LNVF / Apie LNVF / Veikla / Valstybinėje kainų ir energetikos komisijoje / Pažyma dėl Lietuvos tarpinių vartotojų elektros energijos tarifų

Pažyma dėl Lietuvos tarpinių vartotojų elektros energijos tarifų

2007 m . lapkričio 21 d.

Vilnius

Sutinkamai su Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu 1997 m. įvedus nepriklausomą energijos kainų reguliavimą, pagal iki tol nuostolingai dirbusios AB „Lietuvos energija“ prašymą Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija 1997 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 12 suderino Elektros energijos tarifus ir jų taikymo tvarką, kuri leido AB „Lietuvos energija“ nuo 1998 m. užtikrinti nenuostolingą veiklą elektros energijos sektoriuje. Elektros energijos tarifai buvo nustatyti pagal pagrįstų kaštų skaičiavimus, o tarifų struktūra ir taikymo tvarka - pagal AB „Lietuvos energija“ - vertikaliai integruotos elektros gamybos, perdavimo, skirstymo bei tiekimo įmonės - techniškai ir istoriškai pagrįstus duomenis.

Visi elektros vartotojai buvo suskirstyti į keturias kategorijas:

Pirmoji – gyventojai ir kiti vartotojai su instaliuota įrenginių galia iki 30 kW.

Antroji – vartotojai kaimo gyvenvietėse (be gyventojų), kurių instaliuota galia didesnė nei 30 kW ir yra prijungti prie 0,4 kV tinklo.

Trečioji – vartotojai (be 1 ir 2 kategorijų), kurių instaliuota galia virš 30 kW ir yra prijungti prie 0,4 kV tinklo.

Ketvirtoji – vartotojai (be gyventojų), kurie yra prijungti prie ne žemesnio kaip 6 kV tinklo.

Atsižvelgiant į Lietuvos ūkyje tuo metu susiklosčiusias realijas (ypač žemės ūkio ir centralizuotos šilumos sektoriuose), papildomai buvo išskirtos laikinos vartotojų grupės – žemės ūkio produkcijos gamintojai kaimo vietovėse, elektrodinės katilinės, regioninės šilumos tinklų įmonės, daugiabučiai gyvenamieji namai, kolektyviniai sodai, kooperatiniai garažai ir bendrabučiai.

To meto tarifai, pagal vartotojų pasirinkimą, buvo arba vienanariai, arba diferencijuoti pagal laiko intervalus, netaikant pastovių (galios) dedamųjų. Reikšmingas tarifų taikymo bruožas buvo AB „Lietuvos energija“ techniškai ir ekonomiškai pagrįstas tarifų diferencijavimas vidutinės įtampos tinkle pagal apskaitos įrengimo vietą. Tai lietė visas vartotojų kategorijas, vartojant elektros energiją iš ne žemesnės kaip 6 kV įtampos tinklo per žeminančius įtampą transformatorius, kai apskaitos prietaisai galėjo būti įrengiami tiek pirminėje, tiek ir 0,4 kV įtampose.

Per pastarąjį dešimtmetį įvyko reikšmingos permainos Lietuvos ūkyje ir jos elektros energetikos sektoriuje. Lietuvos Respublikai rengiantis stojimui ir įstojus į Europos Sąjungą, sutinkamai su priimtais atitinkamais suderintais teisės aktais, Lietuvos vertikaliai integruota elektros energetikos sistema buvo suskaidyta į elektros gamybos, perdavimo, paskirstymo ir tiekimo dalis. Pripažįstant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įmonių ir nepriklausomo reguliatoriaus veiklos per pastarąjį dešimtmetį laimėjimus didinant elektros energetikos kainodaros efektyvumą tenka atkreipti dėmesį į tai, kad pastaruoju metu taikoma tarifų struktūra tarpiniams vartotojams (trečios grupės, prisijungusiems prie 10 kV tinklo su apskaita 0,4 kV įtampoje) turi diskriminacinių požymių. Pastaraisiais metais vykstančios globalios ekonomikos permainos dėl pasaulinio žaliavų brangimo, įskaitant neadekvačią elektros energijos tarifų struktūrą, daro reikšmingą neigiamą poveikį Lietuvos vartotojų gerovei. Šio neigiamo poveikio atsvarai, siekiant galutinių vartotojų gerovės užtikrinimo, būtina peržiūrėti tarpinių vartotojų konkurencines sąlygas - atitinkamus elektros energijos tarifus. Į tai atkreipia dėmesį Europos Komisija, pabrėždama Romos Sutarties 81 ir 82 straipsnių, apibrėžiančių vartotojo sąvokas, svarbą. Tai taip pat yra svarbu, ieškant būdų atsverti gyventojams būtiniausių prekių ir paslaugų, kurių tiekėjais yra tarpiniai vartotojai, brangimą Lietuvoje bei siekiant infliacijos mažinimo.

