LNVF / Projektai / Šilumos paskirstymo metodai / Šilumos paskirstymo metodas Nr.2

ŠILUMOS PASKIRSTYMO PAGAL ŠILDOMŲ PATALPŲ NAUDINGĄJĮ PLOTĄ METODAS

Projektas

Rimantas Zabarauskas, LNVF ekspertas

Šiame paskirstymo metode taikomų sąvokų, dydžių, žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų paaiškinimai bei teisės aktų, kuriais remtasi, sąrašas yra pateikti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 patvirtintose Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse (Žin., 2004, Nr. 168-6214).

1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas daugiabučiame name, kai:

1.1. per atsiskaitymo laikotarpį name suvartotas šilumos kiekis (QP) nustatomas pagal namo įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis;

1.2. karštas vanduo ruošiamas namo šilumos punkte;

1.3. per atsiskaitymo laikotarpį name suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas šalto vandens skaitikliu, įrengtu karšto vandens sistemos papildymo linijoje;

1.4. gyventojai atsiskaito už suvartotą karštą vandenį:

1.4.1. pagal karšto vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose, rodmenis

(GBKv metr) (nuskaitomus ar deklaruojamus)

arba

1.4.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas (GBKv norm);

1.5. visų namo vartotojų butuose ar patalpose neįrengti nei individualūs patalpų šildymui suvartotos šilumos kiekio apskaitos (matavimo) prietaisai, nei šilumos dalikliai.

2. Kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui (mėnesiui) sudaromas šilumos balansas - name suvartotas bei įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis (QP) susideda iš šilumos kiekių sumos: šalto vandens pašildymui (QPKv), karšto vandens temperatūros palaikymui (QPR toliau - cirkuliacijai) bei naudingojo ploto ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QPŠ toliau - šildymui):

2.1. šildymo sezono laikotarpiu:

QP = QPKv + QPR + QPŠ kWh;

2.2. nešildymo sezono laikotarpiu:

QP = QPKv + QPR kWh.

3. Viso name suvartoto šilumos kiekio (QP) dalys - šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv), cirkuliacijai (QPR ) bei naudingojo ploto ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QPŠ) nustatomos ir paskirstomos kiekvieną mėnesį:

3.1. šilumos kiekis cirkuliacijai (QPR) skaičiuojamas:

QPR = NPR x z kWh;

čia NPR - cirkuliacijos sistemos šiluminė galia (kW), nustatoma matavimais (1 priedas);

z - atsiskaitymo laikotarpio trukmė (val).

3.2. šilumos kiekis šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv) skaičiuojamas:

QPKv = qKv x GPKv kWh;

čia qKv - šilumos sąnaudos šalto geriamojo vandens vieno kubinio metro pašildymui (kWh/m3), nustatytos skaičiavimo būdu (2 priedas);

GPKv - karšto vandens suvartojimas name per atsiskaitymo laikotarpį pagal šalto vandens skaitiklio, įrengto karšto vandens sistemos papildymo linijoje, rodmenis (m3).

3.3. šilumos kiekis šildymui (QPŠ) skaičiuojamas iš įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio (QP) atimant šilumos kiekį šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv) bei cirkuliacijai (QPR):

QPŠ = QP - QPKv - QPR kWh.

4. Šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis (QB) susideda iš šilumos kiekio šildymui (QBŠ), cirkuliacijai (QBR) bei šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv):

QB = QBŠ+ QBR+ QBKv kWh.

5. Šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis šalto geriamojo vandens pašildymui QBKv nustatomas:

5.1. pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis:

QBKv = qKv x GBKv metr kWh;

5.2. pagal karšto vandens suvartojimo normatyvus, kai karšto vandens apskaitos prietaisai neįrengti ar laikinai neveikia:

QBKv = qKv x GBKv norm kWh;

čia GBKv metr - karšto vandens suvartojimas pagal karšto vandens skaitiklių, įrengtų butuose ar kitose patalpose, rodmenis, m3;

GBKv norm - karšto vandens suvartojimo normatyvas, nustatytas Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių nurodytu teisės aktu 4 arba kitais teisės aktais.

6. Šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai (QBR) nustatomas:

QBR = QPR x KBR kWh;

čia KBR - šilumos vartotojui tenkančios karšto vandens cirkuliacijos sistemos galios priskyrimo koeficientas, nustatomas:

KBR = qR / SUMA qR;

čia qR - vartotojo bute ar kitose patalpose įrengtos karšto vandens cirkuliacijos sistemos galios koeficientas, nustatomas skaičiavimo būdu (3 priedas);

SUMA qR - visų vartotojų butuose ar kitose patalpose įrengtų karšto vandens cirkuliacijos sistemų galios koeficientų suma.

7. Šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis šildymui (QBŠ) apskaičiuojamas šilumos kiekį namo šildymui (QPŠ), nustatytą pagal šio metodo 3.3.p., dauginant iš priskyrimo koeficiento (KBŠ):

QBŠ = QPŠ x KBŠ kWh;

čia KBŠ - šilumos vartotojui tenkančios šilumos šildymui per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas, nustatomas:

7.1. pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą (ABŠ), kai jų aukštis vienodas:

KBŠ = ABŠ / SUMA ABŠ;

7.2. pagal butų ar patalpų tūrį (VBŠ), kai jų aukštis nevienodas:

KBŠ = VBŠ / SUMA VBŠ;

čia ABŠ, VBŠ - vartotojo buto ar patalpos naudingasis plotas ar tūris;

SUMA ABŠ, VBŠ - visų namo vartotojų naudingųjų plotų ar tūrių suma.

