LNVF / Apie LNVF / Strategija

Strategija

Strategija

 

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos

 

 STRATEGIJA

Vartotojų teisių apsauga – viena iš prioritetinių ES politikos sričių, kuria siekiama užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, jų teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą, taip pat skatinama burtis į asociacijas savo interesams ginti.

 

 SSGG analizė

 

 Stiprybės

 

 •  Vartotojų teisių gynimas – viena iš prioritetinių ES ekonominės ir socialinės politikos sričių.
 •  Lietuvos vartotojai vis aktyviau gina savo, kaip vartotojų, teises.
 •  Didėja LNVF skyrių skaičius.
 •  LNVF yra Nacionalinės vartotojų konfederacijos narė.
 •  LNVF yra ECU – Europos vartotojų organizacijos tinklo narė.
 •  Daugėja organizacijoje prie įvairių projektų dirbančių žmonių skaičius, auga jų kvalifikacija.
 •  Stiprėja LNVF įtaka formuojant ir įgyvendinant vartotojų politiką.
 •  Stiprėja bendradarbiavimas tarp socialinių partnerių (vartotojų, verslo asociacijų, mokslo institucijų) vartotojų teisių apsaugos srityje.
 •  Biuras su visa reikalinga organizacine technika bei pakankama ryšio įranga.

 

 Silpnybės

 

 •  Lietuvoje nėra gilių vartotojų teisių apsaugos tradicijų.
 •  Nepakankamai reglamentuota vartotojų teisių apsauga monopolinių energijos tiekimo, finansinių paslaugų (vartotojų įsiskolinimo, lizingo bendrovių bankroto) ir kitų viešųjų atlygintinų paslaugų srityse.
 •  LNVF skyrių veikloje dalyvauja tik nedidelė dalis tos vietovės gyventojų.
 •  Aukštųjų mokymo įstaigų programose nepakankamas dėmesys skiriamas vartotojų teisių apsaugai, vartotojų teisių apsaugos specialistų rengimui.
 •  Įstatymuose, reglamentuojančiuose vartotojų teisių apsaugą, nustatytos ekonominės sankcijos nepakankamai efektyvios.

 

 Galimybės

 

 •  Kartu su kitomis vartotojų organizacijomis tiek užsienyje, tiek ir Lietuvoje kurti bendrus projektus.
 •  Plėsti bendradarbiavimą su Seimo nariais, valstybinėmis vartotojų teisių gynimo ir kitomis institucijomis, savivaldybėmis, seniūnijomis, socialiniais partneriais, mokslo įstaigomis.
 •  ES ruošiamas teisės aktas, kuris numatys galimybę vartotojų organizacijoms gauti žalos atlyginimą dėl kolektyvinės žalos atlyginimo, kuris vėliau bus išmokėtas nukentėjusiems vartotojams.
 • Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija bei patirtimi su ES vartotojų teises ginančiomis institucijomis, suteiks galimybę panaudojant ES bei LR biudžeto bei struktūrinių fondų lėšas, pritaikyti geriausią vartotojų teisių apsaugos praktiką Lietuvoje, vykdyti vartotojų teisių pažeidimų prevenciją, užtikrinti vieningą vartotojų teisių apsaugą.
 •  Informacinių technologijų panaudojimas informuojant visuomenę vartotojų teisių apsaugos klausimais.

 

Grėsmės

 

 •  Mažėja Vyriausybės parama vartotojų organizacijoms, todėl silpnėja vartotojų atstovavimas teisėkūroje.
 •  Nepakankamas programų finansavimas turi neigiamą poveikį vartotojų teisių apsaugos tikslų įgyvendinimui.
 •  Neužtikrinus sąžiningos verslo praktikos vartotojų atžvilgiu diegimo, sąžiningi verslininkai nepajėgs konkuruoti su nesąžiningais, ir taip bus iškreipta rinkos ekonomika, blogės prekių ir paslaugų sauga bei kokybė.
 •  Nėra nustatyti vartotojų organizacijų aiškūs kriterijai, dėl to egzistuoja neskaidrus organizacijų rėmimas.

