LNVF / Projektai / Lietuvos teismų praktika energijos srityje

Lietuvos teismų praktikos apžvalga ir analizė

Lietuvos teismų praktikos apžvalga ir analizė su vartotojų padėtimi sutartiniuose santykiuose ir su energijos tiekimu susijusiose bylose

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atkreipė dėmesį, kad vartojimo sutartis būtina vertinti Vartotojų teisių gynimo įstatymo požiūriu, o tokios sutarties subjektą vertinti pripažinimo vartotoju
aspektu. Teismas labai ryžtingai pasisakė už vartotojų teisių apsaugą: „Vartotojų teisių gynimo įstatymas buvo priimtas 1994 m. lapkričio 10 d.. Įstatymai priimami tam, kad jų būtų laikomasi ir jie
būtų vykdomi. Šio Įstatymo priėmimas bei vėlesni įstatymų leidėjo ir vykdomosios valdžios veiksmai rodo, jog vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, kurios
pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 dalis, numatanti, kad valstybė gina vartotojo interesus. Konstitucinė nuostata, kad valstybė įsipareigojo ginti vartotojo teises reiškia,
jog įsigaliojus šiam įstatymui, vartotojai įgijo jame numatytas teises“. Toliau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pareikalavo, kad į tokių bylų nagrinėjimą CPK 55 str. tvarka būtų įtraukiama vartotojų teises
ginanti institucija išvadai byloje pateikti.