagaminama (nepagaminama) nesilaikant grafikuose, sudarytuose remiantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų Prekybos elektros energija taisyklių reikalavimais, nustatytų elektros energijos kiekių.
2. Balansavimo energijos tiekėjas – gamintojas, tiekėjas ar laisvasis vartotojas, prekiaujantis balansavimo energija.
3. Buitinis vartotojas – fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
4. Elektros energetikos sektorius – nacionalinio ūkio energetikos sektoriaus dalis, susijusi su elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu ir tiekimu.
5. Elektros energija – gaminama aktyvinė elektros energija, kuri kaip prekė pateikiama vartotojui.
6. Elektros energijos sąnaudos – visos elektros energijos sąnaudos, kurios patiriamos teikiant elektros energijos persiuntimo paslaugą perdavimo ir skirstomaisiais tinklais ir kurios apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp visos perdavimo sistemos arba skirstomųjų tinklų operatoriaus gautos elektros energijos ir vartotojų suvartotos ar kitiems operatoriams persiųstos elektros energijos kiekio.
7. Energetikos sistema – tarpusavyje suderintu režimu funkcionuojanti elektros įrenginių, skirtų elektros energijai gaminti, perduoti ir skirstyti, visuma.
8. Gamintojas – asmuo, gaminantis elektros energiją.
9. Horizontaliosios integracijos įmonė – įmonė, kuri verčiasi bent viena iš šių veiklos rūšių: elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu ar tiekimu – ir kitos rūšies veikla, nesusijusia su išvardytomis.
10. Ilgalaikis planavimas – elektros energijos rinkodaros, elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo pajėgumų plėtros, tiekimo vartotojams patikimumo užtikrinimo ir su tuo susijusių investicijų planavimas ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.
11. Jungiamoji linija – energetikos sistemas jungiantys įrenginiai.
12. Jungtinė sistema – energetikos sistemų visuma.
13. Laisvasis vartotojas – vartotojas, šio įstatymo nustatyta tvarka turintis teisę laisvai pasirinkti tiekėją.
14. Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kuri nurodyta prijungimo sutartyje tarp perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriaus ir vartotojo ir kurią vartotojas gali naudoti iš operatoriaus tinklų bet kuriuo metu. Lokaliojo tinklo, maitinančio galutinius vartotojus, leistinoji naudoti galia yra transformatorinės pastotės (transformatoriaus) galingumas atėmus galios nuostolius lokaliajame tinkle.
Pastaba. 14 dalies nuostata „Lokaliojo tinklo, maitinančio galutinius vartotojus, leistinoji naudoti galia yra transformatorinės pastotės (transformatoriaus) galingumas atėmus galios nuostolius lokaliajame tinkle“ įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

