LNVF / VAV sertifikavimas / 4. VAV Taisyklės

4. VAV Taisyklės

4. VAV Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Prekybos ir paslaugų įmonių sertifikavimo programos „Vartotojams atsakingas verslas“ (toliau VAV) tikslas – įvertinti ar įmonė vartotojams/klientams teikia visapusišką ir sąžiningą informaciją numatytą teisės aktuose. Sertifikavimo programa VAV taikoma tradicinės prekybos, įvairių paslaugų teikimo vietoms, gamintojams, turintiems tiesioginę atsakomybę prieš vartotojus ir netaikoma elektroninėms parduotuvėms.

1.1. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija - nevyriausybinė pelno nesiekianti vartotojų organizacija, įkurta 2000 metais, daugiavartotojiškas (toliau LNVF):

1.1.1. Siekdama paskatinti įmonės pilna apimtimi vykdyti įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas dėl vartotojų informavimo;

1.1.2. Stiprindama vartotojų interesų apsaugą, skatindama atsakingą verslą bei sąžiningo verslo konkurenciją;

1.1.3. Remiantis Vartotojų teisių direktyva 2011/83/EC, 2013/11/ES direktyva dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Paslaugų įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklių, Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, Lietuvos Aukščiausio Teismo praktika, ISO 26000 "Socialinės atsakomybės gairių“ ir kitų teisės aktų bei standartų nuostatomis;

1.1.4. Sukūrė ir vykdo sertifikavimo programą - „Vartotojams atsakingas verslas“.

2. VAV sertifikavimo programos dalyviai

2.1. Atsakingą verslą vykdančios prekybos, gamybos, transporto ir įvairių paslaugų teikimo įmonės, kurios turi tiesioginius kontaktus su vartotojais ar savo produkcija bei paslaugomis tiesiogiai atsako prieš vartotojus, kurios siekia atitikti VAV sertifikavimo programos nuostatas;

2.2. Jei sertifikuojamos ne visos tinklui priklausančios parduotuvės, sertifikatą (ženklą) gauna tik sertifikuota parduotuvė.

3. Įmonės veiklos vertinimo kriterijai

3.1. Vartotojų informavimas apie vartotojų teises ir pareigas, apibrėžtą teisės aktuose (punktas 1.1.3.). Informacija vartotojui yra lengvai prieinama, aiški ir teisinga;

3.2. Efektyvus vartotojų skundų, atsižvelgiant į teisėtus vartotojų reikalavimus, sprendimas;

3.3. Produktų saugos reikalavimų laikymasis;

3.4. Asmens duomenų politikos įgyvendinimas;

3.5. Teikiama parama vietos bendruomenėms siekiant užtikrinti tų bendruomenių apsaugą ir vystymąsi.

4. Kriterijų įgyvendinimo priemonės:

4.1. Vartotojui suteikiama gerai prieinama informacija raštu, o papildomai – ir vizualiomis priemonėmis (video ar TV monitoriuose), garso įrašais garso įrenginiuose ir informavimo priemonėse, o, paprašius, ir žodžiu:

4.1.1. Vartotojams gerai prieinamoje ir matomoje vietoje yra iškabinta informacinė lenta su aktualia informacija vartotojams. LNVF, sumokėjus sertifikavimo kainą bei pasirašius sertifikavimo sutartį, išduoda A3 arba A4 formato (priklausomai nuo patalpos dydžio) informacinį plakatą - „Tai, ką turi žinoti kiekvienas vartotojas“. Šis plakatas yra pakabinamas informacinėje lentoje. Informacinė lenta yra privaloma sertifikato įgyvendinimo sąlyga.

