LNVF / Naujienos / 2012-03-05 Į ką atkreipti dėmesį renkantis mobilaus ryšio operatorių?

2012-03-05 Į ką atkreipti dėmesį renkantis mobilaus ryšio operatorių?

Šiuolaikinėje visuomenėje, kai toks aukštas vartotojiškumo lygis, sutartiniai prievoliniai santykiai, o tiksliau sutarčių sudarymas, tapo įprasta ir netgi neatsiejama jas sudarančių subjektų teisinio gyvenimo dalis. Tačiau didelės sutarčių apimtys sudaro sąlygas atsirasti aplaidumui, ar dėl žinių stokos, ar kantrybės trūkumo, kas savaime suprantama, sąlygoja klaidingų sprendimų priėmimą.Nuolatos skubančiam žmogui ne itin paprasta prisėsti ir atidžiai perskaityti visą sutartį, į ją įsigilinti, objektyviai įvertinti visas joje išdėstytas sąlygas ir svarbiausia – nuspręsti ar jos tinkamos ir pakankamai patikimos iš jų kylančių teisių ir pareigų prisiėmimui.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija supažindina vartotojus su dažniausiai pasitaikančiomis nesąžiningomis vartojimo sutarčių sąlygomis mobiliojo ryšio paslaugų teikimo sutartyse remiantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau VVTAT) priimtais nutarimais. Kaip tokias sąlygas atpažinti sutartyse, į ką reikėtų atkreipti daugiausiai dėmesio, bei kokie tolimesni veiksmai turėtų būti atliekami siekiant užtikrinti tinkamą savo teisių apsaugą? Vartojimo sutartis. Civilinio kodekso 1.39 straipsnyje pateikiamas vartojimo sutarties apibrėžimas: vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Perfrazavus, tai sutartis, kuria vartotojas perka prekę ne komerciniams tikslams (ne pardavimui), o asmeniniam vartojimui.

Nesąžiningomis laikomos tokios vartojimo sutarčių sąlygos, kurios nebuvo šalių individualiai aptartos, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus. Individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje.

Apžvelgsime kelias, dažniausiai pasitaikančias, trijų didžiausių Lietuvoje veikiančių mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjų (Bitė Lietuva, Tele2, Omnitel) sutarčių sąlygas, kurias VVTAT pripažino neteisėtomis ir nesąžiningomis.

Civilinio kodekso 6.188 straipsnyje pateikiamas pavyzdinis sąrašas standartinių sutarties sąlygų, kurias įstatymas laiko nesąžiningomis vartotojams. Perskaičius visus VVTAT nutarimus, priimtus 2006-2011 metais ir susijusius su trimis minėtais mobiliojo ryšio tiekimo operatoriais, buvo pastebėti keli dažniausiai pasitaikantys nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų taikymai.

  Tele2 Bitė Omnitel
Iš viso pažeidimų remiantis VVTAT nutarimais. 4 3 20

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, jog nesąžinigų sąlygų vartojimo sutartyse taikymo lyderis yra „Omnitel“.

Pažeista konkreti civilinio kodekso norma.

Tele2

Nepalankūs nutarimai

Bitė

Nepalankūs nutarimai

Omnitel

Nepalankūs nutarimai

CK 6.188str.2d.2p. 1 1 1
CK 6.188str.2d.5p. 1 1 19
CK 6.188str.2d.9p. 1 1 5
CK 6.188str.2d.10p. 1 1 5
CK 6.188str.2d.12p. - - 2
CK 6.188str.2d.16p. - - 2
CK 6.188str.2d.17p. - - 2
CK 6.188str.2d.18p. 1 1 5

Iš lentelėje pateiktų statistinių duomenų galima pastebėti nutarimų skaičių, kuriuose buvo nustatytos netinkamos sąlygos, bei tokių pažeidimų pasikartojimo laipsnį. Lentelėje matomas akivaizdus pažeidimų lyderis – Omnitel. VVTAT kiekvieno nutarimo pabaigoje informuodavo visuomenę, jog tiekėjas Omnitel atsižvelgė i rekomendacijas ir per 14 dienų pašalino ar pakeitė netinkamas sąlygas sutartyse, tačiau iš esmės daugumos sąlygų prieštaravimas CK liko nepakitęs.