 

LNVF Vizija, tikslai, uždaviniai ir priemonės

 

Vizija:

 

Gerinant vartotojų teisių apsaugą, gerės ir Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė.

 

Misija:

 

 Nuosekliai siekti pripažinimo, kaip patikimo vartotojų balso nacionaliniame bei ES lygyje stiprinant vartotojų interesų atstovavimą bei vartotojų teisių gynimą visuose valstybės valdymo lygiuose ir visuose visuomenės sektoriuose.

 

Tikslai:

 

 •  Siekti, kad vartotojų teisės būtų integruojamos į visus ekonomikos bei valstybės valdymo sektorius bei užtikrinamas efektyvus jų įgyvendinimas.
 •  Apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos ir pavojų.
 •  Gerinti gyventojų sugebėjimą priimti žiniomis pagrįstus sprendimus.

 

Plėtros kryptys

 

 1. Vartotojų atstovavimas Lietuvos bei ES institucijose.
 2. Vartotojų švietimas.
 3.  Energetinės ir komunalinės paslaugos.
 4.  LNVF atstovybių plėtra ir stiprinimas.
 5.  Lėšų paieška organizacijos projektinei bei institucinei veiklai. -------------------------------------------------------------------------------------- 1. Vartotojų atstovavimas Lietuvos bei ES institucijose

 

LR Konstitucijoje pažymėta, jog valstybė gina vartotojų interesus. Deja, dar yra nemažai sričių kuriose vartotojų interesai nepakankamai ginami arba visai neginami. Reikėtų paminėti šiuos sektorius: komunalinių paslaugų, energetikos, finansinių paslaugų, statybos, sveikatos paslaugų ir kt. Paminėti tik svarbiausi sektoriai Lietuvos vartotojui, kurie, deja, yra ir labiausiai monopolizuoti.

 

Vartotojų interesų atstovavimas valdžios ir verslo institucijose yra labai svarbus mūsų veiklos aspektas.

 

 • Vykdyti teisės aktų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, įgyvendinimo stebėseną bei teikti pasiūlymus teisės aktams.
 • LNVF paruošė ir pradėjo teisminę procedūrą teisme prieš Valstybinę kainų ir energetikos komisiją, kurios tikslas laimėti precedentinę bylą dėl šilumos bazinių kainų patvirtinimo.
 • LNVF stiprina atstovavimo gebėjimus bei ekspertinę galią (ypač energetikoje ir vartojų švietime).
 • LNVF atstovauja vartotojų interesams ES Konkurencijos DG,
 • LNVF atstovauja Europos vartotojų organizacijoje ECU.
 • LNVF yra ES Socialinio-Aplinkosauginio vartotojų alianso ASEC narė,

 

 •  bendradarbiauja su kitomis ES vartotojų organizacijomis dalyvaudama bendruose projektuose.

 

2. Vartotojų švietimas

 

Vartotojų švietimas yra ta vartotojų teisių apsaugos dalis, kurioje pagrindinis vaidmuo turi atitekti vartotojų asociacijoms.

 

Vartotojų švietimas ir ypač jaunojo vartotojo ugdymas, yra pati efektyviausia prevencija užkertanti kelią vartotojų teisių pažeidimams. Tuo pačiu, vartotojų švietimas padeda ugdyti išprususį, aktyvų bei finansiškai sąmoningą pilietį, kuris savo ekonominiu elgesiu gerina ne tik savo gyvenimo kokybę, bet ir skatina visos visuomenės aktyvumą siekti socialinių-ekonominių teisių.

 

Pažymėtina, kad vartotojų informavimui ypač didelės įtakos turi žiniasklaidos priemonės. Siekiant kuo greičiau informuoti vartotojus apie esminius vartotojų teisių aspektus bus siekiama reguliariai tiekti informaciją informacinėse priemonėse apie įvykdytus pažeidimus vartotojų teisių apsaugos srityse.

 

Pagrindinės, vartotojus jaudinančios temos – komunalines, energetinės, finansinės paslaugos, maisto kokybė.