15. Nacionalinė balansavimo funkcija – balanso tarp elektros energijos gamybos ir vartojimo užtikrinimas pagal sistemos patikimumo ir elektros energijos kokybės kriterijus energetikos sistemos mastu.
16. Nepriklausomas tiekėjas – asmuo, tiekiantis elektros energiją laisviesiems vartotojams ir turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą.
17. Normatyvinis pelnas – paslaugos teikėjo pelnas prieš apmokestinimą iš licencijuojamos veiklos, kuris užtikrinamas kainos viršutinės ribos nustatymu, kad būtų patikimai, saugiai, kokybiškai, efektyviai, atsižvelgiant į tinklų naudotojų poreikius, vykdoma licencijuojama veikla ir užtikrinta pakankama ir teisinga pridėtinė vertė (grąža) asmenų, vykdančių perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklą, dalyviams.
18. Perdavimas – elektros energijos persiuntimas perdavimo tinklais.
19. Perdavimo sistemos operatorius – asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis perdavimo tinklus, atliekantis nacionalinę balansavimo ir sisteminių paslaugų teikimo funkcijas ir turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą.
20. Perdavimo tinklų įmonė – asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis perdavimo tinklus.
21. Persiuntimo paslauga – elektros energijos perdavimas ir (ar) skirstymas iki sutartyje nustatytos ribos.
22. Reguliavimo energija – perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro nurodymu nupirkta ir (ar) parduota elektros energija, reikalinga nacionalinei balansavimo funkcijai atlikti.
23. Reguliavimo periodas – laikotarpis, kuriam nustatomos viršutinės perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribos.
24. Reguliuojamasis trečiosios šalies dalyvavimas – procesas, kai gamintojai, tiekėjai ir laisvieji vartotojai naudojasi perdavimo ar skirstomaisiais tinklais elektros energijai persiųsti viešai paskelbtomis sąlygomis.
25. Rezervinė galia – elektros energijos gamybos potencialas, kuris naudojamas dažnio ir energetikos sistemos srautų balansui reguliuoti ir elektros energijai gaminti nenumatytais gamybos sumažėjimo ar vartojimo padidėjimo atvejais.
26. Rinkos dalyvis – asmuo, perkantis ir (ar) parduodantis elektros energiją pagal sutartis, taip pat kitais Prekybos elektros energija taisyklėse numatytais būdais.
27. Rinkos operatorius – asmuo, organizuojantis prekybą elektros energija ir turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą.
28. Sisteminės paslaugos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.
29. Skirstymas – elektros energijos persiuntimas skirstomaisiais tinklais.
30. Skirstomųjų tinklų įmonė – asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis skirstomuosius tinklus.
31. Skirstomųjų tinklų operatorius – asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis, eksploatuojantis, prižiūrintis ir plėtojantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, pagal skirstomųjų tinklų naudotojų poreikius.
32. Tiekėjas – visuomeninis ar nepriklausomas tiekėjas, turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą.
33. Tiekimas – elektros energijos pardavimas vartotojui.
34. Tiesioginė linija – elektros energijos linija, jungianti gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.
35. Tinklų naudotojas – asmuo, kurio įrenginiai yra prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kuris naudojasi elektros energijos persiuntimo paslauga.
36. Tinklų priežiūros darbai – tinklų įrenginių darbo stabilumą, patikimumą ir kokybę užtikrinantys veiksmai.
37. Vartotojas – asmuo, kurio įrenginiai yra prijungti prie perdavimo arba skirstomųjų tinklų ar tiesioginės linijos ir kuris perka elektros energiją vartojimo tikslams.
38. Vartotojo objektas – vartotojui nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausantis konkretus objektas, kuriame vartojama elektros energija.
39. Vertikaliosios integracijos įmonė – įmonė, kuri verčiasi bent viena iš elektros energijos perdavimo ar skirstymo veiklos rūšių ir bent viena elektros energijos tiekimo ar gamybos veiklos rūšių arba gali kontroliuoti tiekimo ar gamybos veikla besiverčiančias įmones, arba būti jų kontroliuojama.
40. Viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje – veikla ar neveikimas elektros energetikos sektoriuje, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su visuomenės saugumu ir aplinkos apsauga, taip pat elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius kombinuotojo elektros energijos bei šilumos gamybos ciklo elektrinėse.
41. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – elektros energetikos įmonių teikiamos paslaugos, kurių sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje.
42. Visuomeninė elektros energijos kaina – visuomeninio tiekėjo šio įstatymo 25 straipsnyje nurodytiems vartotojams parduodamos elektros energijos kaina.
43. Visuomeninis tiekėjas – asmuo, įpareigotas tiekti elektros energiją jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje esantiems šio įstatymo 25 straipsnyje nurodytiems vartotojams ir užtikrinti elektros energijos tiekimą vartotojams tuo atveju, kai jų esamas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją ir jie negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo.
Straipsnis papildomas 44 dalimi nuo 2010 m. liepos 1 d.:
44. Bendrai naudojamo elektros energetikos objekto – elektros tinklo avarinė būklė – tokia būklė, kai:
1) daugiau kaip 30 procentų elektros linijų atramų yra pažeistos;
2) daugiau kaip 30 procentų elektros linijų laidų yra mažesnio skerspjūvio, negu numatyta projekte;
3) daugiau kaip 30 procentų kabelių spintų pažeistos korozijos (spintos viduje sumontuota aparatūra neapsaugota nuo atmosferos poveikio, pažeistas įžeminimo kontūras);
4) yra statinių po elektros linijomis;
5) kabelių linijos, kertančios važiuojamąją kelio dalį, nėra apsaugotos nuo mechaninio pažeidimo.

45. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau – Energetikos įstatymas).
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-198, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 38-1437 (2009-04-04)
Nr. XI-641, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6962 (2009-12-28)

3 straipsnis. Pagrindiniai šio įstatymo tikslai
Pagrindiniai šio įstatymo tikslai:
1) nustatyti elektros energetikos sektoriaus subjektų teises, pareigas ir tarpusavio santykius;
2) sukurti teisines sąlygas konkurencija pagrįstai elektros energijos rinkai funkcionuoti, sąžiningos konkurencijos tarp gamintojų ir tiekėjų principams įtvirtinti;
3) užtikrinti ir skatinti elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir vartojimo efektyvumą;
4) užtikrinti saugų ir patikimą elektros energetikos sistemos funkcionavimą, energijos gamybą, perdavimą ir skirstymą;
5) užtikrinti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir nustatyti objektyviai pagrįstus, aiškius ir skaidrius reikalavimus bei įpareigojimus elektros energetikos sektoriuje;
6) skatinti elektros energijos vidaus rinkos plėtrą, elektros energijos eksportą, modernizuoti technines rinkos įgyvendinimo priemones, užtikrinti kainodaros aiškumą ir skaidrumą;
7) sukurti tinkamas sąlygas investicijoms į elektros energetikos sektorių;
8) skatinti aplinkai nekenksmingų elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo technologijų plėtrą.