Visi trys mobiliojo ryšio tiekėjai minėtuose nutarimuose dažniausiai buvo kaltinami pažeidę CK 6.188 str. 2 d. 5 punktą. Jame teigiama, kad nesąžiningos yra sąlygos, kurios „nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;“. Tokio pažeidimo pavyzdžiais galime laikyti šias tiekėjų pateiktas sutarties sąlygas:

Omnitel

„<...> Jei nepasibaigus nurodytam minimaliam naudojimosi OMNITEL ryšio paslaugomis terminui abonentas bus išjungtas – sumokėti netesybas, kurių dydis skaičiuojamas po 50 (penkiasdešimt) Lt už kiekvieną mėnesį nuo abonento išjungimo dienos iki minimalaus naudojimosi ryšio paslaugomis termino pabaigos.“.

Bitė

„<...> turi teisę laikinai nutraukti ar apriboti paslaugų teikimą Abonentui, jei: <...> Abonentas laiku neapmokėjo pateiktos sąskaitos. <...>.“

Tele2

„<...>. Nutraukus sutartį dėl Kliento kaltės, Klientas privalo sumokėti Tele2 baudą lygią minimalių mėnesinių mokesčių, likusių iki įsipareigojimo naudotis Paslaugomis termino pabaigos sumai bei kitus mokesčius, jeigu tokie nustatyti sutartyje.“

Šios sąlygos nesąžiningos, nes sutartyje nėra numatytos atitinkamos atsakomybės tiekėjui, jam netinkamai vykdant sutartį. Be to pagal civilinį kodeksą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aiškinimą, vartotojas nutraukdamas atlygintinų paslaugų sutartį, neprivalo mokėti jokių baudinių netesybų, tad tokie reikalavimai yra nepagrįsti.

Kita neretai pažeidžiama teisės norma - CK 6.188 str. 2 d. 9p. Jame teigiama, jog nesąžiningomis laikomos sąlygos kurios: įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti. Šio pažeidimo pavyzdžiais galime laikyti šias tiekėjų pateiktas sutarties sąlygas:

Omnitel

Sutartyje teigiama, jog vartotojas turi teisę „OMNITEL nustatyta tvarka gauti informaciją apie savo pokalbių struktūrą, sąskaitas, galiojančias paslaugų teikimo taisykles, atsiskaitymo sąlygas“.

Vartotojo pareiga mokėti bendrovei „už kitas papildomas mokamas paslaugas, jeigu tokios paslaugos yra suteikiamos“.

„OMNITEL nustatytą pakartotinio įjungimo mokestį“.

Bitė

„Abonentas privalo susipažinti su „Bitės“ vartotojo taisyklėmis ir vadovautis joms naudojantis „Bitės“ paslaugomis ir mobiliojo ryšio įranga.“

„Abonentas gali prašyti laikinai sustabdyti paslaugų teikimą, jei jis <...> yra sumokėjęs „Bitės“ nustatyto dydžio depozitą.“

Tele2

klientas patvirtina, kad su išdėstytomis šios sutarties sąlygomis, paslaugų teikimo taisyklėmis, „Tele 2“ paslaugų kainoraščiu susipažino, juos suprato ir su jais sutinka“.

(tačiau sutartyje nėra nurodyta tikslūs kainų dydžiai bei kur galima būtų su jais susipažinti)

Šios sąlygos nesąžiningos vartotojo atžvilgiu, nes jose nėra pateikiama tiksli informacija apie minimas sutarties sąlygas (kur,kiek, kada, kodėl) bei nėra nurodoma, kur galima būtų su ja susipažinti.

