LNVF / Projektai / 2011 07 10 Akcija - Konkursas "Vartokime atsakingai"

Įmones bei vartotojus kviečiame dalyvauti akcijoje "Vartokime atsakingai"

Akcija sprendžiama šios atsakingo vartojimo Lietuvoje problemos:

 • Žemas šalies vartotojų ir verslo įmonių socialiai atsakingas bendradarbiavimas,
 • Maisto ir ne maisto rinką prižiūrinčios institucijos savo ataskaitose pažymi, kad prekybininkai pakankamai dažnai nesilaiko mažmeninės prekybos taisyklių, neteisingai paženklina prekes, neteisingai nurodo informaciją, nesilaiko higienos reikalavimų.
 • Šalies vartotojų žinių stoka apie atsakingą vartojimą, kaip atsakingai pasirinkti maisto ir ne maisto produktus.
 • Žemas verslo sektoriaus suinteresuotumas siekti etiško verslo vartotojų atžvilgiu.

Akcijos tikslai yra šie:

 1. Populiarinti ir skatinti atsakingą šalies gyventojų vartojimą, įtraukiant į akciją šalies vartotojus ir įmones (parduotuves / prekybos centrus).
 2. Skatinti verslo įmonių ir vartotojų partnerystę, siekiant atsakingo vartojimo ir skaidraus bei etiško verslo ir konkurencingumo.
 3. Užmegzti ilgalaikę partnerystę tarp visuomeninių atsakingo vartojimo konsultantų, parduotuvių / prekybos centrų ir aktyvių vartotojų.
 4. Suburti ir apmokyti visuomeninius atsakingo vartojimo konsultantus šalies apskrityse.
 5. Suteikti visuomenei (vartotojams) žinių, kaip atsakingai pasirinkti maisto ir ne maisto produktus.
 6. Įvertinti socialiai atsakingas šalies parduotuves / prekybos centrus..

Atsakingo vartojimo akcija siekiama :

 1. Atkreipti visuomenės dėmesį į atsakingą vartojimą, kaip vieną iš „mados elementų“ ir realiai suvokti, kas yra atsakingas vartojimas, išmokti skaityti etiketėse, instrukcijose esančią informaciją ir pagal jose pateiktą informaciją sugebėti priimti sprendimus, pasirenkant maisto ir ne maisto produktus, atsižvelgiant ne tik į kainą, bet ir į prekių ir produktų poveikį aplinkai, jų efektyvumą.
 2. Parduotuvės / prekybos centrai, elgtųsi etiškai su vartotojais, bendradarbiautų su visuomeniniais atsakingo vartojimo konsultantais, įžvelgtų ne grėsmes, bet pridėtinę vertę, siekdami būti socialiai atsakingais bei patys inicijuotų atsakingo vartojimo iniciatyvas.

Akcija vykdoma:

 1. Visuomenės informavimo priemonėmis (interaktyviomis visuomenės informavimo priemonėmis, per šalies rajonuose esančias Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybas, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos skyrius, savivaldybes, šalies gyventojai (vartotojai) ir parduotuvės/prekybos centrai kviečiami prisijungti prie akcijos „Vartokime atsakingai“:
 2. Vartotojai kviečiami tapti visuomeniniais atsakingo vartojimo konsultantais.
 3. Vartotojai kviečiami prisijungti prie akcijos interaktyviai užduoti klausimus socialiniame, akcijai sukurtame tinkle ir pateikti pasiūlymus, rekomendacijas parduotuvėms / prekybos centrams.
 4. Parduotuvės / prekybos centrai kviečiami dalyvauti akcijoje, bendradarbiaujant su visuomeniniais atsakingo vartojimo konsultantais.
 5. Parengiamos ir patvirtinamos parduotuvių / prekybos centrų konkurso taisyklės, vertinimo kriterijai.
 6. Suformuojama ekspertų komisija, kuri pagal parengtas parduotuvių / prekybos centrų konkurso taisykles, vertinimo kriterijus susumuos balus ir išrinks konkurso nugalėtojus.
 7. Apmokomi aktyvūs vartotojai - visuomeniniai atsakingo vartojimo konsultantai (10 šalies savivaldybių) gebėti analizuoti etiketėse, instrukcijose esančią informaciją ir pagal tai priimti sprendimus atsakingai pasirenkant maisto ir ne maisto produktus, suvokti atsakingo vartojimo esmę.
 8. Vartotojai interaktyviame socialiniame, akcijai skirtame tinkle, kviečiami pateikti klausimus ir pasiūlymus/rekomendacijas parduotuvėms/prekybos centrams.
 9. Apmokyti bei gavę pažymėjimus visuomeniniai atsakingo vartojimo konsultantai vyksta į parduotuves/prekybos centrus, kurie bus vertinami, pagal parengtas taisykles (parduotuvės / prekybos centro aktyvumą ir iniciatyvas, skatinant atsakingą vartojimą bei verslo etiką). Įvertinant parduotuvę, prisijungti prie visuomeninių konsultantų bus kviečiami ir parduotuvės atsakingi darbuotojai. Tokiu būdu, bus stiprinamas abipusis pasitikėjimas bei aktyvesnis parduotuvės / prekybos centro įsitraukimas prisidėti prie atsakingo verslo vystymo.
 10. Visuomeniniai atsakingo vartojimo konsultantai pateikia vertinimo ataskaitas apie parduotuvėse išanalizuotas etiketes, instrukcijas, parduotuvės / prekybos centro aktyvumą ir iniciatyvas, skatinant atsakingą vartojimą bei verslo etiką. Parengtos ataskaitos aptariamos su parduotuvėmis / prekybos centrais, taip pat jų santraukos pristatomos socialiniame interaktyviame facebook tinkle.
 11. Vilniaus miesto savivaldybėje 2011 m. spalio 28 d., apdovanojami akcijos/ konkurso nugalėtojai 3 grupėse:
 • Socialiai atsakingos parduotuvės / prekybos centrai. Viso 10 nominacijų.
 • Aktyviausios visuomeninių atsakingo vartojimo konsultantų komandos. Viso 3 nominacijos.
 • Aktyviausi gyventojai pateikę daugiausia klausimų ir rekomendacijų / pasiūlymų parduotuvėms / prekybos centrams. Viso 5 nominacijos.

