LNVF / Teisės aktai / PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TAIYKLĖS

PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TAIYKLĖS

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 35-1307

Nauja nutarimo redakcija paskelbta: Žin., 2004, Nr. 177-6547

Neoficialus nutarimo tekstas


Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Nauja nutarimo redakcija nuo 2004 m. gruodžio 10 d. (antraštės pakeitimai):

Nr. 1571, 2004-12-03, Čin., 2004, Nr. 177-6547 (2004-12-09)
DĖL produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tAISYKLIŲ patvirtinimo

 

2002 m. balandžio 2 d. Nr. 439

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324; 2004, Nr. 25-757) 17 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisykles (pridedama).

2. Įgalioti Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie Teisingumo ministerijos teikti Europos Komisijai ir (ar) užsienio valstybėms informaciją apie pavojingus gaminius

 

 

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas

 

 

Ūkio ministras Petras Čėsna

________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1571
redakcija)

 

 

PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TAIYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių (toliau vadinama – rinkos ribojimo priemonės) taikymą Lietuvos Respublikoje.

2. Rinkos ribojimo priemonių taikymo pagrindas yra:

2.1. maisto ir ne maisto gaminių, paslaugų (toliau vadinama – produktai) teikimas į rinką, pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 8 straipsnio 1, 2 ir 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų ir 10 straipsnio 1, 2 ir 5 punktų reikalavimus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nuostatų, reglamentuojančių konkretaus produkto saugą ir rinkos ribojimą;

2.2. informacija, kad produktas pavojingas vartotojų sveikatai ir saugai, nors jis ir atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

 

3. Rinkos ribojimo priemones taiko Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – taryba), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – siekdama riboti pavojingų vartotojų sveikatai maisto produktų pateikimą į rinką, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos – siekdama riboti pavojingų vartotojų sveikatai ir saugai ne maisto produktų pateikimą į rinką, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos – pagal savo kompetenciją siekdama riboti pavojingų vartotojų sveikatai ir saugai paslaugų pateikimą į rinką, taip pat kitos pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos produktų saugos kontrolės institucijos (toliau vadinama – kontrolės institucijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 927, 2006-09-21, Žin., 2006, Nr. 102-3951 (2006-09-26)

 

4. Taryba rinkos ribojimo priemones taiko, jeigu:

4.1. kontrolės institucijos, patikrinusios produktų saugą, netaikė rinkos ribojimo priemonių, o tikrinimo medžiagą pateikė tarybai ir pagal pateiktą medžiagą yra pagrindas manyti, kad produktas kelia rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai;

4.2. iš Europos Komisijos gauna skubią informaciją apie pavojingus ne maisto produktus, keliančius rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai.

5. Taryba, spręsdama klausimus dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, priima nutarimus, o kontrolės institucijos – sprendimus.

6. Jeigu yra pagrindas manyti, kad produktas pavojingas vartotojų sveikatai ir saugai, kontrolės institucijos savo iniciatyva ar tarybos pavedimu tikrina produktų saugą. Jeigu produktų sauga tikrinta tarybos pavedimu, kontrolės institucijos apie tikrinimo rezultatus informuoja tarybą.

7. Sprendimai (nutarimai) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo turi būti motyvuoti. Apie šiuos sprendimus (nutarimus) būtina skubiai pranešti gamintojui, platintojui, paslaugos teikėjui, kuriems jie taikomi. Jeigu yra galimybė, jiems leidžiama pareikšti savo nuomonę prieš priimant sprendimą (nutarimą). Jeigu dėl sprendimo (nutarimo) vykdymo skubos, kai produktas kelia rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, tai nepadaryta iš anksto, tokia galimybė suteikiama jau priėmus sprendimą (nutarimą).

8. Tarybos priimtų nutarimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja kontrolės institucijos, vadovaudamosi tarybos pateikta informacija.

 

II. RINKOS RIBOJIMO PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMAS

 

9. Taryba ar kontrolės institucijos turi teisę taikyti rinkos ribojimo priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje.

10. Taryba ir kontrolės institucijos turi teisę reikalauti, kad bet koks produktas, kuris konkrečiomis aplinkybėmis gali kelti riziką, būtų paženklintas valstybine kalba surašytais tinkamais, aiškiais ir lengvai suprantamais įspėjimais apie galimą su gaminiu susijusią riziką, nustatyti išankstines prekybos produktų sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti jo saugą. Išankstinės prekybos produktų sąlygos nustatomos, kai:

10.1. teisės aktai nenustato produkto saugos reikalavimų arba nustato ne visus reikalavimus, kurie būtini produkto saugai užtikrinti;

10.2. teisės aktai neįpareigoja gamintojo, platintojo ir paslaugos teikėjo informuoti vartotojus apie riziką, susijusią su šiuo produktu, tačiau pagrįstai manoma, kad toks produktas kelia arba gali kelti riziką vartotojo sveikatai ir saugai.

