LNVF / Naujienos / "Vartotojų federacija teisme gina vilniečių interesą dėl per didelių šilumos kainų".

"Vartotojų federacija teisme gina vilniečių interesą dėl per didelių šilumos kainų".

Alvita Armanavičienė, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 11 d. priėmė sprendimą, patenkinantį pareiškėjų - Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, B.Cicėno ir J.Imbraso (toliau Ieškovai), skundą ir įpareigojo Valstybinę kainų ir energetikos komisiją perskaičiuoti šilumos kainas.

Energetikos ekspertų nuomone, vilniečiai 2006-2012 m. permokėjo daugiau nei 100 mln. eurų. Deja, Valstybinė energetikos ir kainų komisija,šešis metus,(nuo2011 m. sausio 14 d. iki dabar)reiškė prieštaravimus ir nesutiko su Ieškovų reikalavimais perskaičiuoti Vilniaus vartotojams šilumos kainas.

2004–2011 m.Prancūzijos energetikos koncernui „Dalkia“ priklausančios bendrovės „Vilniaus energija“ nuosavybės grąža vidutiniškai siekė po 37% per metus. Palyginimui, vidutinė visų Lietuvos įmonių nuosavybės grąža tuo laikotarpiu buvo tik 6,7% per metus. Nors tuo laikotarpiu gyventojai už šildymą gaudavo dideles sąskaitas, tokie grąžos rodikliai Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai neužkliuvo. Bet juk kalbame apie šios komisijos reguliuojamą monopolinį sektorių, kurio pelnas turi būti ribojamas tam, kad monopolininkas nesinaudotų savo išskirtine padėtimi!Tuo metu Komisijai vadovavo D.Korsakaitė.

2011 m. sausio 14 d. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B.C. ir J. I.,nesulaukę nei iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos, nei iš kitų valstybinių institucijų jokių veiksmų apginti vartotojų interesus, kreipėsi į teismą prašydami įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos komisiją panaikinti jos priimtą nutarimą „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“(toliau VE).

Teismas nutarė atlikti šilumos kainos sąnaudų skaičiavimo ekspertizę, pavedant ją atlikti teismo ekspertui K.Ambrazaičiui. Ambrazaičio audito biuras šį darbą atliko sąžiningai ir teisingai. Dalį būtinos informacijos biuras gavo tik su LR Generalinės prokuratūros pagalba, kadangi tiek UAB „Vilniaus energija“, tiek Kainų komisija vengė ją pateikti, o jei ir pateikė, kaip nurodo ekspertas, buvo „apgaulinga, klaidinanti ir su trūkumais“.

Teismas, remdamasis Eksperto išvada, padarė išvadą, jog UAB „Vilniaus energija“ licencijuotos veiklos sąnaudų ataskaitose Komisijai teikė prieštaringus, klaidinančius bei neišsamius duomenis, finansinės atskaitomybės dokumentuose bei minėtose ataskaitose nuomos sandoris apskaitytas neteisingai, dalis teiktų duomenų nebuvo audituoti, o pajamos ir sąnaudos padidintos, auditų ataskaitose nurodytų auditorių išlygų, taip pat ataskaitose esančių kitų netikslumų bei trūkumų Komisija neanalizavo bei nevertino, karšto vandens kainų dedamųjų apskaičiavimuose padarė aritmetinių klaidų.

Ekspertas taip pat nustatė, jog visose UAB „Vilniaus energija“ pajamų ir sąnaudų ataskaitose pagal veiklas neteisingai apskaitytas Vilniaus šilumos tinklų komplekso sandoris; UAB „Vilniaus energija“ šilumos tiekimo veiklos sąnaudų auditas atliktas reikšmingai mažesnės apimties nei privalėjo būti atliktas. UAB „Vilniaus energija“ Komisijai pateiktose pajamų ir sąnaudų ataskaitose pagal veiklas pajamos, lyginant su bendromis pajamų sumomis pelno (nuostolių) ataskaitose, skiriasi dešimtimis milijonų litų, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ metinės finansinės ataskaitos parengtos su reikšmingomis klaidomis, kurios gali turėti įtakos Komisijos priimtiems nutarimams.

