LNVF / Naujienos / Omnitel sprendžia, kas vartotojui geriau ?/!

Omnitel sprendžia, kas vartotojui geriau ?/!

Pareiškėjas Vardenis Pavardenis,

gyvenantis Liepų g. 1, Kaune

Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
DirektoriuiAlgirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius

Atsakovas: UAB „Omnitel“, T. Ševčenkos g. 25, LT-03503 Vilnius

Suinteresuotas asmuo: Lietuvos nacionalinė vartotojų federacijaStiklių g. 8, LT-00131 Vilnius

SKUNDAS

DĖL TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PAKEITIMO TEISĖTUMO

2009 m. kovo 23 d.

Kaunas

Faktinės aplinkybės:

2007-08-01 su UAB „Omnitel“ sudariau viešojo judriojo telefono ryšių paslaugų teikimo sutartį Nr.OM677873 (toliau – Sutartis) ir tęsiau naudojimąsi UAB „Bitė“ tinkle gautuoju abonentiniu numeriu 8~xxxxxxxx. Dėl to UAB „Omnitel“ sumokėjau 30 Lt pajungimo mokestį.

2009 m. vasario 28 d. paštu gavau nepasirašytus be datos pranešimus, kuriais, kaip ir per visuomenės informavimo priemones, man buvo pranešta apie nuo 2009 m. balandžio 1 d. Mano mokėjimo planas „Mano I“ keičiamas į mokėjimo planas „Asmeninis“, tačiau man toks pasiūlymas yra nepriimtinas (pridedama). Kreipiausi į UAB „Omnitel“ atstovybę Kaune, kurioje buvo sudaryta sutartis, tačiau su manimi į jokias kalbas nesileido ir teigė, kad man sąlygas pagerino, nors aš laikiausi nuostatos, kad man tokių pagerinimų nereikia (man labiau priimtinas mažesnis abonentinis mokestis).

Nors atsakovas pažymi, kad vidutinė pokalbių minutės ir SMS kaina man bus mažesnė nei praėjusiais metais, tačiau tai negali būti faktinis pagrindas nutraukti sutartį. Dėl to atsakovo veiksmas nuo 2009 m. balandžio 1 d. mano mokėjimo planą „Mano I“ pakeisti į mokėjimo planą „Asmeninis“ yra nesąžiningas ir neteisėtas. Kartu tokius atsakovo veiksmus laikau nesąžiningais, neteisingais bei neatitinkančiais sąžiningos konkurencijos rinkoje (pateikė pasiūlymą dvejiems metams, pritraukė vartotoją ir vienašališkai pakeitė sąlygas).

GSM abonentų prašyme Nr.xxx nurodoma, kad buvo taikoma akcija P0707N19, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pokalbiams į visus Lietuvos tinklus 730 dienų (dvejus metus), taikyti 19 ct/min. su PVM ir tik pasibaigus šiam terminui, taikyti standartinius mokėjimo plano „Mano I“ tarifus.

Skundo juridinis pagrindas:

Pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 34 str. 1 dalį elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis yra viešoji sutartis, o tokios paslaugos turi būti teikiamos ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis sudaroma pagal Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintas elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles. Pagal to paties įstatymo 34 str. 2 dalį viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai privalo viešai skelbti skaidrią informaciją apie teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, standartines teikimo sąlygas, paslaugų kokybę. Skelbiamos kainos ir tarifai galutiniams paslaugų gavėjams turi būti nurodomi aiškiai ir tiksliai.

Pagal LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr.IV-1160 patvirtintų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 11 punktą sutartis gali būti nutraukta Teikėjo iniciatyva Sutartyje nurodytu būdu, jei abonentas iš esmės pažeidžia Sutartį, iš anksto, ne vėliau kaip prieš teisės aktų ar Sutarties nustatytą terminą, bet ne trumpesnį nei 5 darbo dienos, apie tai pranešus abonentui. Tai atitinka ir LR Civilinio kodekso 6.721 str. 2 dalį, pagal kurią paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių.

Dėl šių juridinių pagrindų skunde nurodoma UAB „Omnitel“ terminuota paslaugų teikimo sutartis dalyje mokėjimo plano “Mano I” pakeitimo negalėjo būti nutraukta, nes nei iš esmės, nei kaip kitaip nepažeidžiau sutarties, taip pat nėra jokių kitų svarbių priežasčių.

Nors pagal Sutarties 3.1 punktą atsakovas pasiliko teisę keisti abonentinį mokestį bei mokesčių už paslaugas tarifus, atsiskaitymų struktūrą, paslaugas, mokėjimo tvarką, apie tai prieš 30 dienų informuojant klientą, kai paslaugų kaina ar mokėtina suma taip pat gali būti keičiama dėl oficialaus lito ir euro santykio pakeitimo, tačiau tokios Sutarties 3.1 punkto nuostatos yra bendroji norma akcijos P0707N19 atžvilgiu. Pagal akciją P0707N19 atsakovas įsipareigojo pokalbiams į visus Lietuvos tinklus 730 dienų (dvejus metus), taikyti 19 ct/min. su PVM ir tik pasibaigus šiam terminui, taikyti standartinius mokėjimo plano „Mano I“ tarifus. Tokia akcijos nuostata turi būti laikoma specialia norma bendrosios normos atžvilgiu. Priešingu atveju, toks įsipareigojimas nebetektų prasmės, būtų apgaulingas ir nesąžiningas.