ANTRASIS SKIRSNIS
ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VEIKLOS VALDYMAS

4 straipsnis. Elektros energetikos sektoriaus veiklos valdymo srities institucijos
Elektros energetikos sektorių šio įstatymo nustatyta tvarka reguliuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomas šis įstatymas bei jį įgyvendinantys teisės aktai, jei įstatymai nenustato kitaip:
1) Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

5 straipsnis. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos funkcijos elektros energetikos sektoriuje
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija elektros energetikos sektoriuje:
1) formuoja ir įgyvendina valstybės politiką;
2) bendradarbiauja su užsienio valstybių elektros energetikos institucijomis, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose;
3) nustato viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą;
4) nustato vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmę;
5) šio įstatymo nustatytais atvejais išduoda licencijas (leidimus) teikti elektros energetikos paslaugas;
6) nustato visiems tiekėjams vienodas elektros energijos importo sąlygas;
Straipsnis papildomas nauju 7 punktu, buvęs 7 punktas laikomas 8 nuo 2010 m. sausio 1 d.:
7) nustato standartines naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių sąlygas, suderinusi su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
8) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-198, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 38-1437 (2009-04-04)
Nr. XI-641, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6962 (2009-12-28)

6 straipsnis. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos funkcijos elektros energetikos sektoriuje
1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, teises ir funkcijas nustato Energetikos, šis ir kiti įstatymai bei Komisijos nuostatai.
2. Komisija turi užtikrinti, kad elektros energetikos rinkoje būtų efektyvi konkurencija, kad vartotojai ir tiekėjai nebūtų diskriminuojami ir visi vartotojai gautų nustatytos kokybės paslaugas. Komisija privalo kontroliuoti:
1) kaip laikomasi jungiamųjų linijų valdymo bei jų pralaidumo paskirstymo ir reguliavimo taisyklių;
2) per kiek laiko perdavimo ir skirstomųjų tinklų įmonės atlieka vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo darbus;
3) kad perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai viešai skelbtų atitinkamą informaciją, susijusią su jungiamosiomis linijomis, sistemos naudojimu ir pajėgumų paskirstymu suinteresuotoms šalims;
4) kad būtų veiksmingai atskirtos apskaitos, siekiant išvengti gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklos rūšių kryžminio subsidijavimo;
5) kad naujų elektros energijos gamintojų prijungimo sąlygos ir tarifai būtų objektyvūs, skaidrūs ir nediskriminuojantys atsižvelgiant į visas išlaidas ir naudą, kurią teikia įvairios atsinaujinančių energijos išteklių technologijos, paskirstyta gamyba ir šilumos bei elektros energijos gamyba vienu metu;
6) skaidrumo ir konkurencijos laipsnį;
2 dalis papildoma 7 ir 8 punktais nuo 2010 m. sausio 1 d.:
7) kad būtų užtikrintas efektyvus elektros energijos rinkos veikimas ir užkertamas kelias ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje;
8) kaip laikomasi Prekybos elektros energija taisyklių.

3. Komisija metinėje ataskaitoje paskelbia priežiūros pagal šio straipsnio nuostatas rezultatus.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-198, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 38-1437 (2009-04-04)
Nr. XI-641, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6962 (2009-12-28)

TREČIASIS SKIRSNIS
ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS VEIKLOS
ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

7 straipsnis. Elektros energetikos sektoriaus sandara
Elektros energetikos sektorių sudaro elektros energijos vartotojai, gamintojai, tiekėjai, perdavimo ir skirstomųjų tinklų įmonės, rinkos operatorius, perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriai.

8 straipsnis. Elektros energetikos sektoriaus suderinamumas ir vientisumas
1. Elektros energetikos sektoriaus vientisumui užtikrinti, laikantis objektyvumo ir nediskriminavimo principų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintose tinklų naudojimo taisyklėse nustatomi gamybos, perdavimo ir skirstymo įrenginių techniniai konstrukcijos bei eksploatavimo reikalavimai.
2. Elektros energijos gamybos įrenginiai, perdavimo ir skirstomieji tinklai, jungiamosios ir tiesioginės linijos privalo atitikti techninius konstrukcijos bei eksploatavimo reikalavimus, kad būtų užtikrintas perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių valdomos sistemos vientisumas.
3. Sutartys dėl perdavimo ir skirstomųjų tinklų įrenginių, esančių kitos įmonės veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, priežiūros bei eksploatavimo sudaromos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Elektros energijos gamybos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius skatinimas
Valstybė, nustatydama įpareigojimus teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, skatina gamintojus gaminti elektros energiją panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