Akcijos poveikis visuomenei ir verslui:

 1. Apmokyti visuomeniniai atsakingo vartojimo konsultantai ir akcijai pasibaigus teiks konsultacijas vartotojams, bendradarbiaus su parduotuvėmis / prekybos centrais, valstybės ir savivaldybės institucijomis.
 2. Sukurtas ilgalaikės partnerystės, tarp visuomeninių atsakingo vartojimo konsultantų, parduotuvių / prekybos centrų ir aktyvių vartotojų, tinklas.
 3. Sukurtas akcijai skirtas interaktyvus socialinis facebook tinklas, kuriame ir akcijai pasibaigus, vartotojai galės gauti konsultacijas, susijusias su atsakingu vartojimu, bus talpinama vartotojams aktuali informacija svarbi, atsakingai pasirenkant maisto ir ne maisto produktus, suteikiama informacija vartotojams, apie parduotuvių / prekybos centrų įgyvendinamas iniciatyvas, skirtas atsakingam vartojimui.
 4. Parduotuvės / prekybos centrai įgis didesnį konkurencinį pranašumą, informuojant vartotojus, jog yra socialiai atsakingi vartotojų atžvilgiu.
 5. Vartotojai įgis žinių, kaip ir pagal kokius kriterijus, atsakingai pasirinkti maisto ir ne maisto produktus.

KAIP VERSLO ĮMONĖS GALI DALYVAUTI AKCIJOJE/KONKURSE?

I. Dalyvavimas akcijoje:
 1. Parduotuvės / prekybos centrai, norintys dalyvauti akcijoje, savo interneto svetainėje patalpina akcijos ženklą "Vartokime atsakingai" su aktyvia nuoroda į Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos interneto puslapį su pagrindinėmis vartotojų teisėmis (http://top-10.lt/Vartotojo-teises) ir/arba vykdo kitas atsakingo vartojimo akcijas, kartu su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija (toliau LNVF).
 2. Parduotuvės / prekybos centrai, sutikę dalyvauti akcijoje, bus paženklinti akcijai skirtais lipdukais (gauna iš LNVF), informuojant visuomenę, kad parduotuvė pasisako už verslo įmonės ir vartotojų partnerystę bei atsakingą vartojimą.
 3. Akcijos logotipą (suderinę su LNVF) galima naudoti ir su jūsų įmonės logotipu arba pavadinimu (talpinate žemiau organizacijų ženklų).
 4. Įmonių, dalyvaujančių akcijoje, sąrašas su aktyviomis nuorodomis bus skelbiamas Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos bei jos partnerių interneto svetainėse bei akcijos "Vartokime atsakingai" Facebook puslapyje, todėl apie įdėtą logotipą bei kitas atsakingo vartojimo informavimo iniciatyvas prašome informuoti organizatorius.
 5. Įmonės, už dalyvavimą akcijoje "Vartokime atsakingai", gaus padėkos raštus pasirašytus akcijos organizatorių bei partnerių.
II. Dalyvavimas konkurse:
 1. Parduotuvės, sutikusios dalyvauti konkurse, bus paženklintos akcijai skirtais lipdukais, informuojant visuomenę, kad parduotuvė pasisako už verslo įmonės ir vartotojų partnerystę bei atsakingą vartojimą.
 2. Įmonės, dalyvaujančios konkurse, su aktyviomis nuorodomis bus skelbiamos Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos interneto svetainėje bei akcijos "Vartokime atsakingai" Facebook puslapyje.
 3. Konkurso dalyvės bei nugalėtojos bus paviešintos radijo laidoje, kuri vyks Pasaulinės atsakingo vartojimo dienos proga. Laidoje dalyvaus akcijos organizatorius, partneriai arba/ir įmonių atstovai.
 4. Vilniaus miesto savivaldybėje 2011-10-28 bus apdovanota 10 parduotuvių, 3 aktyviausios konsultantų grupės ir 5 aktyviausi vartotojai.
 5. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija dalyvaus ir kitose konkurso dalyvių iniciatyvose, susijusiose su atsakingo vartojimo iniciatyvomis.
KAIP VYKS KONKURSAS?
Parduotuvės, pateikusios prašymą dalyvauti konkurse, bus vertinamos pagal jos aktyvumą vykdant atsakingo vartojimo akcijas, partnerystę su visuomeniniais atsakingo vartojimo konsultantais ir vartotojų nuomonę, išreikštą interaktyviu būdu. Įvertinant parduotuvę, bus kviečiami dalyvauti ir parduotuvės atsakingi darbuotojai. Tokiu būdu, bus stiprinamas abipusis pasitikėjimas bei aktyvesnis parduotuvės įsitraukimas prisidėti prie atsakingo verslo vystymo.

KAIP ĮSIJUNGTI Į AKCIJĄ/KONKURSĄ?

Konkurso taisyklės:

Akcijos rezultatų pristatymas:

Tapkite atsakingo vartojimo konsultantais

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Jungtinių tautų vystymo programos Lietuvoje užsakymu, kartu su Valstybine ne maisto produktų inspekcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Vilniaus miesto savivaldybe įgyvendina akciją-konkursą „Vartokim atsakingai“.