LNVF / EcoTopten atranka / Ženklo „Geriausias pasirinkimas“ naudojimo taisyklės

Ženklo „Geriausias pasirinkimas“ naudojimo taisyklės

geriausias-pasirinkimas-logo-33-1

Bendrosios nuostatos

 • Ženklo „Geriausias pasirinkimas“ (toliau Ženklas) naudojimo taisykles (toliau vadinamos „Taisyklėmis“) parengė Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau vadinama LNVF);
 • LNVF su įmone pasirašo bendradarbiavimo sutartį (toliau vadinama „Sutartis“), o šios Ženklo naudojimo Taisyklės yra Sutarties priedas ir neatskiriama jos dalis. Pasirašydama Sutartį įmonė pareiškia, jog susipažino su Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis;
 • LNVF suteikia teisę įmonei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos įmonės veikloje naudoti Ženklą.
 • Interneto svetainėje www.ecotopten.lt skelbiama informacija apie atrinktus ir turinčius teisę naudoti Ženklą produktus.

2. Įmonės teisės ir pareigos, susijusios su ženklo naudojimo reikalavimais

 • Šios taisyklės galioja nuo 2016 m. kovo 15 d.
 • Ženklo gavėjas gali paženklinti produktus, produktų pakuotes, visą reklaminę ir (arba) informacinę su produktais susijusią medžiagą.

  Įmonė prisiima atsakomybę:

 • Naudoti ženklą tik tiems tikslams, kurios yra numatytos Sutartyje;
 • Niekaip ir jokiomis priemonėmis nekeisti ir išlaikyti Ženklo formą ir matmenis, spalvas ir proporcijas;
 • Nenaudoti panašių ir (arba) analogiškų simbolių, galinčių suklaidinti informacijos gavėją ar sukelti jam painiavą;
 • Turi būti išlaikytas Ženklo elementų skaitomumas, vaizdo ryškumas bei šrifto stilius, todėl Ženklas negali būti mažesnis nei 22 mm. pagal ekvatoriaus ilgį;
 • Ženklas negali būti mažesnis nei kiti šalia esantys ženklai;
 • Ženklas reprodukuojamas tik horizontalioje pozicijoje. Negalima pakeisti Ženklo orientavimo, t. y. jį pasukti ir pan.;
 • Nesielgti taip, kad būtų padaryta žala ženklo įvaizdžiui;
 • Nenaudoti Ženklo, jei naudojimo Sutartis buvo atšaukta, sustabdyta ar jos buvo atsisakyta;
 • Leisti LNVF atlikti kontrolines Sutarties naudojimo patikras;
 • Įmonė neturi teisės perleisti jokių teisių ar įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties ir susijusių su ženklo naudojimu, be išankstinio rašytinio LNVF sutikimo.
 • Pasibaigus Sutarties galiojimui, įmonė neturi teisės toliau naudoti ar skelbti Ženklą.

3. Reikalavimai ženklo dizaino naudojimui bei reklamos koordinavimas

3.1. Ženklas turi būti vaizduojamas naudojamas taip, kaip nurodyta Taisyklėse. Norint Ženklą atvaizduoti ar naudoti kitaip, nei nurodyta Taisyklėse, privalomas išankstinis rašytinis LNVF sutikimas;

3.2. Ženklas yra sukurtas lietuvių kalba. Norint naudoti kitą kalbą, turi būti iš anksto raštu suderinta su LNVF;

3.3. Įmonė laikydamasi Sutarties sąlygų, gali naudoti Ženklo dizainą visuose geros reputacijos komunikacijos kanaluose geros verslo praktikos tikslais;

3.4. Ženklo dizaino panaudojimo koordinavimas yra vykdomas tokiu būdu:

3.4.1. Likus ne mažiau nei 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki reklaminės kampanijos pradžios arba kitokios Ženklo informacinės sklaidos, įmonė turi LNVF paskirtam kontaktiniam asmeniui pateikti Ženklo naudojimo preliminarų planą su planuojamomis reklamos apimtimis ir komunikacijos kanalais;

3.4.2. LNVF įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas įmonės pateiktą planą peržiūrėti ir pateikti savo išvadą dėl Ženklo naudojimo atitikimo Sutartyje ir Taisyklėse nustatytai tvarkai ir sąlygoms ir, esant poreikiui, pateikti plano koregavimo pasiūlymus,

3.4.3. Jei įmonės išleistoje reklamoje atsirado klaida ar netikslumai, įmonė, tai pastebėjusi, kuo skubiau informuoja LNVF ir suderintais terminais turi klaidą ar netikslumus ištaisyti;

3.4.4. Jei paaiškėja, kad reklama ar Ženklo dizaino vaizdavimas neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, LNVF apie tai informuoja įmonę ir suderina su ja protingą terminą pažeidimams ištaisyti;

3.4.5. Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamame Ženklo dizaine turi būti naudojama tik lietuvių kalba.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. LNVF turi teisę vienašališkai pakeisti Ženklą ir/arba Taisykles, apie pakeitimus ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu informavusi apie tai įmonę. Jei įmonė nesutinka su Ženklo ir/arba Taisyklių pakeitimais, ji turi teisę nutraukti Susitarimą nuo pakeitimų įsigaliojimo datos.

4.2. Jei Ženklas pakeičiamas, ankstesnė jo versija išlieka galiojanti. LNVF neatsako už papildomas išlaidas ar nuostolius, patirtus įmonės ir susijusius su Taisyklių pakeitimu.