11. Sprendimas (nutarimas) laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė, uždrausti tiekti, siūlyti tiekti ir demonstruoti bet kokį produktą, pagrįstai įtariamą galintį būti pavojingą, priimamas, kai:

11.1. yra duomenų, kad vartotojai, Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje vartoję produktą pagal paskirtį, apsinuodijo ar produktas kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis;

11.2. produktui nėra nustatyti privalomieji saugos reikalavimai arba produktas atitinka teisės aktų reikalavimus, tačiau yra kitų pagrįstų ir motyvuotų įtarimų, kad produktas pavojingas vartotojų sveikatai ar saugai;

11.3. produktas neatitinka privalomųjų saugos reikalavimų, bet neatitikimus galima pašalinti.

12. Taryba ar kontrolės institucijos, laikinai uždraudusios tiekti produktą į rinką, jeigu gamintojas, platintojas, paslaugos teikėjas suinteresuoti toliau tiekti produktą, turi teisę leisti jiems padaryti produktą saugų, kai produktas yra pavojingas ir neatitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau nustatytus neatitikimus galima pašalinti.

13. Taryba ar kontrolės institucijos, vadovaudamosi saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, valstybinės produktų saugos ekspertizės išvadomis, turi:

13.1. leisti toliau tiekti produktą į rinką, jeigu produktas saugus;

13.2. nurodyti, kad apie bet kurio produkto keliamą riziką asmenys būtų laiku ir tinkamai (įskaitant ir specialų įspėjimų paskelbimą) įspėti;

13.3. uždrausti parduoti bet kurį pavojingą produktą ir toliau imtis priemonių, kurios užtikrintų tokio draudimo laikymąsi;

13.4. nurodyti nedelsiant pašalinti iš rinkos bet kurį jau rinkoje esantį pavojingą produktą arba organizuoti tokį pašalinimą ir įspėti vartotojus apie susijusią su tokiu produktu riziką; nurodyti, kad šis produktas būtų susigrąžintas iš vartotojų ir sunaikintas atitinkamomis sąlygomis, arba koordinuoti ar prireikus kartu su gamintojais ir platintojais organizuoti šį darbą.

14. Uždraudusios pavojingą produktą tiekti į rinką, taryba ar kontrolės institucijos turi teisę įpareigoti gamintoją ir (ar) platintoją, paslaugos teikėją saugiai jį sunaikinti, perdirbti ar imtis kitų priemonių.

15. Tarybai ar kontrolės institucijoms priėmus sprendimą (nutarimą) pašalinti iš rinkos pavojingą produktą, gamintojas, platintojas ar paslaugos teikėjas privalo tai padaryti savo priemonėmis ir lėšomis ir apie tai nedelsdamas informuoti instituciją, priėmusią sprendimą (nutarimą) pašalinti iš rinkos produktą.

16. Jeigu kontrolės institucijos pačios pašalina iš rinkos pavojingą produktą, jų patirtos išlaidos tarybos nutarimu ne ginčo tvarka išieškomos iš gamintojo ir (ar) platintojo, paslaugos teikėjo.

17. Uždrausti tiekti į rinką ir (ar) pašalinti iš rinkos maisto produktai turi būti tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Gamintojas ir (ar) platintojas, paslaugos teikėjas pavojingą produktą privalo sunaikinti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Pavojingą produktą gamintojas ir (ar) platintojas, paslaugos teikėjas naikina savo lėšomis ir pateikia produkto sunaikinimą patvirtinantį dokumentą sprendimą (nutarimą) priėmusiai institucijai (tarybai ar kontrolės institucijai).

19. Produktai, kuriems taikomos rinkos ribojimo priemonės, saugomi gamintojo, platintojo, paslaugos teikėjo sandėlyje atskirti nuo produktų, kuriems rinkos ribojimo priemonės netaikomos. Produktai laikomi tokiomis sąlygomis, kurios nustatytos tų produktų laikymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Produktai, kuriems taikomos rinkos ribojimo priemonės, plombuojami, išskyrus tuos atvejus, kai tam nėra techninių galimybių (sąlygų); šiuo atveju kontrolės institucijos surašo aktą, kuriame nurodo, kodėl produktai neužplombuoti.

 

III. INFORMACIJOS APIE RINKOS RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMĄ TEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

20. Kontrolės institucijos teikia tarybai informaciją apie taikytas rinkos ribojimo priemones tarybos nustatyta tvarka.

21. Taryba ir (ar) kontrolės institucijos apie priimtus sprendimus pašalinti produktus iš rinkos informuoja platintojus, tiekiančius į rinką tos pačios rūšies produktus, taip pat visuomenines vartotojų teisių gynimo organizacijas, kad paskatintų juos prisidėti prie tokių sprendimų įgyvendinimo. Vartotojus jos informuoja per visuomenines informavimo priemones.

22. Informacija apie pavojingus gaminius, kompetentingas institucijas ir jų įgaliojimus Europos Komisijai ir (ar) užsienio valstybėms teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

23. Taryba priimtą nutarimą, o kontrolės institucijos – sprendimus dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo priėmimo skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybū, Nutarimas

Nr. 1571, 2004-12-03, Čin., 2004, Nr. 177-6547 (2004-12-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDČIO 2 D. NUTARIMO NR. 439 "DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2004-12-10

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 927, 2006-09-21, Žin., 2006, Nr. 102-3951 (2006-09-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 2 D. NUTARIMO NR. 439 "DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2006-10-10)

anrups@lrs.lt

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31