10 straipsnio redakcija nuo 2010 m. sausio 1 d.:
10 straipsnis. Veiklos licencijavimo ir leidimų išdavimo principai elektros energetikos sektoriuje
1. Licencijuojama ši veikla:
1) elektros energijos rinkos operatoriaus;
2) elektros energijos perdavimo;
3) elektros energijos skirstymo;
4) elektros energijos visuomeninio tiekimo;
5) elektros energijos nepriklausomo tiekimo.
2. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisykles (toliau – Licencijavimo taisyklės) tvirtina Vyriausybė.
3. Asmenims, siekiantiems vykdyti elektros energetikos licencijuojamą veiklą, licencijos išduodamos vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo ir nediskriminavimo principais neterminuotam laikui.
4. Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijose nurodoma teritorija, kurioje jie turi išskirtines licencijoje nurodytos veiklos vykdymo teises ir pareigas.
5. Licencijos išduodamos asmenims, turintiems pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Elektros energetikos įmonių technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus ir jų įvertinimo tvarką nustato Komisija.
6. Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje.
7. Asmenys, kurie eksploatuoja elektros energijos perdavimo ar skirstymo tinklus, privalo turėti Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius.
8. Elektros energijos perdavimo licencija išduodama asmeniui, atitinkančiam šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nustatytus reikalavimus ir nuosavybės teise turinčiam ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam perdavimo tinklus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
9. Elektros energijos skirstymo licencija išduodama asmeniui, atitinkančiam šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nustatytus reikalavimus ir nuosavybės teise turinčiam ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam skirstomuosius tinklus, tiesiogiai sujungtus su perdavimo tinklais.
10. Elektros energijos rinkos operatoriaus licencija išduodama asmeniui, atitinkančiam šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus ir valdančiam technines priemones, reikalingas prisijungti prie perdavimo sistemos operatoriaus informacinio komplekso, ir programinę įrangą bei ryšių priemones, reikalingas elektros prekybai ir atsiskaitymams organizuoti.
11. Asmenys, kurie vykdo šio straipsnio 1 dalyje nurodytas licencijuojamos veiklos rūšis, neturi teisės įgalioti kitų asmenų vykdyti licencijoje nurodytą veiklą ir privalo laikytis šių veiklos sąlygų:
1) Licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka teikti Komisijai ir Energetikos ministerijai informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti;
2) teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;
3) užtikrinti vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems elektros energijos vartotojams, tiekėjams ir gamintojams;
4) informuoti ir konsultuoti vartotojus teisės aktų nustatyta tvarka;
5) užtikrinti kitų šiuo įstatymu ir kitais įstatymais nustatytų pareigų ir teisės aktais nustatytų reikalavimų laikymąsi.
12. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo licencijos turėtojas, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytų sąlygų, privalo vykdyti atitinkamai šio įstatymo 17 ir 21 straipsniuose nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas ir:
1) derinti su licenciją išdavusia institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus;
2) tvarkyti atskirą nuo kitų veiklos rūšių elektros energijos perdavimo ar skirstymo pajamų ir sąnaudų apskaitą, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir viešai skelbti duomenis apie elektros energijos persiuntimo sąnaudas.
13. Elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijos turėtojas, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytų sąlygų, privalo vykdyti šio įstatymo 24 ir 25 straipsniuose nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas ir:
1) tiekti elektros energiją šio įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintomis visuomeninėmis elektros energijos kainomis;
2) tvarkyti atskirą nuo kitų veiklos rūšių elektros energijos visuomeninio tiekimo pajamų ir sąnaudų apskaitą, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir viešai skelbti duomenis apie elektros energijos visuomeninio tiekimo sąnaudas.
14. Elektros energijos rinkos operatoriaus licencijos turėtojas, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytų sąlygų, privalo vykdyti šio įstatymo 39 straipsnyje nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir viešai skelbti duomenis apie rinkos operatoriaus sąnaudas.
15. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos licencijas išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų galiojimą, keičia, tikslina, išduoda licencijų dublikatus ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Komisija.
16. Leidimai išduodami šiai veiklai:
1) gaminti elektros energiją;
2) plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
3) tiesti tiesioginę liniją;
4) eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės;
5) importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės.
17. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.
18. Leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje išduodami neterminuotam laikui, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją. Konkretūs šių leidimų galiojimo terminai nustatyti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse.
19. Leidimai gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.
20. Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmenims, atitinkantiems šio straipsnio 19 dalyje nustatytą reikalavimą ir:
1) pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad pastatytas naujas ar rekonstruotas elektros energetikos objektas pripažintas tinkamu naudoti;
2) kurie yra pajėgūs kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 10 MW galią.
21. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmenims, atitinkantiems šio straipsnio 19 dalyje nustatytą reikalavimą bei šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir:
1) pateikusiems dokumentus, įrodančius galimybę prisijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų;
