LNVF / Apie LNVF

Apie LNVF

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (LNVF) – savarankiškas Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, ne pelno siekiantis susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti. LNVF kartu su kitomis valstybinėmis bei nevyriausybinėmis vartotojų institucijomis įgyvendina Vartotojų politiką.

 Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos (LNVF) Misija:

LNVF siekia įtvirtinti visų žmonių teises gyventi teisingoje visuomenėje, kur vartotojų teisės yra įtvirtintos ir gerbiamos. Pripažindami ypatingus neturtingųjų ir neįgaliųjų žmonių poreikius, mes siekiame visus vartotojus įgalinti:

  •  Naudotis šiomis teisėmis individualiai ir kolektyviai,
  •  Išnaudoti savo galias įtakojant rinką savo naudai.

 Vizija:

Siekti, kad vartotojai taptų lygiateisiais rinkos akcininkais.

 LNVF tikslai:

  •  Siekia kuo aukštesnės vartotojų apsaugos monopoliniuose ūkio sektoriuose.
  •  Siekia, kad vartotojų teisės būtų integruojamos į visus ekonomikos bei valstybės valdymo sektorius bei užtikrinamas efektyvus jų įgyvendinimas.

 Metodai:

  •  LNVF vykdo vartotojų informavimą, konsultavimą bei švietimą.
  •  Vykd Vartotojų politikos įgyvendinimo stebėseną.
  •  Bendradarbiauja bei stiprins ryšius su pilietinio sektoriaus organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek ir ES.
  •  Didina LNVF narių skaičių bei užtikrins vartotojų atstovavimą visuose Lietuvos rajonuose.
  •  Vykdo vartotojų kolektyvinių interesų gynimą.