LNVF / EcoTopten atranka / Partnerystė

Bendradarbiavimo sutarties projektas

PROJEKTAS

                                                                                            BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS Nr. ___

201___m. ___mėn. ___d.

Vilnius

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, adresas Stiklių gt. 8, LT-01131 Vilnius, kodas 295702240, atstovaujama direktorės Alvitos Armanavičienės, (toliau LNVF) ir

­__________________________________________________________________________________(asmens vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įm. kodas, atstovaujantis asmuo)

(toliau Partneris), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitarė:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šalys susitaria bendradarbiauti projekto ToptenAct vykdymo laikotarpiu, t.y. …...................

1.2. Keistis informacija ir bendradarbiauti, panaudojant elektroninės bei kitas galimybes komunikacijos, viešinimo ir informacijos sklaidos  srityse.

1.3. Sutartis yra neatsiejama prietaisų atrankos www.ecotopten.lt svetainėje taisykl(1 priedas) ir

ženklo - „Geriausias pasirinkimas“ naudojimo taisyklių (2 priedas), dalis.

2. LNVF teisės ir pareigos

2.1. Supažindinti Partnerį su gaminių talpinimo, viešinimo ir atrankos tvarka svetainėje www.ecotopten.lt.

2.2. Užtikrinti Partnerio produktų nešališką įvertinimą bei atranką.

2.3. Atrinktus prietaisus patalpinti www.ecotopten.lt svetainėje suįmonės logotipu beiaktyvia nuoroda įįmonėsparduotuvės interneto svetainę.

2.4. Jei nacionalinių produktų/įrangos parametrai yra ne prastesni, pasiūlo projekto ToptenAct koordinatoriams,patalpinti gaminį/ius centrinėje (Europinėje)svetainėje www.topten.eu.

2.5. Teikti nemokama informacija apie produktų įvertinimą ir ženklinimą.

2.6. Partneriui pageidaujant LNVF Partnerio patalpose vykdo Partnerių darbuotojų trumpą mokymą apie prietaisų energetinio efektyvumo teisės aktų reikalavimus.

2.7. Padėti Partneriui viešinti ir skleisti informaciją, susijusią su Partnerio produktų įvertinimu ir ženklinimu bei Partnerio įvaizdžio gerinimu.

2.8. Skleisti informaciją apie LNVF ir Partnerio bendradarbiavimą visuose viešuose renginiuose, spaudos konferencijose.

2.9. Užtikrinti Partnerio asmens duomenų saugumą.

3. Partnerio teisės ir atsakomybė

3.1. Vykdo efektyvių prietaisų atrankos www.ecotopten.lt svetainėje taisyklių, ženklo - „Geriausias pasirinkimas“naudojimo taisykliųir šios Sutartiesnuostatas.

3.2. Patalpina Ecotopten.lt logotipą įmonės elektroninėje svetainėje.

3.3. Teikia žiniasklaidoje, leidiniuose ir reklaminėje medžiagoje informaciją apie bendradabiavimą su LNVF įgyvendinant ToptenAct veiklas.

3.4. Nediskredituoja ToptenAct veiklų ir nedaro jokių klaidinančių pareiškimų apie šį projektą.

3.5. Pasibaigus atrankos galiojimo laikui, nutraukia naudojimąsi ženklu ir nenaudoja jokių nuorodų į ženklą - „Geriausias pasirinkimas“.

3.6. Pateikia teisingą, aiškią ir išsamią informaciją apie produktų technines charakteristikas ir kitus parametrus.

3.7. Užtikrina savo vartotojų teisių apsaugą, teikia jiems informaciją, numatytą teisės aktuose, bendradarbiauja su LNVF, siekiant didinti energetiškai efektyvių produktų paklausą.

4. Sutarties galiojimo terminas, keitimas ir nutraukimas

4.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja šešis mėnesius.

4.2. Sutartis automatiškai pratęsiama, jei produktas vėl atrenkamas sekančiam pusmečiui ir patalpinamas www.ecotopten.lt svetainėje, jei Šalys nesutarė kitaip.

4.3. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba jei Šalys nevykdo savo įsipareigojimų.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Bet kokie pasikeitimai, susiję su vienos iš Sutarties šalių teisinio statuso, pavadinimo, banko sąskaitos, adreso, telefono ar kitų rekvizitų pasikeitimais, pranešami raštu kitai šaliai per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Pranešimas raštu laikomas šios Sutarties priedu ir keičia joje nurodytus šaliu rekvizitus.

5.2. Nepranešusi apie duomenų pasikeitimą Šalis, atsako kitai Šaliai už visus dėl nepranešimo patirtus nuostolius.

5.3. Šalys susitaria laikytis konfidencialumo ir viešinti tik tą informaciją, dėl kurios yra susitarė.

5.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai Šaliai).

5.5. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

5.6. Šalių adresai ir rekvizitai:

Paslaugų teikėjas Paslaugų užsakovas
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija Įm.pavadinimas:
Kodas: 95702240

Įm. kodas:______________________________

PVM kodas:

Adresas: Stiklių gt.8, Vilnius LT1131. Adresas:
Tel.: 865559201 Tel.:
El. paštas: info@ecotopten.eu El. paštas:

Projekto vadovė Alvita Armanavičienė

A.V.

(Įm. atstovo v. pavardė, parašas)

A.V.