LNVF / Naujienos / 2007 12 23 Europos parlamentas skatina labiau ginti vartotojų teises

2007 12 23 Europos parlamentas skatina labiau ginti vartotojų teises

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vartotojų interesų propagavimo ir gynimo naujose valstybėse narėse

(2004/2157(INI))

Europos Parlamentas, atsižvelgdamas:

A. kadangi gera vartotojų apsauga ir aukštas vartotojų sąmoningumo lygis yra išankstinė

gerai veikiančios vidaus rinkos sąlyga,

B. kadangi vidaus rinka teikia ES vartotojams apčiuopiamą naudą, mažindama kainas ir

plėsdama pasirinkimo galimybes,

C. kadangi ES turi dešimt naujų valstybių narių, kuriose vartotojų apsauga yra santykinai

naujas dalykas,

1. su pasitenkinimu pažymi, kad apskritai vartotojų apsauga naujosiose valstybėse narėse

vystosi teigiama linkme, kyla standartai, nors dar daug ką reikia padaryti;

2. atkakliai tvirtina, kad vidaus rinka nefunkcionuos tinkamai, jei vartotojai vienose šalyse

bus mažiau apsaugoti, negu kitose; dėl to primena, kad gera ir vienoda vartotojų apsauga

visose valstybėse narėse skatins tarptautinius sandorius ir užtikrins, kad vartotojai

pasinaudos vidaus rinkos privalumais;

3. ragina Komisiją vadovauti patikrai, kurios metu bus nuosekliai apžvelgiamos vartotojų

organizacijų struktūros ir vartotojų apsaugos politika naujosiose valstybėse narėse;

Teisinis pagrindas

4. džiaugiasi gerais naujų valstybių narių pasiekimais perkeliant teisyną; tačiau pabrėžia, kad

bendrijos įstatymai turi būti taip pat veiksmingai taikomi praktikoje, ir reikia užtikrinti,

kad jie būtų vykdomi;

5. ragina stiprinti rinkos priežiūros struktūras naujose valstybėse narėse, kad produktai ir

paslaugos, platinami jų rinkose, atitiktų aukštus saugumo standartus, o sugedę ar pavojingi

produktai būtų greitai pašalinami iš rinkos;

6. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu peržiūrėti, atnaujinti ir supaprastinti esamus vartotojų

įstatymus, ypač sukurti sisteminius pagrindus Europos sutarčių teisei, kurie galėtų būti

svarbus naujųjų valstybių narių įrankis Europos vartotojų įstatymų įgyvendinimo procese;

7. pabrėžia, kad įstatymų perkėlimas iš esmės nesąlygoja jų įgyvendinimo automatiškai, ir,

kad įgyvendinimas būtų sėkmingas, vartotojai turi žinoti savo teises bei būti pasirengę

veikti kaip „politiniai vartotojai“;

Vartotojų kultūra

8. pabrėžia, kad „vartotojų kultūros“, pagrįstos geresnėmis vartotojų žiniomis, sukūrimas yra

esminis dalykas, siekiant labiau priversti vykdyti bei geriau taikyti esamus teisinius

pagrindus, bei pažymi gyvybiškai svarbų vaidmenį, kurį atlieka vartotojų ir verslo

organizacijos, stiprindamos šią vartotojų kultūrą;

Vartotojų organizacijos

9. ragina Komisiją įvertinti galimybę nustatyti kriterijus bendrijos lygiu reiškiniui,

apibrėžiamam kaip „atstovaujanti vartotojų asociacija ar organizacija“, siekiant užtikrinti,

kad ES vartotojai būtų atstovaujami tinkamai ir nepriklausomai;

10. pažymi, kad daugumoje naujosiose valstybėse narėse esamų vartotojų organizacijų dirba

tik savanoriai, ir joms dažnai trūksta lėšų; todėl ragina naujas valstybes nares užtikrinti,

kad vartotojų organizacijos, kurios yra atstovaujamosios, būtų pakankamai finansuojamos,

tuo pat metu likdamos nepriklausomos;

11. pažymi, kad Komisijos nustatyti reikalavimai piniginei paramai gauti yra griežti ir

vartotojų organizacijoms naujosiose valstybėse narėse sunku juos įvykdyti, žinant jų

personalo profesinius pagrindus; todėl ragina Komisiją patikrinti, ar šie reikalavimai

negalėtų būti lankstesni;