„Vilniaus energija“ 2006 - 2010 metų laikotarpiu šilumos tiekimo veiklai, kaip ir kitoms veikloms, paskirstė šias sąnaudas:

Reprezentacinės sąnaudos, išmokėtos socialinės garantijos, pašalpos, reprezentacinės kelionių išlaidos, studijų rėmimo ir darbuotojų mokymo sąnaudos, nuomojamos VIP ložės eksploatacija, nurašytos beviltiškos skolos, sumokėtos baudos ir nuostoliai, advokatų įmonės paslaugos, sumokėtos nuobaudos, nuostolių atlyginimas, „Sodrai“ 3 % ir GPM nuo sveikatos draudimo, psichologo konsultacijos, privačios medicinos klinikos tyrimų sąnaudos.

Komisijai buvo pateiktos dešimtimis milijonų litų, o kartais ir šimtais milijonų litų iškraipytos apgaulingos ataskaitos, tačiau šios apgaulės Komisija nepastebėjo, kadangi šių ataskaitų neanalizavo, nors jai tokia prievolė numatyta teisės aktais. Eksperto vertinimu, tai lėmė dideli vidaus kontrolės trūkumai Komisijoje.

Pateikiame konkrečius pavydžius: 2007 m. finansinėse ataskaitose toliau buvo manipuliuojama panašaus dydžio sumomis ir klaidingai parodytos ne tik ilgalaikio turto pardavimo operacijos, bet ir kitos operacijos. Kadangi Komisija tokio manipuliavimo nematė, 2008 m. „Vilniaus energija“ pateikė tik vienos suminės eilutės audituotą ataskaitą. Ši ataskaita buvo apie 40 kartų mažiau detali, buvo tik vienos suminės eilutės. „Vilniaus energija“ ir toliau naudojosi Komisijos vidaus kontrolės trūkumais teikdama tik vienos suminės eilutės 2009, 2010, 2011 ir 2012 m. licencijuotos veiklos ataskaitas.

Kai „Vilniaus energija“ pastebėjo, kad Komisija ir toliau nekreipia jokio dėmesio į manipuliavimą ir priima bet kokios formos ir turinio ataskaitas, 2012 m. licencijuotos veiklos ataskaitoje, be jau aukščiau minėtų apgaulių atsirado dar viena–apskaityta neteisingai net 58 mln. Lt. ūkinė operacija.

Į teismą buvo paduota Valstybinė kainų ir energetikos komisija, nes ji metų metus neatliko savo pareigų, neatstovavo energijos vartotojų interesams, t. y., jos nutarimai neatitiko Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nurodytų tikslų - mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

Negana to, teisme, visus 6 bylinėjimosi metus,Valstybinės kainų ir energetikos komisijos teisininkai palaikė UAB „Vilniaus energija“ pusę. Komisija bandė įrodyti, kad šilumos kainos vartotojams yra teisingai paskaičiuotos, kad UAB „Vilniaus energijos“ pateikti duomenys yra patikimi, todėl mūsų ieškinys turi būti atmestas.Taip pat svarbu ir tai, kad kitos valstybinės institucijos taip pat nusišalino nuo vartotojų ekonominių interesų gynimo šioje byloje. Pvz., Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teismui neteikė jokių išvadų ir nepadėjo Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai apginti šimtų tūkstančių vartotojų ekonominių interesų. O juk šioje, Teisingumo ministerijai pavaldžioje tarnyboje dirba daugiau nei pusantro šimto valstybės tarnautojų, išlaikomų visų mokesčių mokėtojų sąskaita!

2016 09 22 d. Valstybinė kainų ir energetikos komisija viešai paskelbė, kad baigė ilgiau nei metus laiko trukusį UAB Vilniaus energija“ 2012–2014 m. patikrinimą. Tyrimas neva užtruko, nes įmonė teikė melagingą informaciją,ir už tai Komisija jai skyrė 600 tūkstančių Eurų baudą. Apskaičiuota, kad UAB „Vilniaus energija“ nepagrįstai į šilumos kainas įtraukė daugiau kaip 24,30 mln. Eur.

