LNVF / Teisės aktai / LIETUVOS RESPUBLIKOS KAINŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KAINŲ ĮSTATYMAS

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998.12.02)

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1990, Nr.22-542

Neoficialus įstatymo tekstas

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
I-261; 1993.10.05. Žin.,1993, Nr.52-1000

2.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. I-1020, 95.07.05, žin., 1995, Nr.59-1480
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KAINŲ ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

3.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-262, 97.06.17, Žin., 1997, Nr.63-1472 (97.07.02)
LIETUVOS RESPUBLIKOS KAINŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

4.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-927, 98.11.17, Žin., 1998, Nr.105-2898 (98.12.02)
LIETUVOS RESPUBLIKOS KAINŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

*** Pabaiga ***

LIETUVOS RESPUBLIKOS
K A I N Ų
Į S T A T Y M A S

1 straipsnis.

Šis įstatymas nusako kainų sistemos, jų reguliavimo ir kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje.
Įstatymo 6, 7, 12 ir 13 straipsnių nuostatos netaikomos elektros energijos, centralizuotos šilumos, karšto ir šalto vandens bei gamtinių dujų kainoms, taip pat Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatytiems tarifams. Šias kainas ir tarifus nustato atitinkamai tiekėjai ar vežėjai, suderinę kainas ar tarifų maksimalius dydžius su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija). Kainos ir tarifai nustatomi įvertinus būtinas sąnaudas pagal Komisijos patvirtintas metodikas. Jeigu tiekėjams ar vežėjams nepavyksta suderinti kainų ar tarifų su Komisija, ši turi priimti sprendimą dėl kainų dydžio ar tarifų maksimalaus dydžio ir nurodyti sprendimo galiojimo laiką.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-262, 97.06.17, Žin., 1997, Nr.63-1472 (97.07.02)
Nr. VIII-927, 98.11.17, Žin., 1998, Nr.105-2898 (98.12.02)

2 straipsnis.

Lietuvos Respublikoje veikia:
1) valstybinių valdymo organų reguliuojamos kainos;
2) rinkos kainos.

3 straipsnis.

Vyriausybė vykdo valstybinį kainų reguliavimą šiomis priemonėmis:
1) nustatydama kai kurių prekių ar paslaugų aukščiausią ar žemiausią kainų lygį ar dydį;
2) deklaruodama prekių ir paslaugų, įtrauktų į atskirą Vyriausybės parengtą sąrašą, kainas.

4 straipsnis.

Valstybė nustato kainas produkcijos ir paslaugų, gaminamų ir teikiamų pagal valstybinį kontraktą arba valstybinių supirkimų tvarka.

5 straipsnis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato akcizo dydį bei prekių, kurioms jis taikomas, sąrašus.

6 straipsnis.

Vietos savivaldos organai įstatymo nustatyta tvarkareguliuoja savivaldybės vietinio ūkio įmonėse gaminamosprodukcijos kainas ir teikiamų paslaugų tarifus, jeigu jų reguliavimo tvarka nenumatyta šio įstatymo 3 straipsnyje.

7 straipsnis.

Produkcijai ir paslaugoms, kurioms netaikoma valstybinio reguliavimo tvarka pagal šio įstatymo 3 ir 6 straipsnius, veikia rinkos kainos ir tarifai.

8 straipsnis.

Jeigu rinkos kainų ir tarifų dinamika sukelia arba gali sukelti ekonomikos funkcionavimo sutrikimus, kurie pažeidžiaRespublikos ūkio ir gyventojų interesus, Lietuvos RespublikosVyriausybė gali sustabdyti arba apriboti rinkos kainų ir tarifų didėjimą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

9 straipsnis.

Valstybinė kainų kontrolė apima kainų sistemos priežasčių ir veiksnių, kurie turi įtakos kainų lygiui ir jo pasikeitimams, tyrimą, šio įstatymo ir kitų norminių kainodaros aktųįgyvendinimą ūkinėje veikloje.

10 straipsnis.

Ūkiniai subjektai privalo įstatymų nustatytais atvejais pateikti reikalingą informaciją valstybės kainų kontrolei vykdyti.
Kainos ir tarifai nustatyta tvarka skelbiami viešai.

11 straipsnis.

Už šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei Vyriausybės norminių aktų kainų formavimo ir kontrolės klausimais pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka kaltieji asmenys traukiami administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, o ūkiniams subjektams taikomos ekonominės sankcijos.
Baudos, skiriamos vietiniam ūkiui priklausantiems ūkiniams subjektams, mokamos į savivaldybių biudžetus. Visais kitais atvejais - į valstybės biudžetą.

Straipsnio pakeitimai:
I-261; 1993.10.05. Žin.,1993, Nr.52-1000

12 straipsnis.

Šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų kainodaros norminių dokumentų taikymą bei galiojimą kontroliuoja Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Straipsnio pakeitimai:
I-261; 1993.10.05. Žin.,1993, Nr.52-1000
Nr. I-1020, 95.07.05, žin., 1995, Nr.59-1480

13 straipsnis

Valstybiniai valdymo organai, nustatydami prekių ir paslaugų kainas bei tarifus, privalo juos suderinti su Valstybine kainų ir konkurencijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, išskyrus kainas ir tarifus, kuriuos nustato miestų (rajonų) valdybos.

Straipsnio pakeitimai:
I-261; 1993.10.05. Žin.,1993, Nr.52-1000

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V. LANDSBERGIS

Vilnius, 1990 m. liepos 20 d.
Nr. I-413

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31