4.1.2. Jei pagal veiklos pobūdį nėra galimybės pakabinti informacinės lentos, tada vartotojams suteikiama informacija žodžiu, kad rašytinės informacijos dėl vartotojų teisių, teirautis pas paslaugos teikėją;

4.1.3. Informacija apie vartotojų teises bei aktualijas vartotojams pateikiamos ir kitomis priemonėmis (ne mažiau, kaip keturios pasirinktos priemonės), kurios aprašomos paraiškoje:

Spausdinti leidiniai Informacija QR koduose
Informacija prie kasų VAV programos rekomenduotų tekstų informacija elektroninėse svetainėse
Informacija ant kasos kvitų ir bilietų Informavimo kampanijos medijoje
Garsinė, vizualinė, video informacija. Informaciniai plakatai, lankstinukai.
Informaciniai stendai, reklama ant vežimėlių, stovų. Informacija ir garsiniai, vizualiniai tekstai monitoriuose.  
Seminarai ir teminiai darbuotojų mokymai Kitos priemonės.  

4.2. Vartotojų skundų bei ginčų sprendimas:

4.2.1. Įmonė imasi prevencinių priemonių tam, kad būtų išvengta skundų;

4.2.2. Įmonė naudoja taikaus susitarimo pagrindu pagrįstus metodus, alternatyvias ginčų ir konfliktų sprendimo ir kompensavimo procedūras. Vartotojams šios procedūros yra teikiamos nemokamai;

4.2.3. Įmonėje yra parengta, patvirtinta ir viešai prieinama skundų nagrinėjimo tvarka;

4.2.4. Informacinėje lentoje yra nurodyti vartotojų teisių apsaugos tarnybų kontaktai.

4.3. Tinkamas informavimas apie nesaugius produktus:

4.3.1. Įmonėje yra parengta ir patvirtinta ir viešai prieinama vartotojų informavimo apie nesaugių produktų išėmimo iš rinkos tvarka.

4.4. Įmonė yra geros reputacijos:

4.4.1. Sąžiningai ir atsakingai vykdo savo veiklą vartotojų atžvilgiu, nėra įtraukta į valstybinių ir nevalstybinių institucijų ar organizacijų įmonių sąrašus, kaip vengiančios taikiai spręsti pagrįstus vartotojų skundus.

4.4.2. Nėra pagrįstai viešai žinomos neigiamos informacijos apie įmonę.

4.5. Užtikrina vartotojo asmens duomenų apsaugą:

4.5.1. Gerbia vartotojo asmeninio gyvenimo neliečiamumą ir užtikrina asmens duomenų apsaugą;

4.5.2. Vartotojo asmeniniai duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims;

4.5.3. Asmeniniai vartotojų duomenys naudojami tik vartotojui sutikus ir vykdomi verslo tikslais;

4.5.4. Informuojama apie asmens duomenų savininkų teises.

4.6. Teikia paramą vietos bendruomenei ir/ar kitoms visuomeninėms organizacijoms.

5. VAV įmonių sertifikavimas

5.1. Įmonė, siekianti atitikti VAV programos reikalavimams, el. paštu (sertifikavimas@vartotojai.eu) atsiunčia užpildytą paraiškos formą kartu su registracijos mokesčio apmokėjimo kvitu. VAV sertifikavimo dokumentų formos yra pateiktos www.vartotojuteises.lt/VAVsertifikavimas;

5.2. Įvykdžius 5.1. punktą, paraiška ne ilgiau nei penkių darbo dienų laikotarpyje yra užregistruojama VAV duomenų bazėje ir apie tai pranešama įmonei jos nurodytu elektroninio pašto adresu;

5.3. LNVF įmonei pateikia pasiūlymą dėl kainos ir sertifikavimo sąlygų.

5.4. Derinamos sutarties sąlygos. Pasirašoma sertifikavimo sutartis.

5.5. Įmonė sumoka LNVF-ai sertifikavimo mokestį.

5.6. Įvertinama informacija esanti paraiškoje, atliekamas prekybos ar paslaugų vietos apžiūros ir įvertinimo aktas. Įmonei pateikiamos rekomendacijos dėl atitikimo VAV programos reikalavimams;

5.8. Įmonei įgyvendinus rekomendacijas, suteikiamas VAV sertifikatas;

5.9. Kiekvienai prekybos ar paslaugų tiekimo vietai išduodamos VAV ženklo informacinės ir reklaminės priemonės;

5.10. LNVF rekomenduoja sertifikuojamos įmonės atstovus aktyviai bendradarbiauti įmonės vertinimo procese siekiant, kad įmonė atitiktų programos vertinimo kriterijus.