Pažymiu, kad elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis kartu yra ir vartojimo sutartis LR Civilinio kodekso 1.39 str. 1 dalies prasme. Pagal LR Civilinio kodekso 6.188 str. 2 dalį nesąžiningomis vartojimo sutarčių sąlygos yra tos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus – šio skundo dalyko atveju taikytini LR Civilinio kodekso 6.188 str. 2 d. 2, 4, 11, 15 punktuose numatyti atvejai:

1) Panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju ar kita šalimi tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus (2 punktas). Teisė skambinti į visus Lietuvos tinklus 730 dienų (dvejus metus), taikant 19 ct/min. su PVM ir tik pasibaigus šiam terminui, taikyti standartinius mokėjimo plano „Mano I“ tarifus panaikinta vienašališkai ir atsakovas savo įsipareigojimus vykdyti atsisako;

2) Suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui negrąžinti vartotojui iš šio gautų sumų, kai vartotojas nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti, ir nenumato vartotojo teisės gauti iš pardavėjo ar paslaugų teikėjo tokio pat dydžio sumas, kai šie vienašališkai nutraukia sutartį (4 punktas). Kompensacijos po 5 litus už 4 mėnesius iki 2 metų sutarties pabaigos;

3) Suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui be pakankamo pagrindo vienašališkai pakeisti bet kokias prekių ar paslaugų savybes (11 punktas). UAB „Omnitel“ vienašališkai pakeitė paslaugos teikimo savybes;

4) Riboja pardavėjo ar paslaugų teikėjo pareigą vykdyti jų atstovų prisiimtus įsipareigojimus arba nustato, kad ši pareiga priklauso nuo tam tikrų sąlygų (15 punktas).

Dėl nurodytų juridinių pagrindų manau, kad mano teisė ir teisėti interesai dėl šio skundo dalyko yra gintini įstatymų nustatyta tvarka.

Vadovaudamasis LR Elektroninių ryšių įstatymo (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr.IX-2135 redakcija) 8 str. 2 d. 2 punktu, 9 str. 1 punktu, 34 str. 1 dalimi, 36 str. 1 dalimi, LR Civilinio kodekso 1.39 dalimi, 6.188 str. 2, 4 dalimis, 6.721 str. 2 dalimi, LR Vyriausybės 2004-08-19 nutarimu Nr.1029 patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų 8.30, 9,9 punktais, LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr.IV-1160 patvirtintų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 11 punktu, LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-04-11 įsakymu Nr.1V-353 patvirtintų Galutinių paslaugų gavėjų ginčų su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais sprendimo taisyklių 5, 9 punktais,

Prašau:

1. Išreikalauti iš UAB „Omnitel“ akcijos P0707N19 sąlygas;

2. Nustatyti ir pripažinti, kad:

2.1 2007-08-01 tarp UAB „Omnitel“ ir A. Armo buvo sudaryta neterminuota vartojimo sutartis dėl atlygintinos paslaugos teikimo su pagal akciją P0707N19 UAB „Omnitel“ įsipareigojimu pokalbiams į visus Lietuvos tinklus 730 dienų (dvejus metus) taikyti 19 ct/min. su PVM ir tik pasibaigus šiam terminui, taikyti standartinius mokėjimo plano „Mano I“ tarifus, t.y. iki 2009-08-01;

2.2 UAB „Omnitel“ vienašališkas veiksmas, pagal kurį nuo 2009 m. balandžio 1 d. mano mokėjimo planas „Mano I“ keičiamas į mokėjimo planas „Asmeninis“, yra neteisėtas, nes prieštarauja LR Elektroninių ryšių įstatymo (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr.IX-2135 redakcija) 34 str. 1 daliai, LR Civilinio kodekso 6.721 str. 2 daliai, LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr.IV-1160 patvirtintų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 11 punktui bei yra nesąžiningas LR Civilinio kodekso 6.188 str. 2 d. 2, 4, 11, 15 punktų prasme;

3. Apginti mano pažeistus teisę ir teisėtus interesus dėl UAB „Omnitel“ skundžiamų veiksmų ir įpareigoti UAB „Omnitel“ atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, ir vykdyti 2007-08-01 sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo pagal mokėjimo planą “Mano I”;

4. Šio skundo nagrinėjime leisti dalyvauti ir Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai LR Civilinio kodekso 6.188 str. 8 dalyje nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. 2007-08-01 viešojo judriojo telefono ryšių paslaugų teikimo sutartis Nr.xxx, 6 lapai;

2. GSM abonentų prašymas Nr.A70914, 1 lapas;

3. Prašymas įjungti paslaugas, 1 lapas;

4. PVM sąskaita faktūra, serija E, Nr.104808, 1 lapas;

5. Pranešimai, 2 lapai.

Pareiškėjas Vardenis Pavardenis
Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31