LNVF / Naujienos / 2008 05 19 Europos Parlamentas pritaria viešam lobistų registrui

2008 05 19 Europos Parlamentas pritaria viešam lobistų registrui

Briuselyje dirba apie 15 tūkst. lobistų (Europos Parlamente – 5 tūkst.) ir 2,5 tūkst. lobistinių organizacijų. Nors demokratijoje interesų grupių vaidmuo labai svarbus, jų veikla turėtų būtų kuo skaidresnė, kad būtų aišku, kas daro įtaką priimant sprendimus ir kaip skirstomi mokesčių mokėtojų pinigai. Ketvirtadienį EP patvirtintoje ataskaitoje (547 balsai už, 24 prieš, 59 susilaikė) pritariama siūlymui registruoti ir viešai skelbti ES institucijoms įtaką darančių lobistų duomenis.

Parlamentas pritaria Europos Komisijos siūlomai apibrėžčiai – „lobizmu vadinama veikla, kurią vykdant siekiama daryti įtaką ES institucijų politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams“. EP pabrėžia, kad „lobistais turėtų būti laikomi visi šią apibrėžtį atitinkantys ES institucijoms nepriklausantys veikėjai“ – profesionalūs lobistai, verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, tyrimų institucijos, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, pelno ir ne pelno organizacijos bei teisininkai, siekiantys daryti įtaką politikai. Kita vertus, lobistams skirtos taisyklės „netaikytinos valstybių narių regionams ir savivaldybėms, nacionalinėms ir Europos politinėms partijoms bei teisinį statusą pagal Sutartyse numatytą tvarką įgijusiems organams“. Europarlamentarai taip pat atmetė siūlymą laikyti bažnyčias lobistinėmis organizacijomis (177 balsai už, 316 prieš, 125 susilaikė).
Europos Parlamentas dar 1996 m. sudarė savo lobistų registrą. Išplėtus EP galias, lobistai jame suaktyvėjo. „Siekiant užtikrinti ES teisėtumą ir piliečių pasitikėjimą ja, būtina visiems [lobistams] skaidriai užtikrinti vienodas galimybes dirbti visose Europos institucijose“, – pažymi europarlamentarai. Jie „teoriškai“ pritaria Europos Komisijos siekiui sukurti bendrą viešą ES institucijose veikiančių interesų grupių atstovų registrą. Vis dėlto Parlamentas „pasilieka teisę vertinti galutinį Komisijos pasiūlymo variantą ir tik tuomet spręsti, ar jam pritars“. Jeigu nepavyktų sukurti bendro registro, deputatai ragina Tarybą, Komisiją ir Parlamentą pripažinti atskirų institucijų registrus, o viešose jų interneto svetainėse pateikti nuorodas į kitus registrus, kad būtų galima palyginti lobistų teikiamą informaciją.
EP „atkreipia dėmesį į Komisijos sprendimą pirmiausia įdiegti savanorišką registrą ir įvertinti šią sistemą po vienerių metų, tačiau nuogąstauja, kad ne tokie atsakingi lobistai vengs naudotis savanoriška sistema“. Parlamentas ragina visas tris svarbiausias ES institucijas per trejus metus „įvertinti, ar pakeitus sistemą lobistų veikla tapo skaidresnė“. Savo ruožtu europarlamentarai siūlo privalomai registruoti tuos lobistus, kurie pageidauja nuolat dirbti institucijose – tokia tvarka jau galioja Parlamente.
Deputatai palankiai vertina Europos Komisijos sprendimą įpareigoti registruojamų interesų grupių atstovus teikti finansinius duomenis. Tai duomenys apie profesionalių konsultavimo bendrovių ir teisės biurų apyvartą, kuri siejama su lobizmu ES institucijose; apie santykinį svarbiausių jų klientų indėlį į šią apyvartą; apie įmonėse ir prekybos asociacijose dirbančių lobistų patiriamas išlaidas, susijusias su tiesioginiu lobizmu ES institucijose; taip pat apie bendrą nevyriausybinių organizacijų ir tyrimų institucijų biudžetą bei pagrindinius jo finansavimo šaltinius.
Pagal šiuo metu galiojančias taisykles Parlamento nariai turi deklaruoti savo finansinius interesus. Deputatai ragina EP biurą užtikrinti, kad europarlamentarai „deklaruotų bet kokią gaunamą pagalbą, nesvarbu, ar tai personalas, ar finansinė arba materialinė parama“. Savo ruožtu, EP nuomone, „turi būti užtikrinama Parlamento teisė visiškai savarankiškai spręsti, kiek jam svarbi pilietinės visuomenės atstovų pateikta nuomonė“, o „Parlamento nariai turėtų sugebėti patys priimti politinius sprendimus neatsižvelgdami į lobistų nuomonę“.
„Kai kurie Parlamente jau veikiantys lobistai neturėtų prarasti saiko“, – priduriama ataskaitoje. Deputatai ragina toliau riboti kiekvienai organizacijai ir (arba) bendrovei išduodamų leidimų skaičių iki keturių“. Jie taip pat ragina Parlamento biurą „numatyti galimybes riboti neleistiną lankymąsi pastatų aukštuose, kuriuose yra Parlamento narių biurai“, tačiau pažymi, kad „lankymasis komitetų patalpose turėtų būti ribojamas tik ypatingomis aplinkybėmis“.
1996 m. EP taip pat parengė elgesio kodeksą, kuriame nustatytas įpareigojimas lobistams veikti vadovaujantis griežtomis etikos normomis. Europarlamentarai siekia, kad toks kodeksas galiotų ir kitose ES institucijose, o jį pažeidusiems lobistams būtų skiriamos nuobaudos – registracijos sustabdymas arba netgi pašalinimas iš registro.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31