Blaiviai mąstantiems sunku suvokti Kainų komisijos veiksmų prieštaringumą, prižiūrint ir reguliuojant UAB „Vilniaus energija“ veiklą. Vartotojų Federacijos byloje už 2006 – 2010 m. Valstybinė kainų ir energetikos komisija, teisme ginčija, kad vartotojai nepermokėjo ir kainų nereikia perskaičiuoti. Tačiau, kai pati komisija,po pralaimėtos bylos Administraciniame teisme prieš Vartotojų federaciją savo iniciatyva užsakė bendrovės patikrinimą ir vien per trijų metų laikotarpį (2012-2014m.) paskaičiavo, kad vartotojų kainos buvo tiek užaukštintos, kad jie permokėjo milijonus eurų, vis tiek teisme nesutiko, jog per 2006-2010 metus bendrovė taip pat teikė melagingus duomenis Komisijai, todėl komisija paskaičiavo kainas vartotojams viršijančias milijonus litų vien Vilniaus gyventojams.

Taigi, Energetikos ekspertai paskaičiavo, kad 2006 - 2010 m., per 5 metus, Vilniaus vartotojai permokėjo daugiau nei 100 mln.Eurų. Teismas įpareigojo Kainų komisiją perskaičiuoti kainas.Valstybinė kainų ir energetikos komisija užginčijo teismo sprendimą, bylinėjimasis persikėlė į Vyriausią administracinį teismą ir jei toliau teismai taip vilkins šią bylą, pasibaigs UAB „Veolia“ (buvusi „Dalkia“) sutartis (baigiasi 2017 kovo mėnesį).

Todėl Valstybinei kainų ir energetikos komisijai keliame šiuos klausimus:

1.Ar bus kompensuoti vartotojų permokėti pinigai, atsižvelgus į tai, jog vien per dešimtmetį vartotojai permokėjo daugiau nei šimtą milijoną eurų?

2. Kainų komisija pripažino, kad nebuvo tinkamai kontroliuojama visų šilumos įmonių veikla. Kiek permokėjo kitų miestų vartotojai už silpnai reguliuojamas šilumos kainas? Ar Kainų komisija planuoja sąžiningai patikrinti ir kitų miestų šilumos įmonių veiklą bei sumažinti šilumos kainas kitų miestų vartotojams?

Politikos apžvalgininkai pastebi, kad kandidatai į LR Seimą neturi naujų idėjų ir nieko naujo nesiūlo.Štai, kokie turėtų būti kandidatų į Seimo narius ne tik pasiūlymai, bet ir realūs darbai:

  • Valstybine kainų ir energetikos komisija pati sau kuria teisės aktus, pati juos ir kontroliuoja, atsakinga tik LR Seimui ir LR Prezidentūrai, kur nėra ekspertinių pajėgumų tinkamai įvertinti Kainų komisijos ataskaitas, todėl Kainų komisija, atstovaudama labiau verslo nei vartotojų interesams prarado vartotojų pasitikėjimą. Reikalausime keisti Komisijos sudarymo tvarką – ją, proporcingumo principu, turi sudaryti vykdomosios valdžios atstovai, vartotojų ir verslo organizacijų deleguoti atstovai.
  • Didinti valstybės institucijų ir tarnautojų visuomeninę kontrolę;
  • Didinti valstybės tarnautojų asmeninę atsakomybę už savo veikimu ar neveikimu padarytą žalą Lietuvos žmonėms;
  • Būtina griežtinti baudžiamąją atsakomybę už tarnybos pareigų neatlikimą, jei dėl to nukentėjo daug žmonių ar jie patyrė didelę žalą;
  • Siekiant išskaidrinti Valstybinės kainų ir energetikos komisijos ir kitų ypač svarbių institucijų veiklą, deklaruoti viešus ir privačius interesus turėtų visi tokių tarnybų darbuotojai.
  • Kadangi valstybės institucijos neveiklios, dažnai neatlieka joms deleguotų funkcijų, būtina stiprinti viešą interesą ginančių nevyriausybinių organizacijų finansavimą, numatyti specialias programas viešo intereso gynimui, numatyti valstybės pareigą skirti teisinį atstovavimą organizacijoms tokiose bylose.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31