LNVF / Skundų knyga / Energija, komunalinės paslaugos / Dujų kainos

Dujų kainos

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Margarita Kolobova

2008-02-20 trečiadienis 12:08:46

Prašau paaiškinti dujų kainų pakeitimus (sumažinimą) buitiniams vartotojams.
Remiuosi Jūsų interneto puslapyje skelbtais pranešimais.
"AB „Lietuvos dujos" valdyba 2008 m. sausio 23 d. sprendimu iš dalies pakeitė 2007 m. lapkričio 21 dieną priimtą sprendimą. Bendrovės valdybos sprendimu visiems trims buitinių vartotojų pogrupiams sumažinta kintamoji kainos dalis (gamtinių dujų kainos dedamoji). Visų trijų pogrupių vartotojams dujų kaina (už kubinį metrą) mažėja 7 ct. Pastovioji kainos dalis vartotojams nesikeičia. Buitiniai vartotojai už gamtines dujas, suvartotas nuo sausio 1 d., galės atsiskaityti mažesnėmis kainomis. AB „Lietuvos dujos" valdybos sprendimas dėl naujų gamtinių dujų kainų perduotas Kainų komisijai.
Kaip jau buvo informuota anksčiau, bendrovės valdybos patvirtintos kainos neviršija Kainų komisijos nustatytų perdavimo, skirstymo ir tiekimo kainų viršutinių ribų. Įvertinus pakeitimus, buitiniams vartotojams kainos, palyginus su 2007 metais galiojusiomis, didėja: 1 pogrupiui 62 proc. (buvo 69 proc.), antram – 66 proc. (buvo 75 proc.), trečiam – 67 proc. (buvo 76 proc.)."
Priklausau pirmam vartotojų pogrupiui, nes per metus suvartoju iki 10 kubinių metrų dujų, vieną kubinį metrą dujų suvartoju per du arba tris mėnesius.
Noriu atkreipti dėmesį, jog pirmam vartotojų pogrupiui pastoviosios kainos dalies iki 2007-12-31 nebuvo. Todėl pranešimo teiginys "Pastovioji kainos dalis vartotojams nesikeičia" man yra nesuprantamas- pateiktoje kainų lentelėje pirmam vartotojų pogrupiui pastovioji kainų dalis nuo 2008-01-01 nurodyta 2,20 Lt/mėn. su PVM. Prašyčiau paaiškinti šią situaciją.
Taip pat norėčiau informacijos ir apie kainų "sumažinimą". Mano atveju (manykime, kad per mėnesį suvartoju vieną kubinį metrą dujų) vieno kubinio metro dujų kaina padidėjo beveik keturis kartus:
pastovioji kainos dalis – 2,20 Lt per mėnesį su PVM + kintamoji kainos dalis – 1,62 Lt/m3 su PVM = 3,82 Lt su PVM.
Visiškai nejuokinga situacija, kai vieną kubinį metrą dujų suvartoju per tris mėnesius, jo kaina padidėja beveik šešis kartus:
pastovioji kainos dalis – 2,20 Lt per mėnesį su PVM x 3 + kintamoji kainos dalis – 1,62 Lt/m3 su PVM = 8.22 Lt su PVM.
Todėl pranešimo teiginys "Buitiniai vartotojai už gamtines dujas, suvartotas nuo sausio 1 d., galės atsiskaityti mažesnėmis kainomis" ir žiniasklaidos priemonėse skelbiama informacija neatitinka tikroves ir yra klaidinanti.
Ar reikia mokėti pastoviąją kainos dalį – 2,20 Lt per mėnesį su PVM, jei per mėnesį nesinaudoji jūsų paslaugomis (nesuvartoju ne vieno kubinio metro dujų)?
Prašau paaiškinti, ar tikrai mano atveju "bendrovės valdybos patvirtintos kainos neviršija Kainų komisijos nustatytų perdavimo, skirstymo ir tiekimo kainų viršutinių ribų" (pranešimo citata).

Margarita Kolobova

2008-02-20 trečiadienis 12:10:05

Atsakydami į Jūsų 2008 m. sausio 30 d. pateiktą klausimą, ar dujų bendrovės valdybos patvirtintos kainos neviršija Komisijos nustatytų perdavimo, skirstymo ir tiekimo kainų viršutinių ribų, paaiškiname, kad Komisija 2007 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-131 (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 94-1303) pritarė bendrovės pateiktoms konkrečioms kainoms nuo 2008 m. sausio 1 d. Vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 23 str. nuostatomis, pateiktų konkrečių kainų svarstymas vyko viešajame posėdyje bei Dujų skyriaus išvados buvo išdėstytos 2007 m. lapkričio 25 d. pažymoje, kuri skelbta Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt . Komisija viešojo posėdžio protokolo Nr. O2-48 2 punktu rekomendavo AB „Lietuvos dujos“, pasikeitus dujų importo sąlygoms, kreiptis į Komisiją dėl dujų kainų buitiniams vartotojams perskaičiavimo, todėl sausio 23 d. įmonė kreipėsi į Komisiją, pateikdama patikslintą kainų projektą, atpiginusi gamtines dujas 58,90 Lt už tūkst. kubinių metrų (be PVM) arba 7 ct už kub. metrą visiems buitiniams vartotojams, t. y. sumažindama kintamosios gamtinių dujų kainos dalies importo kainos dedamąją.
Nuo 2008-01-01 Jums reikės mokėti dvinarę dujų kainą (vartotojams, suvartojantiems iki 800m3 dujų per metus):
pastovioji kainos dalis – 2,20 Lt per mėnesį su PVM;
kintamoji kainos dalis – 1,62 Lt/m3 su PVM.
Pastovioji mėnesio kainos dalis nepriklauso nuo suvartoto dujų kiekio ir mokama kiekvieną mėnesį.
Dujų kainos skelbiamos AB "Lietuvos dujos“ interneto svetainėje adresu: http://www.dujos.lt bei Komisijos interneto svetainėje adresu www.regula.lt
Papildomai paaiškiname, kad ūkio ministro 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 4-471 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 43 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2007, 118-4832) buitinių vartotojų grupė pagal metinį suvartojimų dujų kiekį skirstoma į šiuos pogrupius:
suvartojantys iki 800 m3 per metus;
suvartojantys nuo 800 m3 iki 20000 m3 per metus;
suvartojantys daugiau kaip 20000 m3 per metus.
Nuo 2007 m. lapkričio 18 d. tokio pogrupio-vartotojai, suvartojantys iki 90 m3, kurie moka vienanarę dujų kainą nėra numatyta.