Kita skaitmeninio ryšio operatorių sutartyse dažnai pasitaikanti sąlyga pažeidžianti CK 6.188str.2d.10p. - suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas:

Omnitel

UAB „Omnitel“ turi teisę „Keisti abonentinį mokestį bei mokesčių už paslaugas tarifus, atsiskaitymų struktūrą, paslaugas, mokėjimo tvarką, apie tai prieš 30 dienų informuojant KLIENTĄ vienu ar keliais iš alternatyvių būdų (raštu, informavimo priemonėse, SMS žinute, elektroninio ryšio priemonėmis) <...>.

Bitė

UAB „Bitė Lietuva“: „<...> turi teisę keisti paslaugų kainas, tarifus ir mokėjimo tvarką.“

UAB „Bitė Lietuva“: „<...> turi teisę Abonentui nustatyti paslaugų teikimo limitą.“

Tele2

Sutartis numato, kad Tele2 turi teisę: „Keisti Paslaugų mokėjimo planų struktūrą, tarifus, atsiskaitymo tvarką, informavus Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų vienu iš šių būdų: raštu, informavimo priemonėse, SMS žinute, elektroninėmis ryšio priemonėmis.“

Nustatyti Klientui teikiamų Paslaugų kredito limitą bei keisti jo dydį, apie pakeitimus įspėjant Klientą SMS žinute ar kitu būdu.“

Šios sutarties sąlygos remiantis LR įstatymais (civilinis kodeksas 6.188str.) yra taip pat nesąžiningos vartotojo atžvilgiu, kadangi paslaugų teikėjui suteikiama teisė vienašališkai keisti sutarties sąlygas.

Ko gero, svarbiausia, skaitant sutartį, kiekvieną jos sąlygą patikrinti teisių ir pareigų balanso atžvilgiu. T.y. jeigu operatoriaus parengtoje sutartyje yra nustatomos tam tikros sankcijos vartotojui už netinkamą sutarties vykdymą, toje pačioje sutartyje derėtų surasti atitinkamą atsakomybę ir tiekėjui už tą patį sutarties nevykdymo būdą. Didelio dėmesio reikalauja sąlygos, kuriose nustatyta: sutarties nutraukimo tvarka ir galimybės, bei paslaugų kainų dydžiai. Skaitant sutartį derėtų nuolat remtis keliais paprastais klausimais kurie padeda tiksliai nusakyti sąlygų esmę: kur, kada, kiek, kam, kodėl ir t.t.

Bet kokiu atveju sutarties sąlygos negali prieštarauti įstatyme užfiksuotoms normoms, bei pažeisti asmenų lygiateisiškumo principo. Taigi visi reikalavimai kylantys iš nesąžinigų sutarčių sąlygų laikomi nepagrįstais ir vartotojas turi teisę su jais nesutikti. Esant įtarimui jog vartotojo teisės yra pažeistos visų pirma rekomenduojama kreiptis į VVTAT . Skundai VVTAT gali būti teikiami tiek raštu, tiek ir elektroniniu būdu (plačiau www.vvtat.lt). Nustačiusi, jog tam tikra vartojimo sutarties sąlyga ar sąlygos atitinka CK nustatytus nesąžiningumo kriterijus, tarnyba paslaugų teikėjui pasiūlo per 14 d. nuo nutarimo gavimo dienos pakeisti, panaikinti ar netaikyti minėtų nuostatų sudarant sutartis su vartotojais. Jeigu paslaugų teikėjas neįvykdo tokio VVTAT pasiūlymo, tarnyba gindama vartotojo interesus turi teisę kreiptis į teismą, arba suėjus 14d. terminui į teismą derėtų kreiptis pačiam vartotojui, kadangi esant dideliam darbo krūviui VVTAT, nemaža tikimybė jog procesas gali užsitęsti.

Paruošė Marius Česiulis

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31