2) nuosavybės teise turintiems ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems žemės sklypą teritorijoje, kurioje numatoma verstis leidimais reglamentuojama veikla.
22. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas asmenims, atitinkantiems šio straipsnio 19 dalyje nustatytą reikalavimą ir šio įstatymo 45 straipsnio nustatytus reikalavimus.
23. Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmenims, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotą nepriklausomo tiekimo licenciją ar leidimą elektros energijai gaminti.
24. Leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmenims, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotą nepriklausomo tiekimo licenciją.
25. Asmenys, kurie verčiasi šio straipsnio 16 dalyje nurodyta veikla, neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį ir privalo laikytis šių veiklos sąlygų:
1) teisės aktų nustatyta tvarka teikti Energetikos ministerijai ar kitoms valstybės institucijoms informaciją apie leidimais reglamentuojamą veiklą;
2) eksportuoti ar importuoti elektros energiją gali tik pagal sutartis su užsienio valstybių įmonėmis;
3) elektros energiją gaminantys, eksportuojantys ir (ar) importuojantys asmenys privalo sudaryti sutartis dėl elektros energijos persiuntimo su tinklų operatoriais;
4) teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti elektros energetikos įrenginius arba sudaryti sutartį dėl minėtų įrenginių eksploatavimo su asmeniu, turinčiu atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti šiuos įrenginius;
5) užtikrinti kitų šiame ir kituose įstatymuose nustatytų pareigų ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi.
26. Asmuo, siekiantis gauti licenciją ar leidimą veiklai elektros energetikos sektoriuje, Licencijavimo taisyklėse ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikia licenciją ar leidimą išduodančiai institucijai prašymą ir šiose taisyklėse nustatytus dokumentus.
27. Licencija ar leidimas išduodami arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją ar leidimą pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Licencijavimo taisyklėse ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikto prašymo ir dokumentų gavimo licencijas ar leidimus išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti licenciją ar leidimą neatsakoma per šioje dalyje nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas, išskyrus atvejus, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai yra informuotas Licencijavimo taisyklėse ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
28. Už licencijuojamos veiklos, leidimus turinčių asmenų veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus asmenys, turintys licencijas ir (ar) leidimus atitinkamai energetikos veiklai, teisės aktų nustatyta tvarka įspėjami apie galimą licencijų ar leidimų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.
29. Licencijos ar leidimo galiojimas sustabdomas licenciją ar leidimą išduodančios institucijos sprendimu. Jame nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti veiklos sąlygų pažeidimai. Licencijos ar leidimo galiojimas sustabdomas licenciją ar leidimą išduodančios institucijos sprendimu, jeigu:
1) išdavus licenciją ar leidimą, paaiškėja, kad prašyme išduoti licenciją ar leidimą pateikti klaidingi duomenys, ir po įspėjimo per licenciją ar leidimą išduodančios institucijos nustatytą laikotarpį licenciją ar leidimą turintis asmuo nepateikia patikslintų duomenų;
2) licenciją ar leidimą turintis asmuo daugiau kaip vieną kartą per metus pažeidžia veiklos, kuriai išduota licencija ar leidimas, sąlygas ir po įspėjimo per licenciją ar leidimą išduodančios institucijos nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų;
3) licenciją ar leidimą turintis asmuo nebeatitinka reikalavimų, kuriuos atitiko, kai licencija ar leidimas buvo išduoti.
30. Kai asmuo nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai (trūkumai) pašalinti, licenciją ar leidimą išdavusios institucijos sprendimu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos licencijas ar leidimus išduodančioje institucijoje licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.
31. Licencijos ar leidimo galiojimas panaikinamas licenciją ar leidimą išduodančios institucijos sprendimu, jeigu:
1) asmuo, kurio licencijos ar leidimo galiojimas sustabdytas, per licenciją ar leidimą išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos ar leidimo galiojimas;
2) asmuo, kurio licencijos ar leidimo galiojimas sustabdytas, vykdo licencijoje ar leidime nurodytą veiklą;
3) asmuo, kurio licencijos ar leidimo galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai per 12 mėnesių nuo jam išduotos licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo datos pažeidžia veiklos, kuriai išduota licencija ar leidimas, sąlygas;
4) licenciją ar leidimą turintis asmuo kreipėsi dėl licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimo;
5) licenciją ar leidimą turintis juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus;
6) licenciją ar leidimą turintis fizinis asmuo miršta.
32. Elektros energijos rinkos operatoriaus, perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijuojamą veiklą nutraukti numatantis asmuo privalo ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius informuoti apie tai licenciją išdavusią instituciją.
33. Jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui elektros energija, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo sprendimo priėmimo dienos. Apie tai, kad numatoma priimti tokį sprendimą, Komisija privalo informuoti Energetikos ministeriją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę.
34. Išduotos licencijos ar leidimai gali būti keičiami jas išdavusios institucijos iniciatyva, pasikeitus šiame įstatyme, Licencijavimo taisyklėse ir (ar) Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nurodytoms licencijuojamos ar leidimais reglamentuojamos veiklos sąlygoms, arba asmens, turinčio licenciją ar leidimą iniciatyva, pasikeitus asmens rekvizitams ar teritorijai, kurioje vykdoma licencijuojama ar leidimais reglamentuojama veikla.
35. Už licencijos ar leidimo išdavimą, pakeitimą, patikslinimą ir licencijos ar leidimo dublikato išdavimą mokama teisės aktų nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-641, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6962 (2009-12-28)