6. VAV sertifikavimo sutarties įgyvendinimo stebėsena

6.1. Pagrindinė atsakomybė už VAV laikymąsi tenka pačiai įmonei. VAV programos pažeidimo atveju įmonė privalo dėti visas pastangas, kad nebūtų pažeistos VAV programos nuostatos;

6.2. Įmonė skiria darbuotoją, kuris atsakingas už VAV programos įgyvendinimą bei bendradarbiavimą su LNVF;

6.3. LNVF suteikia teisę VAV sertifikuotai įmonei atsakyti į vartotojų skundus, gaunamus įmonės vardu el. svetainėje – www.vartotojuskundai.lt. Taip pat šioje svetainėje sertifikuotos įmonės gali talpinti informaciją vartotojams;

6.4. LNVF per savo įgaliotus atstovus apskrityse vykdo stebėseną, kaip įmonė laikosi VAV Sertifikavimo sutarties sąlygų ir ženklo naudojimo taisyklių.

7. VAV sertifikavimo kaina

7.1. VAV paslaugos mokestis susideda iš Registravimo ir Sertifikato kainų;

7.2. Registravimo kaina – 100 Eur. (vienai prekybos ar paslaugų teikimo vietai);

7.3. Sertifikavimo mokestis – priklauso nuo parduotuvių/paslaugų teikimo vietų skaičiaus, apyvartos, sertifikavimo laikotarpio, todėl sertifikavimo mokestis nustatomas įvertinus paraišką.

7.4. VAV Registravimo ir Sertifikavimo mokesčiai pervedami į Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos sąskaitą: kodas 295702240, banko sąskaita  LT787044060008087136, AB SEB bankas;

7.5. Už VAV registravimą ir sertifikavimą surinkti mokesčiai panaudojami VAV programos viešinimo, reklaminių, informacinių priemonių gamybai, VAV programos administravimui, konsultavimui, priežiūros ir švietimo priemonių informacijos paruošimo ir gamybos išlaidoms, viešiesiems ryšiams ir informacijai žiniasklaidoje.

8. VAV sertifikato galiojimas

8.1. VAV sertifikato galiojimo trukmė – nuo 1 iki 5 metų (priklausomai nuo įmonės pasirinkimo) ir, pasibaigus sertifikato galiojimui, jeigu įmonė nepriekaištingai vykdo visus VAV programos vertinimo kriterijų įsipareigojimus, gali kreiptis į LNVF dėl dalyvavimo VAV programoje pratęsimo ir naujos sutarties pasirašymo;

8.2. VAV sertifikato galiojimas pratęsiamas įmonei pateikus prašymą ir įvykdomas likus 30 d. iki sertifikavimo termino pabaigos ta pačia tvarka, kaip ir pirminis VAV sertifikavimas;

8.3. VAV sertifikatas nustoja galiojęs, jei pažeidžiamos Sertifikavimo sutarties sąlygos.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Įmonė, pateikdama paraišką VAV sertifikatui gauti, sutinka su šiomis VAV taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat suteikia teisę LNVF iš įmonės gautą informaciją naudoti informaciniais ir edukaciniais tikslais;

9.2. LNVF pasilieka teisę koreguoti šių taisyklių sąlygas ir/ar terminus, nekeičiant jau su VAV sertifikuotomis įmonėmis pasirašytų sutarčių;

9.3. Pasikeitus vartotojų teisių apsaugos įstatymų esminėms nuostatoms dėl vartotojų informavimo bei atsiradus poreikiui pakeisti informaciją, LNVF turi teisę keisti VAV sutarties sąlygas;

9.4. LNVF įsipareigoja VAV sertifikatą gavusias įmones informuoti apie VAV programos pasikeitimus LNVF svetainėje www.vartotojuteises.ltir elektroniniu adresu nurodytu VAV sertifikavimo sutartyje.

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31