4.3. Pranešimai bei kita korespondencija siunčiama Sutartyje nurodytais rekvizitais.

www.ecotopten.lt, tel.:8 65559201, info@ecotopten.lt

1. Bendrosios nuostatos

 • Ženklo „Geriausias pasirinkimas“ (toliau Ženklas) naudojimo taisykles (toliau vadinamos „Taisyklėmis“) parengė Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau vadinama LNVF);
 • LNVF su įmone pasirašo bendradarbiavimo sutartį (toliau vadinama „Sutartis“), o šios Ženklo naudojimo Taisyklės yra Sutarties priedas ir neatskiriama jos dalis. Pasirašydama Sutartį įmonė pareiškia, jog susipažino su Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis;
 • LNVF suteikia teisę įmonei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos įmonės veikloje naudoti Ženklą.
 • Interneto svetainėje www.ecotopten.lt skelbiama informacija apie atrinktus ir turinčius teisę naudoti Ženklą produktus.

2. Įmonės teisės ir pareigos, susijusios su ženklo naudojimo reikalavimais

 • Šios taisyklės galioja nuo 2016 m. kovo 15 d.
 • Ženklo gavėjas gali paženklinti produktus, produktų pakuotes, visą reklaminę ir (arba) informacinę su produktais susijusią medžiagą.

  Įmonė prisiima atsakomybę:

 • Naudoti ženklą tik tiems tikslams, kurios yra numatytos Sutartyje;
 • Niekaip ir jokiomis priemonėmis nekeisti ir išlaikyti Ženklo formą ir matmenis, spalvas ir proporcijas;
 • Nenaudoti panašių ir (arba) analogiškų simbolių, galinčių suklaidinti informacijos gavėją ar sukelti jam painiavą;
 • Turi būti išlaikytas Ženklo elementų skaitomumas, vaizdo ryškumas bei šrifto stilius, todėl Ženklas negali būti mažesnis nei 22 mm. pagal ekvatoriaus ilgį;
 • Ženklas negali būti mažesnis nei kiti šalia esantys ženklai;
 • Ženklas reprodukuojamas tik horizontalioje pozicijoje. Negalima pakeisti Ženklo orientavimo, t. y. jį pasukti ir pan.;
 • Nesielgti taip, kad būtų padaryta žala ženklo įvaizdžiui;
 • Nenaudoti Ženklo, jei naudojimo Sutartis buvo atšaukta, sustabdyta ar jos buvo atsisakyta;
 • Leisti LNVF atlikti kontrolines Sutarties naudojimo patikras;
 • Įmonė neturi teisės perleisti jokių teisių ar įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties ir susijusių su ženklo naudojimu, be išankstinio rašytinio LNVF sutikimo.
 • Pasibaigus Sutarties galiojimui, įmonė neturi teisės toliau naudoti ar skelbti Ženklą.

3. Reikalavimai ženklo dizaino naudojimui bei reklamos koordinavimas

3.1. Ženklas turi būti vaizduojamas naudojamas taip, kaip nurodyta Taisyklėse. Norint Ženklą atvaizduoti ar naudoti kitaip, nei nurodyta Taisyklėse, privalomas išankstinis rašytinis LNVF sutikimas;

3.2. Ženklas yra sukurtas lietuvių kalba. Norint naudoti kitą kalbą, turi būti iš anksto raštu suderinta su LNVF;

3.3. Įmonė laikydamasi Sutarties sąlygų, gali naudoti Ženklo dizainą visuose geros reputacijos komunikacijos kanaluose geros verslo praktikos tikslais;

3.4. Ženklo dizaino panaudojimo koordinavimas yra vykdomas tokiu būdu:

3.4.1. Likus ne mažiau nei 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki reklaminės kampanijos pradžios arba kitokios Ženklo informacinės sklaidos, įmonė turi LNVF paskirtam kontaktiniam asmeniui pateikti Ženklo naudojimo preliminarų planą su planuojamomis reklamos apimtimis ir komunikacijos kanalais;

3.4.2. LNVF įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas įmonės pateiktą planą peržiūrėti ir pateikti savo išvadą dėl Ženklo naudojimo atitikimo Sutartyje ir Taisyklėse nustatytai tvarkai ir sąlygoms ir, esant poreikiui, pateikti plano koregavimo pasiūlymus,

3.4.3. Jei įmonės išleistoje reklamoje atsirado klaida ar netikslumai, įmonė, tai pastebėjusi, kuo skubiau informuoja LNVF ir suderintais terminais turi klaidą ar netikslumus ištaisyti;

3.4.4. Jei paaiškėja, kad reklama ar Ženklo dizaino vaizdavimas neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, LNVF apie tai informuoja įmonę ir suderina su ja protingą terminą pažeidimams ištaisyti;

3.4.5. Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamame Ženklo dizaine turi būti naudojama tik lietuvių kalba.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. LNVF turi teisę vienašališkai pakeisti Ženklą ir/arba Taisykles, apie pakeitimus ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu informavusi apie tai įmonę. Jei įmonė nesutinka su Ženklo ir/arba Taisyklių pakeitimais, ji turi teisę nutraukti Susitarimą nuo pakeitimų įsigaliojimo datos.

4.2. Jei Ženklas pakeičiamas, ankstesnė jo versija išlieka galiojanti. LNVF neatsako už papildomas išlaidas ar nuostolius, patirtus įmonės ir susijusius su Taisyklių pakeitimu.

4.3. Pranešimai bei kita korespondencija siunčiama Sutartyje nurodytais rekvizitais.

www.ecotopten.lt, tel.:8 65559201, info@ecotopten.lt