LNVF / Projektai / Europos sukčiavimo katalogas 2009 / Apsaugok save nuo sukčių!

Apsaugok save nuo sukčių!

Šios dienos vartotojai yra nuolat atakuojami naujų technologijų , naujų mokė jimo priemonių į vairove: kreditinė s kortelė s, pavedimai, elektroninė bankininkystė , mokė jimai mobiliuoju telefonu, elektroniniai pinigai ir kita. Kaip bebū tų , neretai negauname pakankamai informacijos apie tai, kaip tinkamai jais naudotis. Ar mes esame informuoti apie visas galimas rizikas naudojantis šiomis mokė jimo priemonė mis? Ar mes esame informuoti, jog bankai, si ū lantys mums šias mok ė jimo priemones atsisako visos atsakomyb ė s, jeigu esate apgautas tre č j ų asmenų. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija kartu su Europos Są jungos vartotojų organizacijomis pateikia svarbiausią informaciją vartotojui, kaip apsaugoti savo duomenis ir pinigus.

Lankstinukas lietuvių kalba

Lankstinukas anglų kalba

Leaflet EN.pdf 523,31 kB

Daugiau sužinokite čia