Šiuo požiūriu tarpinių vartotojų (trečios grupės) elektros energijos tarifų struktūra Lietuvoje yra nepagrįstai susiaurinta, lyginant su anksčiau galiojusiais tarifais ir šiuo metu pagrįstai taikomais pirmos grupės vartotojams. Pavyzdžiui, pirmos grupės vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš ne žemesnės kaip 6 kV įtampos elektros tinklų, tarifas yra nustatomas priklausomai nuo apskaitos prietaisų įrengimo vietos: transformatoriaus pirminėje įtampoje ar transformatoriaus 0,4 kV įtampoje. Tokiu būdu, nėra techninio ir ekonominio pagrindimo, kodėl tapatiems trečios grupės vartotojams nėra taikomos tapačios verslo sąlygos.

Pagal AB „RST“ (patvirtinta AB „RST“ 200711 08 valdybos posėdžio protokolu Nr. 12) ir AB „VST“ (patvirtinta AB „VST“ 200710 25 valdybos nutarimu, protokolo Nr. 69) pateiktus prašymus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tvirtinimui nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliosiančių elektros energijos tarifams iš dalies yra keistini, įtraukiant trečios grupės vartotojų diferenciaciją pagal apskaitos prietaisų įrengimo vietą ne žemesnės kaip 6 kV įtampos elektros tinkluose, dėl tokių priežasčių:

Palyginami vartotojai, prisijungę prie ne žemesnės kaip 6 kV įtampos tinklo, kai apskaita įrengta transformatoriaus pirminėje įtampoje, moka nuo 20 iki 46 proc. mažesniais energijos ir iki 4 kartų mažesniais galios tarifais, nei vartotojai, kurių apskaita įrengta transformatoriaus 0,4 kV įtampoje, kai tuo tarpu tokių pat sąlygų pirmos grupės vartotojams energijos tarifų skirtumas nesiekia 2 proc., o galios dedamoji netaikoma, t.y. tapati.

Vartotojai su leistina galia virš 1,8 MW, istoriškai prisijungę prie buvusios AB „Lietuvos energijos“ 10 kV tinklų tiesiogiai per transformatorius, bet turintys apskaitą 0,4 kV transformatoriaus įtampoje, naudodami technologijose, veikiančiose nepertraukiamo vartojimo metiniuose, savaitės ir paros režimuose, pažangiausius energetinius įrengimus (šiuolaikinės Japonijos, Vokietijos, JAV ir pan. technologijos), neturinčius elektros energijos ir galios vartojimo mažinimo resursų, atsiduria konkurenciniu požiūriu diskriminuojančiose sąlygose dėl elektros kainų, nei tokie pat vartotojai su apskaita 6 kV įtampoje.

Vartotojai, prisijungę prie 10 kV tinklo su apskaita 0,4 kV įtampoje, imantys elektros energiją nepertraukiamu rėžimu visus metus, moka už elektrą didesnėmis kainomis nei pirmos grupės vartotojai.

Vartotojai, prisijungę prie 10 kV tinklo su apskaita 0,4 kV įtampoje, numatantys reikšmingai plėsti leistinas galias ir elektros vartojimą dėl sėkmingo savo produkcijos realizavimo ES rinkose, atsiduria konkurenciją pažeidžiančiose sąlygose dėl elektros tarifų taikymo Lietuvoje, lyginant su konkurentais kai kuriose kitose ES šalyse.

Vartotojai, prisijungę prie 10 kV tinklo su apskaita 0,4 kV įtampoje, naudodami pažangias pilnai automatizuotas gamybos priemones, dramatiškai kylant žaliavų kainoms, taikant diskriminuojančius elektros tarifus, neturi jokių galimybių išvengti savo produktų kainų didinimo galutiniams Lietuvos vartotojams.

Sutinkamai su atitinkamais poįstatyminiais elektros sektorių reguliuojančiais teisės aktais, elektros tinklų operatoriai ir tiekėjai neturi teisės dvišaliais susitarimais pagal individualius techninius ir ekonominius pagrindimus su konkrečiais vartotojais taikyti individualius elektros energijos tarifus kitokius, nei yra patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Tai liečia ir naujų vartotojų prijungimo atvejus.

