LNVF / Naujienos / 2011 05 23 "Naujos telekomunikacijų taisyklės"

2011 05 23 "Naujos telekomunikacijų taisyklės"

2011 05 23 "Naujos telekomunikacijų taisyklės"
Nuo 2011 m. gegužės 25 d. europiečiai galės naudotis naujomis teisėmis ir paslaugomis, susijusiomis su telefonais, judriuoju ryšiu ir internetu. Iki tos dienos naujos ES telekomunikacijų taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti aktyvesnę telekomunikacijų sektoriaus konkurenciją ir geresnes paslaugas vartotojams, turi būti įgyvendintos nacionaliniais teisės aktais. Jose numatyta vartotojų teisė vos per vieną dieną pereiti pas kitą telekomunikacijų operatorių išsaugant telefono numerį, teisė gauti aiškesnę informaciją apie vartotojams siūlomas paslaugas ir geresnė asmens duomenų apsauga internete. Europos Komisijai suteikti nauji priežiūros, o Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai – reguliavimo įgaliojimai, todėl bus užtikrintas aiškesnis reguliavimas ir sukurtos geresnės sąlygos telekomunikacijų operatoriams plėtoti veiklą bendroje visos Europos telekomunikacijų rinkoje. Glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija siekė, kad ES taisyklės būtų sklandžiai įgyvendintos; ji apsvarstys, ar prieš valstybes nares, laiku neįgyvendinusias šių taisyklių, pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras. Telekomunikacijų paslaugų bendrosios rinkos stiprinimas yra vienas iš svarbiausių Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Piliečiai ir įmonės turėtų pasinaudoti visomis šių naujų taisyklių teikiamomis galimybėmis, kad gautų konkurencingesnes telekomunikacijų paslaugas. Padarysiu viską, kad jiems padėčiau. Jei šiomis teisėmis nebus galima naudotis, imsiuosi būtinų priemonių, kad tokia padėtis būtų ištaisyta drauge su valstybėmis narėmis ir telekomunikacijų operatoriais.“

Nuo gegužės 25 d. naujomis ES taisyklėmis piliečiams ir įmonėms užtikrinama:

Geresnė vartotojų apsauga ir didesnės galimybės rinktis

- Galimybė per vieną darbo dieną pereiti pas kitą fiksuotojo ar judriojo ryšio operatorių išsaugant telefono numerį.

- Pradinės paslaugų teikimo sutarties, kurią pasirašo vartotojas, galiojimo trukmė – ne daugiau kaip 24 mėn.; operatoriams nustatytas įpareigojimas siūlyti sudaryti 12 mėn. sutartis. Taip vartotojai galės lengviau pereiti pas kitą operatorių, siūlantį geresnes paslaugų teikimo sąlygas.

- Aiškesnė informacija apie paslaugas, kurias užsisako vartotojai. Vartotojų sutartyse turi būti pateikta informacija apie minimalų paslaugos kokybės lygį. Visų pirma interneto paslaugų abonentai turi būti informuojami apie duomenų srautų valdymo būdus ir jų poveikį paslaugos kokybei, taip pat apie kitus apribojimus, pavyzdžiui, pralaidumo ribas, esamą ryšio spartą arba prieigos prie tam tikrų (pavyzdžiui, balso perdavimo internetu) paslaugų blokavimo arba ribojimo. Sutartyse taip pat turi būti numatyta, kaip klientams kompensuojama arba atlyginama, jei neužtikrinami šie minimalūs lygiai (žr. IP/11/486 ir MEMO/11/319).

Didesni privatumo ir saugos internete reikalavimai

- Didesni asmens duomenų apsaugos reikalavimai ir apsauga nuo brukalo (nepageidaujamų elektroninių laiškų), privalomi pranešimai apie asmens duomenų apsaugos pažeidimus.

- Reikalavimas pateikti aiškesnę informaciją ir gauti sutikimą saugoti ir naudotis informacija (pavyzdžiui, su naudojama paslauga nesusijusiais slapukais) vartotojų prietaisuose (žr. MEMO/11/320).

Nuoseklesnis reguliavimas visoje Europos Sąjungoje

- Nacionalinės reguliavimo institucijos bus labiau nepriklausomos ir kraštutiniu atveju galės didelę įtaką rinkoje turinčius telekomunikacijų operatorius įpareigoti savo ryšio tinklus atskirti nuo paslaugų teikimo padalinių (nebūtinai atskirti nuosavybę arba sukurti atskirą įmonę), kad suteikiant prieigą nebūtų diskriminuojami kiti operatoriai.

- Komisijai drauge su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija taip pat suteikti papildomi įgaliojimai prižiūrėti, kokios konkurencijos taisomosios priemonės taikomos telekomunikacijų rinkose (vad. 7-ojo straipsnio procedūra). Jei Komisija nuspręstų, kad konkurencijos taisomosios priemonės projektas, apie kurį pranešė nacionalinė reguliavimo institucija, gali trukdyti bendrajai telekomunikacijų rinkai, Komisija gali atlikti visapusišką vertinimą ir, konsultuodamasi su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, rekomenduoti nacionalinei reguliavimo institucijai planuojamą priemonę iš dalies pakeisti arba jos atsisakyti. Nacionalinės reguliavimo institucijos turi kuo labiau atsižvelgti į tokias rekomendacijas (žr. MEMO/11/321).

Kitas naujas dokumentų rinkinio aspektas – geresnė gelbėjimo tarnybų, įskaitant Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112, prieiga.

Atsižvelgiant į naujus persvarstytų telekomunikacijų taisyklių elementus, neseniai pateikta Komisijos rekomendacija, kurioje paaiškinta, kaip nacionalinės ryšių reguliavimo institucijos turėtų reguliuoti trečiųjų šalių konkurencinę prieigą prie itin spartaus ryšio šviesolaidinių tinklų, t. y. naujos kartos prieigą (žr. MEMO/10/424).

Komisija įdėmiai stebi, kaip valstybės narės įgyvendina naujas telekomunikacijų taisykles, ir naudosis visais Lisabonos sutartimi neseniai sustiprintais savo įgaliojimais, siekdama užtikrinti, kad į nacionalinę teisę jos visos būtų perkeltos laiku. Kad valstybėms narėms padėtų įgyvendinti naujas telekomunikacijų taisykles, Komisija parengė gaires, kuriose išnagrinėti įvairūs, pavyzdžiui, slapukų ir universaliųjų paslaugų, klausimai.

Pagrindiniai faktai

2009 m. pabaigoje persvarstytas ES telekomunikacijų tinklų ir paslaugų taisykles oficialiai priėmė Europos Parlamentas ir Taryba (MEMO/09/491). Europos Parlamentas ir Taryba sutarė, kad 27 valstybių narių nacionaliniais teisės aktais šios taisyklės turi būti įgyvendintos iki 2011 m. gegužės 25 d.


Penkios skirtingos galiojančios ES direktyvos – Pagrindų direktyva, Prieigos direktyva, Leidimų direktyva, Universaliųjų paslaugų direktyva ir E. privatumo direktyva – iš dalies keičiamos Geresnio reguliavimo direktyva ir Piliečių teisių direktyva, kurios abi įsigalioja 2011 m. gegužės 25 d. Taip pat priimtas naujas Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos steigimo reglamentas. Šį įstaiga 2010 m. gegužės mėn. oficialiai įsteigta Rygoje (IP/10/641).

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31