LNVF / Naujienos / Sąskaitos už šilumą vartotojams išrašomos „iš lubų“ ir nėra kam pasiskųsti

Sąskaitos už šilumą vartotojams išrašomos „iš lubų“ ir nėra kam pasiskųsti

Konstitucijos 46 str. nustato „Valstybė gina vartotojo interesus“. Vartotojų interesus konkretizuoti nesunku:

  • Prekės ir paslaugos už sąžiningą ir ekonomiškai pagrįstą kainą;
  • Kokybiškos prekės ir paslaugos, jų kokybės garantija;
  • Prekių ir paslaugų pardavėjų garbingas, sąžiningas ir pagarbus elgesys su klientais.

 Ar tai daug ? Pasirodo, kad Lietuvoje labai daug. Taip daug, kad pavargusios nuo (ne)darbo valstybinės institucijos jau seniai prarado bet kokį norą nuoširdžiai domėtis vartotojų problemomis, jau nekalbant apie tai, kad pačios institucijos inicijuotų reikiamus teisinės aplinkos pakeitimus. Mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomos ministerijos, departamentai, tarnybos, agentūros laiko nepatenkintus žmones/vartotojus maždaug įkyriai zirziančiomis musėmis, kurios nuolat bando sutrukdyti palaimingą poilsį darbo vietoje.

 Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija gauna daug vartotojų nusiskundimų, ypač šilumos vartotojų, turistų (Go planet daugiau nei 1000 vartotojų, Fresh travel Planet – daugiau nei 2000), dėl nesąžiningos verslo įmonių veiklos ir kt.).

Kiekvienas naudojame energiją – perkame elektrą, šilumą. Dėl plačiausio energijos vartotojų rato, nemažų energijos kainų, daug kur monopolinės energijos tiekėjų padėties ši sfera labai jautri vartotojų ir tiekėjų teisių ir pareigų balansui, vartotojų interesų pažeidimams. Atrodytų, kad ten kur beveik nėra konkurencijos, valstybinės institucijos turėtų būti ypač dėmesingos. Pateiksime šviežią pavyzdį, kaip valstybė gina šilumos vartotojų interesus.

 Vilnietis Rimantas gerokai nustebo nuo praėjusio rudens pradėjęs gauti ženkliai didesnes šildymo sąskaitas. Praėjusių metų gruodį jam už 51.8 m2 buto šildymą buvo priskaičiuota po 43.8 kWh/m2. Patys blogiausieji šalies namai vargu ar pasiekia tokį didelį šilumos suvartojimą šildymui, o Rimantas gyvena naujos statybos daugiabučiame name, kuris 2012 m sertifikuotas B energetinio naudingumo klasei. Šilumos tiekėjo – „Vilniaus energijos“ sąskaitoje buvo nurodyta mįslingų perskaičiavimų suma ir nepateikta jokių paaiškinimų.

 1 faktas. Šilumos tiekėjas pateikia sąskaitas be akivaizdžiai reikalingos papildomos informacijos ir paaiškinimų, nors Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato: „ … mokėjimo už šilumą pranešime turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai”.

 Nusprendęs išsiaiškinti iš kur atsirado tokios didelės sumos, Rimantas apmokėjo tik dalį šildymo sąskaitos ir kreipėsi į „Vilniaus energiją“ su prašymu paaiškinti, taip pat eile kitų papildomų klausimų, tarpe kurių buvo ir klausimas dėl sankcijų ar baudų, taikomų šilumos tiekėjui, neteisingai apskaičiavusiam sąskaitą ar nesilaikančiam Taisyklių reikalavimų. Su tuo pačiu bei kitais susijusiais klausimais Rimantas kreipėsi ir į Energetikos ministrą, kuris tvirtina Taisykles.