11 straipsnis. Ilgalaikis planavimas ir sistemos plėtra
1. Perdavimo sistemos operatorius, įvertindamas tiekimo patikimumo, kokybės, efektyvumo, vartojimo, vadybos ir aplinkosaugos reikalavimus, nurodytus Nacionalinėje energetikos strategijoje, gerindamas pasinaudojimo sistema sąlygas, planuoja ilgalaikę elektros energetikos sistemos plėtrą, derindamas ją su Vyriausybės įgaliota institucija ir skirstomųjų tinklų operatoriais. Ilgalaikis elektros energetikos sistemos plėtros planavimas turi būti pagrįstas moksliniais tyrimais.
2. Įrengti ar plėtoti elektros energijos tinklus perdavimo ir skirstymo veiklos licencijose nurodytose teritorijose turi teisę tik licencijų turėtojai.
3. Nesant norinčiųjų įrengti naujus gamybos pajėgumo įrenginius šio įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka, Vyriausybės įgaliota institucija skelbia konkursą įrengti naujus gamybos pajėgumus ir yra atsakinga už konkurso organizavimą bei nediskriminuojančių sąlygų konkurso dalyviams nustatymą.

12 straipsnis. Patikimumo stebėsena (monitoringas)
Vyriausybės įgaliota institucija stebi perdavimo ir skirstomųjų tinklų patikimumą. Patikimumo stebėjimo rezultatai apibendrinami viešai skelbiamose metinėse ataskaitose. Ataskaitose turi būti pateikiami šie duomenys:
1) tiekimo ir (ar) poreikio balansas šalies mastu;
2) numatomo poreikio lygis ateityje ir tiekimo galimybės;
3) statomi ir planuojami papildomi gamybos pajėgumai;
4) priemonės elektros energijos poreikiams piko metu tenkinti ir veiksmai vienam ar keliems gamintojams nutraukus veiklą;
5) sistemos priežiūros lygis ir kokybė;
6) kita informacija.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA

13 straipsnis. Gamintojų veiklos bendrieji principai
1. Gamintojai, prijungiant jų įrenginius prie perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų ir juos eksploatuodami, turi laikytis tinklų naudojimo taisyklių reikalavimų bei perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų operatoriaus nustatytų techninių sąlygų.
2. Gamintojai, norintys parduoti elektros energiją tiesiogiai vartotojams, privalo gauti elektros energijos nepriklausomo tiekėjo veiklos licenciją.

14 straipsnis. Leidimų plėsti esamus ir įrengti naujus gamybos pajėgumus naujoje vietoje išdavimo tvarka
1. Esami elektros energijos gamybos pajėgumai gali būti plečiami ar nauji gamybiniai pajėgumai naujoje vietoje įrengiami tik gavus leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
2. Leidimai išduodami visiems asmenims, pateikusiems prašymą ir užtikrinantiems, kad jų vykdoma veikla atitiks šias sąlygas:
1) elektros energijos įrenginiai ir su jais susijusi įranga bus saugi bei patikima;
2) nekenks sveikatai;
3) atitiks aplinkosaugos reikalavimus;
4) atitiks žemės naudojimo ir statybos vietos parinkimo reikalavimus;
5) atitiks energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus;
6) atitiks technines, ekonomines ir finansines galimybes;
7) paslaugos atitiks viešuosius interesus;
8) atitiks vartojamo kuro parinkimo reikalavimus.
3 dalies redakcija nuo 2010 m. sausio 1 d.:
3. Leidimai plėtoti elektros energijos pajėgumus išduodami pagal Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles.
4. Atsisakymai išduoti leidimus negali būti grindžiami kitaip nei šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų neatitikimu.
5. Naujų elektros energijos gamybos pajėgumų projektavimo ir statybos reikalavimus nustato Statybos įstatymas, kiti teisės aktai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-641, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6962 (2009-12-28)

PENKTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMAS

15 straipsnis. Perdavimo veiklos principai
1. Perdavimo sistemos operatorius yra atsakingas už energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, nacionalinės balansavimo funkcijos atlikimą ir sisteminių paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, jungiamųjų linijų su kitų šalių energetikos sistemomis eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtrą, mažinant perdavimo tinklų apribojimus ir atsižvelgiant į perdavimo tinklų naudotojų poreikius.
2. Perdavimo sistemos operatorius privalo užtikrinti, kad elektros energijos gamintojų, skirstomųjų tinklų operatorių ir vartotojų įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklų sąlygos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir nebūtų diskriminuojančios. Vartotojo įrenginiai gali būti prijungiami prie perdavimo tinklų tik tokiais atvejais, kai skirstomųjų tinklų operatorius dėl nustatytų techninių arba eksploatacijos reikalavimų atsisako prijungti prie skirstomųjų tinklų vartotojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje.
3. Perdavimo sistemos operatorius abipusės naudos principu suteikia bet kurios kitos šalies perdavimo sistemos operatoriui reikiamą informaciją, užtikrinančią saugų ir efektyvų darbą, koordinuotą plėtrą, jungtinės sistemos vientisumą ir suderinamumą.
4. Perdavimo sistemos operatorius privalo užtikrinti, kad tinklų naudotojams būtų sudarytos objektyvios ir nediskriminuojančios naudojimosi perdavimo tinklais sąlygos.

16 straipsnis. Perdavimo sistemos operatoriaus teisės
Perdavimo sistemos operatorius turi teisę:
1) gauti iš gamintojų, skirstomųjų tinklų operatorių ir vartotojų, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklų, rodmenis ir kitą informaciją, reikalingą ilgalaikei plėtrai planuoti, balansavimo funkcijai ir kitoms pareigoms, nurodytoms šiame straipsnyje, vykdyti;
2) gauti iš perdavimo tinklų naudotojų informaciją, kuri reikalinga trečiajai šaliai naudotis perdavimo tinklais;
3) vadovaudamasis techniniais norminiais tinklų eksploatavimo dokumentais, nustatyti skirstomųjų tinklų, elektrinių ir vartotojų įrenginių, prijungtų prie perdavimo tinklų, funkcionavimo sąlygas, kurios užtikrintų energetikos sistemos darbo saugumą, stabilumą ir patikimumą;
4) kitose energetikos sistemose būti vienintelis energetikos sistemos balansavimo ir reguliavimo energijos prekybos atstovas, organizuoti prekybą balansavimo ir reguliavimo elektros energija, rezervine galia aukcionuose;
5) leisti pasinaudoti perdavimo tinklais tranzitui į užsienio valstybę, jei tai neriboja vietos rinkos dalyvių interesų;
6) siekdamas užtikrinti avarijų prevencijos priemonių ir avarijų prevencijos planų vykdymą, energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, reikalauti, kad visi rinkos dalyviai įgyvendintų būtinas avarijų prevencijos ir likvidavimo priemones;
7) rengti ir tvirtinti jungiamųjų linijų valdymą, pralaidumo paskirstymą ir reguliavimą reglamentuojančias taisykles;
8) gavus sutikimą patekti į gamintojų, skirstomųjų tinklų, vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis;
9) reikalauti iš nepriklausomų tiekėjų, sudariusių sutartis su perdavimo tinklo operatoriaus licencijoje nurodytoje teritorijoje esančiais laisvaisiais vartotojais, pateikti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuriuo būtų užtikrintos būsimos ir (ar) esamos nepriklausomų tiekėjų prievolės nupirkti iš perdavimo tinklo operatoriaus laisvojo vartotojo suvartotą, tačiau nepriklausomo tiekėjo nenupirktą elektros energiją ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius.