Trečios grupės elektros energijos vartotojų, prisijungusių prie 10 kV elektros tinklo su apskaita 0,4 kV įtampoje, diskriminacijos elektros tarifais pavyzdys

Lentelė 1: Tipiniai 3 gr. elektros energijos stambaus vartotojo duomenys

Rodiklis Matas 07.Vas
Vartojimas max apkrovime kWh 70000
Vartojimas vidut. apkrovime kWh 160000
Vartojimas min apkrovime kWh 180000
Vartojimas šv/p dienomis kWh 120000
Viso kWh 530000
Mėnesio dienos dienos 28
Poilsio dienos dienos 8
Šventinės dienos dienos 1
Kalendorinės dienos val. 672
Max apkrovimo trukmė val. 95
Vidut. apkrovimo trukmė val. 209
Min apkrovimo trukmė val. 224
Šventinių dienų trukmė val. 144
Leistina galia kW 1800
Dieninis režimas val. 320
Nakt./ poilsio/ šven. režimas val. 352

Lentelė 2: Trečios grupės stambių vartotojų, turinčių apskaitą 6 kV arba 0,4 kV įtampose, mokesčių palyginimas pagal Lentelėje 1 pateiktą vartojimo struktūrą ir atitinkamus mokėjimų planus

Vartotojo Tarifas I Mokestis TarifasII Mokestis TarifasIII Mokestis
rodiklis Lt/kWh I, Lt Lt/kWh II, Lt Lt/kWh III, Lt
0,4 I min 0,269 48420 0,236 42480 0,214 38520
0,4 I med 0,328 52480 0,289 46240 0,264 42240
0,4 I max 0,459 32130 0,426 29820 0,404 28280
0,4 I pd 0,269 32280 0,236 28320 0,214 25680
6 I min 0,198 35640 0,189 34020 0,179 32220
6 I med 0,228 36480 0,22 35200 0,21 33600
6 I max 0,315 22050 0,31 21700 0,3 21000
6 I pd 0,198 23760 0,189 22680 0,179 21480
Galia 0,4 1,5 2700 10 18000 20 36000
Galia 6 1,2 2160 2,65 4770 5,1 9180
Viso 0,4   168010   164860   170720
Viso 6   120090   118370   117480

Lentelė 3: Tapačių 3 gr. vartotojų, turinčių apskaitą 6 arba 0,4 kV įtampose, elektros kainų pagal atitinkamus mokėjimų planus vertinimas

  Apskaitos vieta P1 P2 P3
Mokėjimai, Lt 0,4 168010 164860 170720
Mokėjimai, Lt 6 120090 118370 117480

Vartojimas,

kWh/mėn.

530000 530000 530000
Kaina, Lt/kWh 0,4 0,317 0,311 0,322
Kaina, Lt/kWh 6 0,227 0,223 0,222

Kaip matyti iš pateikto grafiko, taikant bet kurį mokėjimo planą, 3 grupės vartotojai, prisijungę prie 10 kV įtampos tinklo per transformatorių, kai apskaita yra įrengta 0,4 kV įtampoje, Lietuvoje yra ekonomiškai reikšmingai diskriminuojami lyginant su kitiems vartotojams siūlomais elektros tarifais.

Elektros energijos kainų 2007 m. Lietuvoje ir Estijoje tapatiems vartotojams palyginimas

Susiklosčiusi diskriminuojanti Lietuvos elektros energijos tarifų taikymo praktika kelia aktualų klausimą Lietuvos tarpiniams vartotojams, konkuruojantiems savo produktais galutiniams vartotojams Europos Sąjungos šalyse, dėl gamybos perkėlimo į šalis su patrauklesnėmis elektros energijos tiekimo sąlygomis. Šiuo tikslu buvo atliktas elektros energijos kainų nuo 2007 m. antro pusmečio (atsižvelgiant į paskutinį elektros energijos kainų vartotojams pakėlimą Estijoje) tapatiems tarpiniams vartotojams palyginimas Lietuvoje ir Estijoje.

Eesti Energia savo tinklapyje pateikia elektros energijos kainų skaičiuoklį, parenkantį optimalų mokėjimo planą (iš penkių galimų) tarpiniams vartotojams (reikalaujantiems virš 64 A elektros srovės), prisijungusiems prie Estijos 0,4 kV įtampos trifazės elektros tinklo, pagal tokius rodiklius: metinis elektros energijos suvartojimas, kWh ir dieninės bei naktinės elektros suvartojimo proporcija, proc.

