LNVF / Projektai / Konkurencija ir vartotojai

KONKURENCIJA IR VARTOTOJAI

Santrauka

Konkurencijos politikos efektyvus taikymas yra gyvybiškai svarbus viso pasaulio vartotojams. Konkuruojančios rinkos atneša naudą vartotojams per jų įgalinimą gauti geriausią vertę ir bendrąjį verslo pertvarkymą gerinant efektyvumą.

Pastaruoju metu, tikėtina, kad dėl prekybos ir rinkų liberalizavimo, antikonkurencinės veiklos pritraukė augantį reguliatorių ir vartotojų dėmesį. Tai yra dėl to, kad tokios veiklos daro prekes ir paslaugas, net ir tas, kurios yra esminės pragyvenimui, brangesnėmis ir blogina jų kokybę. Vartotojų interesai siekia teisės aktų taikymo procedūras ir institucijas, kurios kontroliuoja ribojančius verslo veiksmus.

Įžanga

Idealiame pasaulyje dėl verslo konkurencijos laimi tiek gamintojas, tiek ir vartotojas. Konkurencija dėl vartotojų pritraukimo gali sukurti ekonomikos efektyvumą, inovacijas ir geresnę produktų kokybę žemesnėmis kainomis. Šiuo atveju – vartotojai ir ekonomika laimi.

Tačiau konkurencija retai sutinkama įteisintoje aplinkoje. Ir kai vietoj to, kad siūlytų žemesnes kainas, liberalizacija veda į monopolijų ir kartelių kūrimąsi, ji paneigia vartotojų patį naudos supratimą, kurį turėtų skatinti. Todėl vartotojams, o tuo pačiu ir juos atstovaujančioms organizacijoms, esminiu dalyku yra konkurencijos skatinimas turint galvoje naudą vartotojui.

Rinkos tyrimas

Rinkos tyrimo programos tikslu buvo:apmokyti partnerių organizacijas atlikti sunkų kainų ir prieinamumo tyrimą, suteikiant natūralius gebėjimus būtinus autoritetingoms diskusijoms ir sprendimams, skirtiems konkurencijai skatinti ir jos reikšmei vartotojams didinti;atlikti konkrečių vartojimo produktų praktinę studiją, leidžiančią įvertinti tokių produktų rinkų efektyvumą bei rinkos dalyvių veiksmus, kurie gali būti reikalingi kovojant su iškylančiomis konkurencijos kliūtimis.

Konkurencijos politika ir stebėsena

Ši projekto komponentė buvo skirta Europos vartotojų organizacijų gebėjimui analizuoti konkurencijos įstatymą ir politiką, kaip ir kitus klausimus ar tyrimus, susietus su konkurencijos potekste nacionaliniame bei ES lygiuose, vartotojų požiūriu. Iš dalies konkurencijos sąlygų tyrimas buvo skirtas:

pagerinti partnerių organizacijų žinias apie svarbiausius konkurencijos įstatymo reikalavimus jų šalyse ir svarbiausius konkurencijos įstatymo taikymo atvejus vartotojams;

supažindinti partnerių organizacijas su galimybėmis pademonstruoti savo supratimą konkurencijos įstatymo dalykuose/taisyklėse; identifikuoti tolimesnio mokymosi ir patirties labiausiai reikalaujančius konkurencijos įstatymo aspektus.

Konkurencijos sąlygų apžvalga nagrinėjo institucinius rėmus, kuriuose vyksta nacionalinių konkurencijos tarnybų ir partnerių organizacijų veikla ir parengė partnerių savų nacionalinių konkurencijos taisyklių supratimą. Tai sudarė: ribojančios praktikos traktavimas; konkurencijos taisyklių išimtys; dominuojančios padėties apibrėžimas; piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi; susijungimų vertinimas. Apžvalga taip pat nustatė procedūrinę praktiką, ypač sietiną su vartotojų gynimo organizacijų prieiga konkurencijos politikos dalyvavime. Rinkos priežiūros tyrimo dėka konkurencijos dalykai buvo išnagrinėti trijų produktų rinkos tyrimų (žr. ankstesnį skyrių) srityse, siekiant sudaryti pilną apžvalgą nagrinėtiems sektoriams.

Išvados

Konkurencijos skatinimui ir ją varžančios praktikos panaikinimui institucinė ir teisinė struktūra turi suteikti galimybę vartotojus įtraukti į politikos formavimą, piktnaudžiavimų rinkose stebėseną ir, jiems atsiradus, į pastangas juos sustabdyti ir atlyginti žalą.

Vartotojų organizacijų iš 14 ES šalių atliktas tyrimas nustatė reikšmingus konkurencijos įstatymo skirtumus, kurie tiesiogiai veikia ir riboja atskirų vartotojų ir nevyriausybinių vartotojų organizacijų vaidmenį, kurį jie galėtų atlikti. Vyriausybės ir nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos turėtų pripažinti pozityvų vartotojų veiksmų indėlį, kuris galėtų pasitarnauti konkurencijos skatinimui ir, esant reikalui, atitinkamai pakeisti įstatymus, taisykles bei procedūras, trukdančias jų tokiam dalyvavimui.

Konkurencijos priežiūros vykdymo ir vartotojų gynimo tarnybų institucinės struktūros taip pat yra skirtingos įvairiose šalyse, ir tai daro įtaką vartotojų interesų supratimui. Vieningas vartotojų gynimo ir konkurencijos požiūris galėtų tapti sprendimu šiems ginčijamiems klausimams. Atsakomybė dėl tokių klausimų sprendimo, sutelkiant atitinkamas tarnybas, sumažins vartotojų organizacijų, siekiančių palaikyti ir paskatinti tokių tarnybų darbą, naštą. Integruoto konkurencijos ir vartotojų gynimo požiūrio nauda yra pripažįstama 8 iš 14 narių šalių, kuriose atskira institucija yra atsakinga už abejas nurodytas funkcijas.

Rekomendacijos

Pagerinti konkurencijos aplinką

Vyriausybės ir nacionalinės konkurencijos tarnybos turėtų:

Suteikti vartotojų organizacijoms didesnę prieigą dalyvavimui vartotojų gynime

Pašalinti kliūtis vartotojų organizacijų efektyviam dalyvavimui vartotojų gynime

Suteikti pilną svorį galutinių vartotojų interesams – eiliniam vartotojui – konkurencijos tyrimuose ir bylose

Palaikyti ir paskatinti veiksmus skirtus padidinti visuomenės pasitikėjimą konkurencijos klausimais