17 straipsnis. Perdavimo sistemos operatoriaus pareigos
Perdavimo sistemos operatorius privalo:
1) prognozuoti ilgalaikį energetikos sistemos galios balansą ir teikti rinkos dalyviams informaciją apie prognozuojamą generuojamos ar perdavimo galios trūkumą arba ribojimus;
2) teikti perdavimo tinklų naudotojams elektros energijos persiuntimo perdavimo tinklais paslaugą;
3) eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti perdavimo tinklus bei jungiamąsias linijas, užtikrindamas perdavimo tinklų įrenginių darbo patikimumą;
4) organizuoti ir diegti perdavimo tinklų elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius;
5) matuoti elektros energijos parametrus ir elektros energijos apskaitos rodmenis perduoti rinkos dalyviams, tarp jų ir balansavimo energijos tiekėjams, jų elektros energijos tiekimo apimtimi;
6) prijungti vartotojų, skirstomųjų tinklų operatorių ir gamintojų įrenginius prie perdavimo tinklų pagal atitinkamų techninių norminių dokumentų reikalavimus;
7) raštu motyvuoti, kai atsisakoma suteikti elektros energijos persiuntimo paslaugą esamiems ir potencialiems naudotojams. Atsisakymas gali būti pagrįstas tik techninio pobūdžio kriterijais;
8) atlikti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių gamybos pajėgumų, elektros energijos srautų perdavimo tinkluose dispečerinį valdymą, atsižvelgdamas į elektros energijos mainus, elektros energijos srautų ribojimus, suderintus su kitomis energetikos sistemomis;
9) atlikti nacionalinio balansavimo funkciją sudarant vienodas, nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams;
10) atlikti galios ir elektros energijos rezervavimo funkciją sudarant vienodas, nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams;
11) kompensuoti perdavimo tinkluose susidarančias elektros energijos sąnaudas. Perkant elektros energiją šioms elektros energijos sąnaudoms kompensuoti, sudaryti nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams;
12) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;
13) garantuoti perdavimo tinklų darbo saugumą, patikimumą ir efektyvumą, užtikrinti visas tam būtinas papildomas paslaugas;
14) valdydamas kaip dispečeris gamybos pajėgumus, laikytis prioritetų, nustatytų paskutiniame elektros energijos prekybos aukcione ar sutartyse;
15) užtikrinti, kad perdavimo tinklai Lietuvos Respublikos teritorijoje funkcionuotų efektyviai, patikimai ir saugiai aplinkos apsaugos požiūriu;
16) užtikrinti informacijos, gautos atliekant funkcijas ir sudarančios komercinę ar kitokią paslaptį, slaptumą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
17) viešai skelbti atitinkamą informaciją, susijusią su jungiamosiomis linijomis, sistemos naudojimu ir pajėgumų paskirstymu suinteresuotosioms šalims, atsižvelgdamas į tai, kad neapibendrinta informacija turi būti tvarkoma kaip konfidenciali komercinė informacija;
18) viešai skelbti ir teikti teisės aktuose nurodytą informaciją.

18 straipsnis. Atsiskaitymo už elektros energijos persiuntimą perdavimo tinklais garantijos
Skirstomųjų tinklų operatoriai ir laisvieji vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, privalo laiku atsiskaityti su perdavimo sistemos operatoriumi už elektros energijos persiuntimą perdavimo tinklais. Laisvasis vartotojas, pažeidęs su perdavimo sistemos operatoriumi sudarytą sutartį, privalo perdavimo sistemos operatoriaus reikalavimu užtikrinti visų savo prievolių įvykdymą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTYMAS

19 straipsnis. Skirstymo veiklos principai
1. Skirstomųjų tinklų operatorius yra atsakingas už jam priklausančius skirstomuosius tinklus nuo perdavimo tinklų įrenginių prijungimo taško iki vartotojų ar gamintojų įrenginių prijungimo taško bei už jų saugumą, patikimumą, eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtojimą pagal skirstomųjų tinklų naudotojų poreikius, taip pat už skirstomaisiais tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą ir jos diegimą.
2. Skirstomųjų tinklų operatorius privalo užtikrinti tinklų naudotojams nediskriminuojančias naudojimosi skirstomaisiais tinklais sąlygas.

20 straipsnis. Skirstomųjų tinklų operatoriaus teisės
Skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę:
1) iš gamintojų, vartotojų, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, ir perdavimo sistemos operatoriaus gauti elektros energijos apskaitos rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jų pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms šiame įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose, atlikti;
2) gavus sutikimą patekti į gamintojų, vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis;
3) reikalauti iš nepriklausomų tiekėjų, sudariusių sutartis su skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nustatytoje teritorijoje esančiais laisvaisiais vartotojais, pateikti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuriuo būtų užtikrintos būsimos ir (ar) esamos nepriklausomų tiekėjų prievolės nupirkti iš skirstomųjų tinklų operatoriaus laisvojo vartotojo suvartotą, tačiau nepriklausomo tiekėjo nenupirktą elektros energiją ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius;
4) reikalauti iš esančių ir potencialių vartotojų informacijos, kuri reikalinga trečiajai šaliai naudotis skirstomaisiais tinklais.

21 straipsnis. Skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigos
Skirstomųjų tinklų operatorius privalo:
1) teikti skirstomųjų tinklų naudotojams elektros energijos persiuntimo skirstomaisiais tinklais paslaugą;
2) rekonstruoti esamus ir įrengti naujus skirstomuosius tinklus;
3) techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti skirstomuosius tinklus bei jungiamąsias linijas su kitais tinklais, užtikrindamas patikimą skirstomųjų tinklų įrenginių darbą, efektyvų ir saugų tiekimą, laikydamasis aplinkos apsaugos reikalavimų;
4) organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais skirstomaisiais tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius;
5) atlikti jam priklausančiais skirstomaisiais tinklais persiunčiamos elektros energijos matavimus, perduoti elektros energijos apskaitos rodmenis perdavimo sistemos operatoriui ir rinkos dalyviams jų gautos elektros energijos apimtimi;
6) prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus ir technines sąlygas;

Plačiau ... http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363193&p_query=&p_tr2=

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31