 Neilgai trukus buvo gautas „Vilniaus energijos“ paaiškinimas dėl pagrindinės „paslaptingai“ priskaičiuoto mokėjimo už šildymą dalies. Pasirodo Rimanto daugiabučiame name sugedo jo buto individualus šilumos skaitiklis (kiekvienam butui laiptinėse yra įrengti atskiri šilumos skaitikliai šildymui), todėl „Vilniaus energija“ vadovaudamasi šiuo metu galiojančiais teisės aktais, pritaikė maksimalų šilumos suvartojimo būstui šildyti normatyvą. Dėl kitos perskaičiuotos sumos dalies, sudarančios virš 200 Lt, paaiškinta tik tiek, kad teko tikslinti „vienam namo butui“ jo šilumos skaitiklio rodmenis ir mažinti jam priskaičiuotą šilumos kiekį, išdalinant kitiems butams. Atsakymų į kitus klausimus (iš viso Rimantas pateikė 12 klausimų) nebuvo. Vietoje to patikinta, kad „Vilniaus energija“ vartotojams teikia sąskaitas, atitinkančias galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 Toks atsakymas sukėlė tik daugiau klausimų. Kokiu pagrindu galima „tikslinti kažkurio buto šilumos skaitiklio rodmenis“ ir kaip tas daroma praktikoje ? Be to, jei Rimanto butui priskaičiuotas papildomas daugiau kaip 200 Lt mokėjimas vieno „patikslinto buto“ naudai, ir taip pasielgta su nors puse namo butų, tai „patikslinto buto“ mokėjimai už šildymą turėjo būti sumažinti daugiau kaip 6 tūkst. Lt. Bet tokios sumos negalėjo būti priskaičiuojamos nei vienam butui nuo pat namo įvedimo į eksploataciją 2013 m. pradžioje.

 2 faktas. Šilumos tiekėjas nesivargina išsamiai ir sąžiningai atsakyti į vartotojo užklausimą, atsakydamas tik į kurį nors jam patogų klausimą. Atsiprašoma bendromis frazėmis: „Nurodyti šilumos paskirstymo metodiką (sąskaitose) jokie teisės aktais nenumato“. Ar gali smalsus vartotojas pasitikrinti sąskaitą, jei nežinomas šilumos paskirstymo metodas? Atsakymas – jis negali net pradėti tikrinimo, nes nežino pagrindinio paskirstymo algoritmo. Ir išvada – „Vilniaus energija“ sąmoningai nepastebi Taisyklių reikalavimo dėl pakankamos informacijos sąskaitose pateikimo vartotojui.

 3 faktas. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pademonstravo išties didelį uolumą „(ne)ginant šilumos vartotojų teises“. Tam atvejui, kai buto šilumos skaitiklis sugenda, iki 2014 m. galiojusiame šilumos paskirstymo metode Nr. 3 buvo nuostata taikyti vidutinį šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvą. Tačiau prieš metus atsinaujinusios Komisijos pastangomis vidutinis normatyvas pakeistas maksimaliu. Taip šilumos vartotojas yra baudžiamas už tai, kad jo nuosavybė – buto šilumos skaitiklis sugedo.

 Civilinio kodekso 1.5 str. nustato: „Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus”. Jeigu Komisija laikytųsi šios Civilinio kodekso nuostatos, ji privalėtų įteisinti protingą ir sąžiningą alternatyvą kaip paskaičiuoti buto šildymo sąnaudas tuo atveju, kai buto šilumos skaitiklis sugenda. Tą visai nesunku padaryti, jeigu žinome kiek šilumos vidutiniškai sutaupo individuali apskaita. Daugelis atliktų studijų nurodo 10-30% sutaupymus, retais atvejais pasiekiant 40% kuri laikoma viršutine riba. Vidutiniai sutaupymai gana vieningai nurodomi apie 20%. Tuo tarpu Komisija baudžia už sugedusį buto šilumos skaitiklį trigubu šilumos vartojimo padidinimu ! Gal dar geriau būtų nelaimingą skaitiklio savininką sodinti į kalėjimą ?