______________________________

1 priedas

Karšto vandens cirkuliacinės sistemos galios nustatymas

1. Karšto vandens cirkuliacinės sistemos (toliau cirkuliacinės sistemos) galia nustatoma nešildymo sezono metu, tuo laiku kai name nevartojamas karštas vanduo. Geriausiai tam tinka nakties laikas.

2. Jeigu nėra patikimai žinoma kad name nevartojamas karštas vanduo, rekomenduojama uždaryti ventilį šalto vandens linijoje, papildančioje cirkuliacinę sistemą šaltu vandeniu. Jeigu tada matavimų metu būtų pastebėtas slėgio kritimas cirkuliacinėje sistemoje, tai rodytų karšto vandens vartojimą.

3. Nuskaitomi įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys maždaug 30 min intervalo pradžioje ir pabaigoje. Laiko momentai fiksuojami sekundžių tikslumu tuo metu, kai pasikeičia šilumos skaitiklio rodmenys.

4. Duomenys surašomi į lentelę

Data:
Rodiklis Žymėjimas Mat. vienetas Reikšmė
Šilumos skaitiklis – matavimo pradžia Q1 kWh  
Šilumos skaitiklis – matavimo pabaiga Q2 kWh  
Matavimo laikas z val  

5. Cirkuliacinės sistemos galia apskaičiuojama pagal formulę

[ kW ]

6. Cirkuliacinės sistemos galia nustatoma kiekvienais metais 2 kartus – gegužės mėn. ir spalio mėn pradžioje prieš šildymo sezono pradžią.

Pavyzdys

Gauti tokie matavimų duomenys:

Q1 = 375.089 MWh

Q2 = 375.097 MWh

Z = 25 min 43 s

Cirkuliacinės sistemos galia

= 18.67 kW

2 priedas

Šilumos sąnaudų šalto geriamojo vandens vieno kubinio metro pašildymui apskaičiavimas

1. Šilumos sąnaudos šalto geriamojo vandens vieno kubinio metro pašildymui apskaičiuojamos kiekvienais metais nešildymo sezono metu. Tuo tikslu, nuskaitant įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis kiekvieno mėnesio pabaigoje, tuo pačiu laiku nuskaitomi ir šalto vandens skaitiklio, įrengto karšto vandens papildymo linijoje, rodmenys.

2. Paruošiama pradinių duomenų lentelė. Rekomenduojama, kad laikotarpis tarp pirmo ir antro matavimų sudarytų apie 3 mėnesius1.

Rodiklis Žymėjimas Mat. vienetas Reikšmė
Pirmas matavimas: data, laikas (val, min)
Įvadinis šilumos skaitiklis Q1 kWh  
Šalto vandens skaitiklis G1 m3  
 
Antr as matavimas: data, laikas (val, min)
Įvadinis šilumos skaitiklis Q2 kWh  
Šalto vandens skaitiklis G2 m3  
 
Karšto vandens cirkuliacinės sistemos galia N kW  

3. Apskaičiuojama laikotarpio tarp pirmo ir antro matavimų trukmė z (val).

4. Apskaičiuojamas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti

Qkv = Q2 – Q1 – N x z kWh

5. Apskaičiuojamos šilumos sąnaudos vienam kubimiam metrui karšto vandens paruošti

kWh/ m3

3 priedas

Vartotojo bute įrengtos karšto vandens cirkuliacinės sistemos galios koeficiento nustatymas

Vartotojo bute įrengtos karšto vandens cirkuliacinės sistemos galios koeficientas qR nustatomas taip:

1) jei visuose butuose įrengtas vienodas skaičius vienodų vonios šildytuvų, tada

qR = 1;

2) jei butuose įrengtas nevienodas skaičius vienodų vonios šildytuvų, tada

qR = n,

kur n – bute įrengtas vienodų vonios šildytuvų skaičius.

3) jeigu butuose įrengti nevienodi vonios šildytuvai, tada

qR = , .

kur Li, di – vartotojo bute įrengtos namo karšto vandens cirkuliacinės sistemos dalies, įskaitant ir vonios šildytuvus, vamzdynų ilgiai ir diametrai (cm).

Pavyzdys

Bute įrengti tokie namo karšto vandens cirkuliacinės sistemos komponentai:

Vamzdynas Ilgis (cm) Diametras (cm) L x d (cm2)
Padavimo stovas iš vonios kambario grindų iki vonios šildytuvo 170 2,2 374
Vonios šildytuvas 355 3 1065
Grįžimo stovas nuo vonios šildytuvo iki vonios kambario grindų 120 2,2 264
Karšto vandens cirkuliacinės sistemos galios koeficientas = 1703

Karšto vandens cirkuliacinės sistemos galios koeficientas qR = 1703 cm2.

1 Rekomenduojamas laikotarpis tarp matavimų priklauso nuo karšto vandens vartojimo apimties name. Kuo didesnis vartojimas, tuo gali būti mažesnė laikotarpio trukmė.