12. pabrėžia, kad stiprios ir nepriklausomos vartotojų organizacijos suteikia pagrindą

veiksmingai vartotojų apsaugos politikai; todėl ragina vartotojų organizacijas kurti

visaapimančias organizacijas ir bendradarbiauti tarpusavyje; taip pat ragina naujų

valstybių narių vyriausybes skatinti susikūrimą mažesnio skaičiaus, tačiau stipresnių

organizacijų;

13. ragina naujųjų valstybių narių vyriausybes užtikrinti, kad vartotojų organizacijos gautų

reikiamą informaciją dėl visų politinių sprendimų priėmimo etapų ir dėl vartotojų įstatymų

įgyvendinimo;

14. ragina naująsias valstybes nares ir Komisiją kurti ir finansiškai remti, kur galima,

kompetenciją formuojančius projektus, siekiant sustiprinti vartotojų organizacijas

naujosiose valstybėse narėse, naudojant susigiminiavimo projektus, vadovavimo projektus

ir kitas programas pasidalinti žiniomis bei informacija tarp organizacijų naujosiose ir

senosiose valstybėse narėse.

Verslo organizacijos

15. skatina verslo organizacijas ir nacionalines vyriausybes atkreipti dėmesį į problemą,

kylančią dėl to, kad daugelis verslamonių naujosiose valstybėse narėse neįvertina

vartotojų apsaugos klausimų sprendimo svarbos ir naudos, ir neteisingai laiko vartotojų

organizacijas priešiškomis, o vartotojų sąmoningumo didinimą - grėsme verslui;

16. skatina naujųjų valstybių narių verslo organizacijas dirbti glaudžiai su vartotojų

organizacijomis ir sukurti nepriverstinius etinius verslo standartus, turinčius skaidrias jų

vykdymą užtikrinančias procedūras, vartotojų ir verslininkų švietimo programas bei

sąžiningus ir veiksmingus alternatyvius ginčų sprendimo procesus; taip pat ragina

naująsias valstybes nares skatinti ir remti šias iniciatyvas;

Vartotojų informavimas

17. pritaria Europos Komisijos įkurtiems Europos vartotojų centrams ir pradėtam leisti

Europos vartotojų dienoraščiui;

18. rekomenduoja, kad Europos mokyklų mokymo programose būtų skiriamas didesnis

dėmesys vartotojų sąmoningumo ugdymui;

19. džiaugiasi faktu, kad Komisija vykdo sąmoningumo ugdymo kampanijas daugelyje

valstybių narių ir skatina Komisiją skirti daugiau finansinių ir žmoniškųjų išteklių šiam

tikslui;

20. rekomenduoja leisti tyrimų žurnalus naujosiose valstybėse narėse; ragina Komisiją ir

naujas valstybes nares, bent jau iš pradžių, užtikrinti, kad būtų teikiamas pakankamas

finansavimas ir mokymas, įgalinantis tokių leidinių atsiradimą;

21. ragina naująsias valstybes nares sustiprinti tiekimą vartotojams ir verslamonėms

informacijos apie jų teises ir esamus teisinius vartotojų apsaugos politikos pagrindus,

ypač, patalpinant internete vartotojams lengvai prieinamas svetaines, organizuojant

sąmoningumą ugdančias kampanijas, apklausas, konferencijas ir steigiant informavimo

punktus, naudojantis nacionaliniais ir regioniniais tinklais;

22. ragina Komisiją sukurti nacionalinių vartotojų apsaugos politikos krypčių stebėsenos

mechanizmus, gaires ir rekomendacijas, siekiant atpažinti gerąją patirtį, ir vystyti

statistikos duomenų bei rodiklių ir kitų vartotojus dominančių duomenų bazes, įskaitant

kainų stebėjimus bei kokybės tyrimus;

Ginčų sprendimas

23. ragina Komisiją ir naująsias valstybes nares išplėsti Europos vartotojų centrų tinklą (ECCnetwork),

siekiant suteikti vartotojams informacijos apie galimas Alternatyvias ginčų

sprendimo schemas, o taip pat teisinių patarimų ir praktinės pagalbos pateikiant skundus

šiomis priemonėmis;

24. rekomenduoja, kad naujosios valstybės narės plėstų Alternatyvių ginčų sprendimo

mechanizmų kompetencijas keliuose sektoriuose, siekiant stiprinti pasitikėjimą tokiomis

schemomis;

25. skatina abi biudžetinės institucijos šakas apsvarstyti skyrimą daugiau finansinių išteklių

vartotojų apsaugai naujosiose valstybėse narėse stiprinti, laikantis šios rezoliucijos

reikalavimų;

26. paveda savo pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionalinėms

naujųjų valstybių narių vyriausybėms.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31