Pagal Lentelėje 1 pateiktus duomenis, atitinkamų vartotojų mokamų elektros energijos kainų palyginimui, buvo priimti tokie duomenys: metinis elektros energijos suvartojimas - 6 mln. kWh arba 1,5 mln. kWh; dieniniu režimu suvartojama 65 proc. elektros energijos; naktiniu režimu – 35 proc.

Eesti Energia elektroninis skaičiuoklis abiem metinio elektros suvartojimo atvejais hipotetiniam vartotojui pasiūlė ketvirtą mokėjimų planą – EN4. Pagal šį planą, elektros energijos kainos, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, Estijoje veikiančiam tarpiniam vartotojui šiandien yra 0,9424 EKK/kWh (kai suvartojama 6 mln. kWh per metus) ir 1,0667 EKK/kWh (kai suvartojam 1,5 mln. kWh per metus). Turint galvoje, kad EKK yra lygus 0, 22 Lt, Estijoje tapatus Lietuvos tarpiniam vartotojui subjektas už elektros energiją (įskaitant PVM) moka galutine 0,207 Lt už kWh (suvartojant 6 mln. kWh per metus) arba 0,235 Lt už kWh (suvartojant 1,5 mln. kWh per metus) kaina (įskaitant galios mokestį ir kitus energetikos mokesčius).

Estijos ir Lietuvos tapačių tarpinių vartotojų mokamų elektros energijos kainų 2007 m. pabaigoje palyginimas pateikiamas grafike žemiau.

Kaip matyti iš diagramos, šiuo metu elektros energijos kainos tapatiems elektros energijos tarpiniams vartotojams Lietuvoje yra iki 64 proc. aukštesnės nei Estijoje. Tarpinis vartotojas, perkėlęs savo verslą iš Lietuvos į Estiją, gali sutaupyti mokėjimuose už elektros energiją iki 0,132 Lt už kWh arba iki 1,32 mln. Lt per metus, vartojant iki 10 mln. kWh elektros energijos per metus.

IŠVADOS

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje taikoma ir siūloma taikyti nuo 2008 m. sausio 1 d. elektros energijos tarifų struktūra tarpiniams vartotojams (3 grupė), prisijungusiems prie 6-10 kV įtampos elektros tinklų ir turintiems elektros apskaitos prietaisus 0,4 kV įtampoje, neturi techninio ir ekonominio pagrindimo, ir yra ekonomiškai diskriminacinė tapačių vartotojų atžvilgiu.

Elektros energijos tarifai, taikomi Lietuvos Respublikos tarpiniams vartotojams, sudaro konkurenciniu požiūriu nepalankią padėtį, lyginant su elektros energijos tarifais, taikomais tapatiems vartotojams Estijos Respublikoje.

Elektros energijos tarifai Lietuvos Respublikoje tarpiniams vartotojams iššaukia prekių ir paslaugų kainų kilimą galutiniams vartotojams, mažinant jų gerovę Lietuvoje.

PASIŪLYMAI

Pašalinti diskriminacines sąlygas 2 ir 3 grupės elektros energijos vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, nustatant tapačias sąlygas, kaip ir atitinkamiems 1 grupės elektros energijos vartotojams. Tuo tikslu papildyti 2 ir 3 grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, elektros energijos kainas ir tarifus priklausomai nuo apskaitos prietaisų įrengimo vietos (vidutinėje įtampoje ir žemoje įtampoje). Kainų lygius nustatyti pagal proporcijas, taikomas atitinkamiems 1 grupės vartotojams.

Atsižvelgiant į naujų elektros energijos kainų ir tarifų pagrįstumo viešojo svarstymo nebuvimą bei trumpą laiką, tekusį Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vertinant energijos tiekėjų ir operatorių prašymus, kaip kompromisinį, iki ateityje bus pilnai išnagrinėti visi klausimo techniniai ir ekonominiai aspektai, siūlyti Komisijai šių pasiūlymų punktą 1 susiaurinti, apsiribojant 3 grupės vartotojų dalimi. Šios dalies apibrėžimui, atsižvelgiant į AB „RST“ siūlymą apibrėžti 3 grupės vartotojus, kurių leistina galia 400 kW, papildyti apibrėžimu 3 grupės vartotojais, kurių leistina galia 1800 kW, kaip tai yra priimta nusistovėjusių rinkos santykių šalyse (pvz. panašios į Lietuvos elektros energijos vartojimo struktūros Kanados energetikos kompanijos Nova Scotia Power).

PRIDEDAMA: Projektas dėl elektros energijos tarifų.

ALPIS vadovas dr. Vygintas Sidzikauskas,

Sertifikuotas JAV energetikos vadybininkas.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31