 

 • LNVF vykdys vartotojų specialistų, mokytojų ir vartotojų mokymus bei švietimą, vykdydama ES vartotojų švietimo projektą www.dolceta.eu
 • Leis ir platins informacinę medžiagą vartotojams;
 • Teiks informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais įvairiais žiniasklaidos kanalais.
 • Kaups, analizuos ir viešai skelbs iš valstybės institucijų gautą informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais interneto svetainėje www.vartotojuteises.lt.
 • Kovo 15 d. organizuosime kasmetinę konferenciją komunalinių paslaugų klausimais, skirtą Pasaulinei vartotojų dienai paminėti.

 

3. Energetinės ir komunalinės paslaugos

 

Tai svarbiausios Lietuvos vartotojams paslaugos, atsižvelgiant į jų kainą bei kokybę. Energetinės paslaugos daugiausiai yra teikiamos monopolinių įmonių, todėl vartotojų teisės šiame sektoriuje yra labiausiai pažeidžiamos.

 

 Lietuvoje šiuo metu tik valstybės institucijos sprendžia vartotojų ginčus ne teismo tvarka.

 

 Vartotojų asociacijos neturi įsteigtų alternatyvių ginčų nagrinėjimo mechanizmų, tuo tarpu kitose šalyse vartotojų organizacijos teikia tarpininkavimo paslaugas.

 

 • LNVF sutelks pastangas į gebėjimų stiprinimą energetikos (šiluma, dujos, elektra, komunalinės paslaugos) srityje bei aktyvins vartotojų atstovavimą teisėkūroje.
 • LNVF ypatingą reikšmę kreips į vartotojų atstovavimą daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra bendrijos.
 • LNVF, kartu su verslo organizacijomis, vykdys tarpininkavimo procedūras (mediaciją) tarp vartotojų ir verslo įmonių, visų pirma, energetikos ir komunalinių paslaugų srityje.

 

4. LNVF atstovybių plėtra ir stiprinimas

 

Mūsų organizacijos stiprėjimui įtakos turi ne tik atstovavimo gebėjimai, bet ir organizacijos narių skaičius. Šiuo metu vartotojai sudaro pačią didžiausią interesų grupę visuomenėje, tačiau dėl nevieningumo tai nėra stipriausia interesų grupė.

 

Vartotojų organizacijų labai svarbus aspektas – jų nepriklausomumas. Jos turi būti priklausomos tik nuo vartotojų.

 

Šiuo metu LNVF turi atstovybes 11-oje miestų.

 

 •  LNVF, pasinaudodama informacinėmis technologijomis, sukurs duomenų bazę, kurioje galėtų registruotis visi vartotojai bei išsakyti savo nuomones, teikti pasiūlymus, patarimus taip įsitraukdami į aktyvių vartotojų gretas.
 •  Plečiamas LNVF atstovybių/atsakingo vartojimo konsultantų tinklas bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis bei savivaldybėmis.

 

5. Lėšų paieška organizacijos projektinei bei institucinei veiklai

 

Šiuo metu LNVF pagrindinis lėšų šaltinis yra ES lėšos. Vyriausybė neteikia institucinės paramos, ES projektų nekoofinansuoja, todėl aktualu rasti kitus finansinius resursus, kurių parama ne tik įgalintų vykdyti savo misiją, bet ir išlaikyti nepriklausomos organizacijos statusą.

 

Lėšų šaltiniai planuojami šie:

 

 • 2%.
 • Valstybės teikiama parama.
 • ES parama.
 • Remėjų lėšos.

 

Strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijai

 

Šios Strategijos įgyvendinimo stebėsenai vykdyti nustatyti vertinimo kriterijai, tiesiogiai susiję su joje numatytais tikslais, uždaviniais, leidžiantys vertinti padarytą pažangą:

 

 • Geriau informuoti ir išsilavinę vartotojai - vartotojų, žinančių savo teises, skaičiaus didėjimas (nuošimčiais);
 • Įgyvendintų švietimo projektų vartotojų teisių apsaugos klausimais skaičius (vienetais);
 • Išleistos informacinės medžiagos vartotojams skaičius;
 • LNVF organizacijos narių skaičius.

 

 __________________________