 Grįžtant prie Rimanto namo, paaiškėjo, kad nauji butų šilumos skaitikliai sugedo daug kam. Išryškėjo masinis naujos įrangos gamybinis brokas. Visiems “sugedusiems butams” pritaikius maksimalias šilumos suvartojimo normas, šių butų šildymui priskaičiuotas šilumos kiekis viršijo namo įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis, todėl “Vilniaus energijai” kitus šilumos suvartojimo komponentus teko įvertinti neigiamais skaičiais, o sąskaitos pavirto nuo realybės atitrūkusiais matematiniais galvosūkiais.

 4 faktas. Užklausimą Energetikos ministrui Rimantas pateikė 2015 m. sausio 13 d. Nors praėjo pusantro mėnesio, atsakymas negautas. Pasirodo, Energetikos ministerija nukreipė užklausimą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kuri atsakė Rimantui į keletą klausimų, o likusius klausimus grąžino atsakyti Energetikos ministerijai. Iš ministerijos absoliuti tyla, nors būtent Energetikos ministras tvirtina Taisykles.

 Iš šios panoramos Rimantas beveik suprato, kad šilumos tiekėjas gali skaičiuoti sąskaitas už šildymą savo nuožiūra ir be jokios atsakomybės. Gali „tikslinti skaitiklio rodmenis“, gali kažkam perskaičiuoti, gali vieniems pridėti, kitiems atimti, gali sąskaitose šilumos vartojimą rodyti neigiamais skaičiais (gal vartotojas tada galėtų gauti pinigų iš tiekėjo ?), gali nesilaikyti Taisyklių. Viskas galima, kadangi tiekėjo atsakomybės už neteisingai suskaičiuotą sąskaitą nėra. Bet skaičių ekvilibristikos detalių vartotojams geriau nerodyti, - tada nekvalifikuotam vartotojui susigaudyti neįmanoma. Numoja ranka ir apmoka.

 5 faktas. Besigilindamas į situaciją ir nesulaukdamas nei atsakymų į savo užklausimus, nei kokio nors susidomėjimo iš „ginančių vartotojų teises“ valstybės institucijų, Rimantas išsiaiškino dar vieną vertą dėmesio aplinkybę. Pasirodo, jam buvo visą laiką skaičiuojamas kito, didesnio buto šilumos suvartojimas ir jis tvarkingai mokėjo už tą didesnį butą. Ar dėl to kaltas kažkas supainiojęs butų šilumos skaitiklių numerius, ar suklydo moderni, nuotolinė duomenų nuskaitymo sistema ar buvo surengtas koks nors sąmokslas prieš privatų asmenį, nėra žinoma. Rimantas tik žino, kad jau permokėjo už svetimo buto šildymą nemažą sumą, todėl jis skubiai kreipėsi į namo administratorių UAB „Servico“, su prašymu atitaisyti klaidą. Administratorius pažadėjo padėti ir dar sausio mėn. turėjo išsiųsti raštą „Vilniaus energijai“.

 Tik atrodo, kad tokios žinios šilumos tiekėjo dar nepasiekė arba pasiekė be poveikio, nes už paskutinį – š.m. sausio mėn. Rimantas vėl gavo įspūdingą sąskaitą su tuo pačiu, visų praeitų mėnesių priskaičiuotu įsiskolinimu. Sąskaitos papildomamame lape „Dėl įsiskolinimo“ „Vilniaus energija“ reiškia viltį: „Tikimės, kad šis vėlavimas ir susidariusi skola tėra nemalonus nesusipratimas, kuris neturės įtakos tolesniam mūsų bendradarbiavimui“.

 Jei vartotojai turėtų pasirinkimą, jie nedelsiant pakeistų paslaugos tiekėją, o paslaugos tiekėjas tai žinodamas stengtųsi ir vertintų kiekvieną vartotoją, o dabar vartotojui belieka tik „bendradarbiauti“.

 R.Zabarauskas,

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos energetikos ekspertas,

Tel.867638345

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31